Home

Underveisvurdering

§ 3-11 Underveisvurdering. Formålet med underveisvurderingen er å. bidra til læring; gi et grunnlag for tilpasset opplæring; bidra til at eleven, lærlingen og lærekandidaten øker sin kompetanse i fa Underveisvurdering er en løpende vurdering av elevens arbeid og kompetanse. Underveisvurdering har som formål å fremme læring, utvikle kompetanse og gi grunnlag for tilpasset opplæring.Lærerne skal gi underveisvurdering gjennom hele opplæringen, som veiledning til eleven. Underveisvurderingen skal fungere læringsstøttende, utvikle elevens kompetanse og gi grunnlag for tilpasset. Underveisvurdering er i det norske utdanningssystemet all vurdering som foregår underveis i opplæringen i grunnskolen og videregående opplæring.Målet med underveisvurdering er å bidra til læring, gi grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at elever og lærlinger øker kompetansen Underveisvurdering Underveisvurdering må gis underveis. Når vi øver på å planlegge og strukturere en tekst, kan elevene levere inn disposisjonen sin for å få tilbakemelding på struktur. Om vi øver på å lage en god problemstilling, kan elevene få respons på et førsteutkast til innledning

Underveisvurdering gis i det daglige læringsarbeidet og i halvårsvurderingen. Elevene skal involveres i egenvurdering, forstå hva de skal lære og hva som forventes. De skal få tilbakemeldinger som forteller hva de mestrer og hva som må jobbes mer med Underveisvurdering. Underveisvurdering skal bidra til bedre læring og utvikling hos elevene, og gi motivasjon for videre læring gjennom hele skoleløpet. Vurderingen skal også bidra til at elevene får et godt, tilpasset opplæringstilbud I tillegg kan det være en fordel å ha dokumentert både at underveisvurdering er gitt, og innholdet i denne. Selv om det pr. i dag ikke er krav i vurderingsforskriften om at underveisvurdering må dokumenteres, er det litt uklart om det faktisk trengs dokumentasjon

Heimel: Fastsett av Kunnskapsdepartementet 23. juni 2006 med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 1-3, § 2-2 første og femte ledd, § 2-3 tredje ledd, § 2-5 sjette og sjuande ledd, § 2-6, § 2-7, § 2-12 femte ledd, § 3-1 tredje, sjette og åttende ledd, § 3-2 første ledd, § 3-3 fjerde og sjette ledd, § 3-4 første ledd. Lærerne bruker underveisvurdering som undersøkende verktøy for å avdekke eventuelle misforståelser, finne elevens forutsetninger og forkunnskaper og eventuelle hull eleven kan ha. Det store spekteret av informasjon som lærere samler om elevers læringsprosesser, danner grunnlaget for å bestemme hva læreren trenger å gjøre for at elevens progresjon øker Forfatter Kjell Evensen Lagt ut på januar 8, 2015 januar 8, 2015 Kategorier Effektiv vurdering, Egenvurdering, Hverandrevurdering, Praktisk arbeid med vurdering Stikkord Assessment, Effektiv vurdering, Egenvurdering, Hverandrevurdering, Karakterfri vurdering, Underveisvurdering, Vurdering for læring, Vurderingsform, Vurderingskriterier.

Del II Underveisvurdering - Udi

3 1 Innledning - bakgrunn og anbefalinger I henhold til Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2014 - 2018, skal IA-partene i samarbeid innen utgangen av 2016 foreta en underveisvurdering Målet med denne modulen er å bli kjent med prinsippene for læringsfremmende underveisvurdering, og å kunne reflektere over egen praksis i lys av prinsippene. Ressurser. Fire prinsipper for god underveisvurdering (udir.no) Presentasjon til modulen (PowerPoint) Forberedelse for alle deltakerne. Les målet for modulen nøye Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring. § 3-3. Vurdering i fag. Formålet med vurdering i fag er å fremje læring og bidra til lærelyst undervegs, og å gi informasjon om kompetanse undervegs og ved avslutninga av opplæringa i faget Skriveprøven er et verktøy for god underveisvurdering. Skrivesenterets vurderingskriterier hjelper deg å se flere sider ved elevenes tekster. Vurdering. Vurdering av skriving. God skrivevurdering gir god skriveundervisning. Nøkkelen til systematisk skriveopplæring ligger i å bruke gode vurderingsverktøy

underveisvurdering - Store norske leksiko

Underveisvurdering - Wikipedi

Underveisvurdering. Publisert: 27.4.2015 Endret: 12.6.2015. Elever ved Kirkeveien får underveisvurderinger som har til hensikt å hjelpe eleven å bli bedre i faget. Som en del av denne vurderingen får elever karakter på prøver og innleveringer Fag: Historie Foredragsholder: Historie - gruppe 2 Problemstilling: Hvilken type underveisvurdering gir eleven videre motivasjon for læring? Undersøkelsen /metoden. Vi valgte å bruke spørreundersøkelse med avkryssing som metode. Vi har delt ut samme skjema, 9 spørsmål i tre klasser, på to forskjellige skoler

Praksislærer skal fylle ut underveisvurdering for høstperioden og sluttvurdering for vårperioden. Det er studentenes ansvar å laste opp sluttvurderingen i Wiseflow. Dette gjelder alle studenter med unntak for 4. årsstudenter, hvor praksislærer sender sluttvurdering i posten (se nederst på siden) Underveisvurdering Last ned rapportskjemaet her. Dette er spørsmålene lærlingen får før lærlingsamtalen. Lærlingens egenvurdering. Underveisvurdering og forholdet til standpunkt For å understreke noen sentrale - men ikke nye - prinsipper, er begrepene underveisvurdering og sluttvurdering innført. Underveisvurdering skal fremme læring og bidra til at eleven blir bedre i faget

Underveisvurdering for læring - Stages 8-1

 1. Faglig relevant underveisvurdering Underveisvurderingen skal bidra til at elevene og lærlingene øker kompetansen sin i fagene. For at alle skal få mulighet til å oppnå kompetansemålene, må opplæringen bygge på og lede fram mot disse målene. Dette krever at lærere og instruktører har en go
 2. Underveisvurdering. Underveisvurdering skal fremme læring og gi deg anledning til å forbedre kompetansen din gjennom hele opplæringen i faget. Underveisvurdering skal. brukes som et redskap i læreprosessen; danne grunnlag for tilpasset opplæring; bidra til at du øker kompetansen din i fa
 3. Opprette underveisvurdering via timeplan. Når du går via timeplanen din klikker du på undervisningsøkten du ønsker å opprette en underveisvurdering til og velger Legg til ny vurdering. Opprett vurdering via undervisningsgrupper

Underveisvurdering: Rapporten skal fylles ut av instruktøren . (Fylles ut etter behov ,men minst en gang i måneden.) Dato:_____ Lærlingens navn: _____ Instruktørens navn:_____ Vurderingskriterier Meget bra Bra Mindre bra Kommentar Faglig utviklin ENGELSK: underveisvurdering 8.-10. trinn •Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i engelsk på 8., 9. og 10. trinn når de kommuniserer med struktur og sammenheng muntlig og skriftlig, tilpasset ulike situasjoner og mottakere. Videre viser og utvikler d

Underveisvurdering - Kvalitetsutvikling og innsatsområder

 1. Underveisvurdering er all vurdering i videregående skole og i lærebedrift fram til sluttvurdering, det vil si f ram til stan dpunktkarakterer, eksamenskarakterer og karakterer i fag-/svenneprøver og kompetanseprøver. Vurdering skal være en integrert del av læringsarbeidet som skjer på alle våre undervisningsarenaer hver dag - i klasserommet, på verksted, og i bedrift
 2. Underveisvurdering. Underveisvurdering er all vurdering i videregående skole og i lærebedrift fram til sluttvurdering, det vil si fram til standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og karakterer i fag-/svenneprøver og kompetanseprøver
 3. UNDERVEISVURDERING halvvegs i prosjektet: Fordypningsemne norsk vg3 . Navn og dato_____ Hva er problemstillingen din? (du bør kunne den utenat nå) Skriv den på baksiden av . dette arket . Hvordan belyser du problemstillingen din

Underveisvurdering - Moss kommun

 1. Kompetansemål - mål for opplæringa er at elevene skal kunne Delmål. Elevene skal kunne Målkriterier. Elevene skal kunne trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktivitete
 2. Underveisvurdering. All vurdering som blir gitt underveis i opplæringen er underveisvurdering. Underveisvurderingen skal være et redskap i læreprosessen, gi grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at elever øker kompetansen sin i fag
 3. Rutine halvårsvurdering-underveisvurdering. Publisert: 12.6.2018 Endret: 21.10.2019. Her finner du skriv om rutiner for underveisvurdering. Nytt fra Osloskolen Husk smittevernreglene! Gjør det for Oslo ️ 14.10.2020 Forslag til nye inntaksområder på.
 4. Lova gjeld grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring i offentlege skolar og lærebedrifter dersom ikkje noko anna er særskilt fastsett
 5. Fagøkt om underveisvurdering. Trykk her for å se professor Henning Fjørtoft fra NTNU snakke om underveisvurdering.. Etter at dere har sett filmen, kan dere snakke om disse refleksjonsspørsmålene i profesjonsfellesskapet: Hva legger du i begrepet underveisvurdering

Underveisvurdering - Vurderingspraksi

End of the road for VFL-prosjektet for denne gang. Da vi startet opp prosjektet med underveisvurdering uten karakter, ga jeg elevene mine beskjed om at de skulle få anledning til å si sin mening om prosjektet, og avgjøre hvorvidt vi skulle fortsette med det eller ei mot slutten av første termin Sammenlign priser på tusenvis av produkter, og les bruker- og ekspertvurderinger for å kunne ta de beste valgene For lærlingbedriften er ifag et verktøy som letter underveisvurdering og oppfølging av lærlingene. For opplæringskontoret er ifag et administrasjons- og dokumentasjons­system for lærlinger og bedrifter. ifag er utviklet i samarbeid mellom DataPower Learning og NRL Det er en underveisvurdering i et fag. Du kan ikke klage på terminkarakterer. Standpunktkarakterer. Standpunktkarakterer er karakterer som blir gitt ved avslutningen av opplæringen i fag og som skal føres på vitnemålet. Faget er bestått når standpunktkarakteren = 2 eller bedre

Forskrift til opplæringslova - Lovdat

Vurdering for, som og av læring Bærum kommun

kultur for underveisvurdering som fremmer elevenes læring. Da vi ble invitert til å bli med i FIRE-prosjektet, som bl.a. ser på vurdering for læring i lys av innføringen av kunnskapsløftet, var det naturlig for oss å knytte oss til dette prosjektet. Her fikk vi anledning til å gjøre et kvalitativt dypdykk i et fel Elevvurderingen har to hovedformål: Å gi informasjon til eleven, lærere og foreldre underveis i opplæringen, som utgangspunkt for videre læring (underveisvurdering). Å beskrive elevenes oppnådde kompetanse ved slutten av et opplæringsløp, gjennom standpunktvurdering og eksamen (sluttvurdering) Underveisvurdering Underveisvurdering i fag skal brukes som et redskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at eleven øker kompetansen sin i fag. Se forskrift til opplæringsloven kapittel §3-11. Forutsetninger for økt kompetanse styrkes dersom elevene; • Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av de

Video: Hverandrevurdering - Vurderingspraksi

Som en del av praksisopplæringen skal det fylles ut underveisvurdering for høstperioden og sluttvurdering etter vårperioden. På denne siden finner du vurderingsskjema for de ulike periodene. Vurderingsskjema for praksis i GLU 5-10 - Høgskolen i Berge Skolebasert Vurdering for Læring Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og hele det pedagogiske personalet, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass Underveisvurdering har de siste årene blitt viet stor interesse både i nasjonal og internasjonal forskning. Rapportene og litteratur om underveisvurdering har initiert mange prosjekt knyttet til underveisvurdering, både hos skoleeiere og i enkeltskoler. Arbeid med underveisvurdering

Underveisvurdering etter Kunnskapsløftet : hvilke tiltak har rektor iverksatt for å utvikle en kultur for underveisvurdering som bidrar til elevenes faglige utvikling? Christensen, Hans-Marius ; Dolva, Hege M Underveisvurdering. Underveisvurdering skal bidra til bedre læring og utvikling hos elevene, og styrke motivasjonen for videre læring. Vurderingen skal også bidra til at elevene får et godt, tilpasset opplæringstilbud. Elevene skal vite hvorfor de blir vurdert, hva som vektlegges i vurderingen, og hvilke vurderingsformer som brukes Underveisvurdering av praksis 1. studieår. Barnehagelærerutdanning. Dette dokumentet er konfidensielt og er kun til internt bruk i studiet ved HVL. Studentnummer: Studentens navn: Dato for . hele . praksisperioden: Antall fraværsdager: (høst og vår) Dato. for eventuell . utsatt . praksis: Praksislærer. s navn

underveisvurdering i skolen er såpass nytt, synes jeg det er et interessant, tidsaktuelt og viktig tema for min oppgave. 1.1. Valg av tema Tidligere var det mer vanlig å fokusere på den summative vurderingen i tradisjonell klasseromsvurdering, noe som tilsa at vurderingen mer eller mindre var synonym me Underveisvurdering › All vurdering i mat og helse er underveisvurdering, før standpunkt karakter settes. › Elevene har rett til ›Å vite hva de skal lære (kompetansemål) §3-1 ›Å få informasjon om kompetansen sin (tilbakemeldinger) §3-11 ›Å få veiledning i hvordan utvikle mer kompetanse i faget (gode råd) §3-1 For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Feid bestemmelsene om underveisvurdering omstruktureres og at prinsippene for underveisvurdering tydeliggjøres «breitt vurderingsgrunnlag» erstattes med at eleven skal få mulighet til å vise kompetansen sin på flere og varierte måter; realkompetansevurdering skal skje av to fagpersone Kjøp 'Muntlig underveisvurdering, Lærings- og fagsamtaler' av Malin Saabye fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978827841840

Modul 1: Prinsipper for god underveisvurdering

underveisvurdering Kapittelprøve. Statistikk, kombinatori kk og sannsynligh et Mars-april - Gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske dato og vise kjeldekritikk. - Ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetal Kjøp 'Tilbakemeldinger og underveisvurdering' av Siv Therese Måseidvåg Gamlem fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978827841886 Underveisvurdering 6 med FEIDE. Åpne i ny fane. Gi oss tilbakemelding; Nødvendig programvare; Rettighete Underveisvurdering 3 med FEIDE. Åpne i ny fane. Gi oss tilbakemelding; Nødvendig programvare; Rettighete

Forskrift til opplæringslova - Kapittel 3

Alt arbeider er underveisvurdering. * Two start and a wish (HV+EV) * Stjernedryss (HV+ Lærerfeedback) * Exit-lapp (HV+ EV) * 3 - 2 - 1 (EV) * Tommel (EV) * Fronter (EV) * Smilefjes (HV+EV) * Skjema for vurdering (HV+EV) * Trafikklys (HV+EV) * Rette oppgaver ut fra ukas mål og kriterier (HV+EV God underveisvurdering skal bidra til motivasjon og til læring. Regelverket er også et virkemiddel for å kunne oppnå en rettferdig og likeverdig vurdering både underveis og til slutt. Endringene i opplæringsloven gjelder fra 1. august 2009. Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013 får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen - Underveisvurdering får råd om hvordan de kan forbedre seg - Framovermeldinger er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling - Egeninvolverin I videregående opplæring skal du få vurdering, både underveisvurdering og. Vilbli.no har lansert første versjon av nytt søk! Trykk her for å prøve ut det nye søket. Den gamle søkefunksjonen vil være tilgjengelig i perioden vi ferdigstiller det nye søket

Les mer om særskilt språkopplæring: På disse sidene kan du lese om særskilt norskopplæring, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Du finner informasjon om regelverk, læreplaner, kartleggingsverktøy, filmer og flerspråklige nettressurser. Særskilt språkopplæring i grunnskolen Særskilt språkopplæring i videregående Særskilt språkopplæring i grunnskole for voksn å være det ledende fylket i landet i underveisvurdering av elever, lærlinger og lærekandidater; Kontakt . Joar Loland Fylkesdirektør. E-post . Mobil 991 00 986. Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Sentralbordet. Telefon 51 51 66 00. Åpningstider Mandag - fredag kl. 07.45 - 15.30. Finn.

Stasjonsundervisning med veiledet lesing, skriving og regning er en opplæringsmodell som inneholder både metodikk og organisering for 1. - 3. trinn. Målet er at alle elever skal få utfordringer på sitt nivå, og oppleve økt læring og god progresjon i de fem grunnleggende ferdighetene. De fem grunnleggende ferdighetene er lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale. Få 5 GB gratis OneDrive-skylagring! Lagre filene og bildene dine i OneDrive. og ha tilgang til dem uansett hvor du er og hvilken enhet du bruke Underveisvurdering og skriftlig tilbakemelding. Underveisvurderingen har som formål å motivere elevene til å utvikle seg faglig gjennom å bearbeide tilbakemeldingene fra faglærer. Elevorganisasjonen mener at: Tilbakemeldingene underveis skal ikke summeres for å utgjøre standpunktkarakter

Vurdering Skrivesentere

Fag: Matematikk Foredragsholder: Matematikk - gruppe 2 Problemstilling: I denne oppgaven har vi jobbet med problemstillingen «Hvordan blir underveisvurdering brukt som grunnlag for å sette standpunktkarakter i matematikk?»I matematikk brukes ofte kapittelprøver, eller annet, som underveisvurdering, så vi vil undersøke om disse spiller noen rolle i elevenes sluttvurderingen Underveisvurdering i norsk. (Mot NP 2 skriftlig). Navn: 1: Jeg kan bruke stor bokstav først i en setning? Ja Nei 2: En tekst om noe jeg gjør hver dag, skal skrives i presens? Ja Nei 3: En skriftlig fortelling (tekst) skal ha overskrift? Ja Nei 4: En skriftlig fortelling må ha hoveddel? Ja Nei 5: En skriftlig fortelling må ha innledning Underveisvurdering i Lærerweben er vurdering for egen læring tett knyttet opp mot Kunnskapsmålene i fagene og Grepkodene til utdanningsdirektoratet. Om oss. Tieto øker satsingen på digitale løsninger innen utdanning og oppvekst i Norge etter overtakelsen av Oppad Muntlig underveisvurdering Lærings- og fagsamtaler. Forfatter: Malin Saabye. Pris kr 135,00 pr. hefte Ved 5 eller flere: 10 % rabatt Ved 10 eller flere: 20 % rabatt. Bestill . Læringssamtaler er en del av underveisvurderingen og et verktøy i arbeidet med tilpasset opplæring

vurdering i skolen - Store norske leksiko

Udir legger følgende kriterier til grunn for underveisvurdering Elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem. Elevene får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. Elevene får råd om hvordan de kan forbedre seg. Elevene er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbei Forskriftene til opplæringsloven påpeker at all evaluering helt fram til avslutningen av grunnskolen har som hensikt å fremme elevens læring og utvikling, og legger stor vekt på det som kalles underveisvurdering Underveisvurdering uten karakter, høst (BLUpra1) - nynorsk; Sluttvurdering med karakter, vår (BLUpra1) - bokmål; Sluttvurdering med karakter, vår (BLUpra1) - nynorsk ; Vurderingsskjema 2. studieår (heltid og deltid) Praksislærer fyller ut underveisvurdering etter høstperioden (20 dager) og sluttvurdering etter vårperioden (40 dager Skooler er lagt på toppen av Microsoft 365 Bruk våre verktøy sømløst med kjente programmer som blant annet Word, Excel, PowerPoint, OneNote og Teams Her omtales forslag til revisjon av bestemmelsene om vurdering. Det foreslås bl.a. endringer i bestemmelser om formålet med og grunnlaget for vurdering i fag og orden og oppførsel, samtale om utvikling, underveisvurdering, standpunktkarakter og realkompetansevurdering

Juleverksted 30

Fagartikkel: Vurdering som bidrag til dybdelærin

Boka tar for seg lokalt læreplanarbeid og underveisvurdering. Forfatterne presenterer mange ulike forslag til kjennetegn på måloppnåelse og viser hvordan vi kan bruke kjennetegnene i underveisvurdering av elevene og lærlingene i videregående opplæring. Haugaløkken, O, Evensen, L.S, Hertzberg, F. og Otnes, H. (2009) Underveisvurdering Undervegsvurderinga skal fremje læring og gi eleven høve til å forbetre kompetansen sin gjennom opplæringstida i faget. Den kompetansen eleven har vist undervegs i opplæringa er ein del av grunnlaget for vurderinga når standpunktkarakteren i fag skal fastsetjast, jf. § 3-3 og § 3-18.§ 3-17 (§ 3-16) Fortellingen fungerte videre som dokumentasjon på arbeidet og som underveisvurdering. Elevene kunne selv bestemme hva de ville legge vekt på av tematikk. De jobbet med flere sanser og kunne bruke hverandres historier på ulike måter. Slik ga denne tilnærmingen gode muligheter til å tilpasse opplæringen

Naturfagsenteret - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetiPad og vurdering i norskSKOOLER – HjemUniversell Matematikk 5-7: 101-200 elever - KunnskapMat og helse Premium (elevlisens) av Gunn Helene Arsky

Nytt i Visma Flyt Skole Skolene har brukt Visma Flyt Skole til å registrere fravær og karakterer i ca tre år. Dette har dere foresatte tilgang til digitalt ved å logge inn i Visma Flyt Skole via ID-porten • Underveisvurdering har liten effekt før eleven har vært delaktig og læreren har tatt hensyn til innspillene i gjennomføringen av undervisningen Hei alle sammen. Den siste måneden med hjemmeskole og pandemi har stilt nye krav til alle. Jeg har ville ventet litt med å legge ut noen undervisningstips både fordi det har vært lagt ut veldig mange fine undervisningsopplegg på facebookgrupper og andre steder hvor lærere kommuniserer, men også fordi jeg ville teste ut hva som fungerte

 • Sandaler herre.
 • Rama margarine inhaltsstoffe.
 • Bahnticket kaufen münchen.
 • Snap namen van vrouwen.
 • Skoleskyting i norge.
 • How to kiss a frog salg.
 • Tanzschule olsberg.
 • Gyroscope sensor.
 • Drift hunters download.
 • Tragwerkslehre klausur lösungen.
 • Mineblader.no/mine sider.
 • Elfen bedeutung.
 • Los angeles fire department.
 • Cuxhaven duhnen ferienwohnung mit meerblick.
 • Oswald font.
 • Toyota auris 2018.
 • Hooking skam.
 • Db fahrplan bayernticket.
 • Torpa sag.
 • Verona italia.
 • In ordning fellesgjeld.
 • Resultater nm støver 2017.
 • Roman atwood youtube.
 • エア 車 高調.
 • Widerøe værnes.
 • Kjøpsloven eksempel.
 • Tidigt graviditetstest tillförlitlighet.
 • Avgift til fondet for regionale verneombud i bygge og anleggsbransjen.
 • Wdr bewerbung volontariat.
 • Babyakne hals.
 • Nachtcafe freising.
 • Russisk landskilpadde.
 • Deauville bilder.
 • Drake wikipedia.
 • Flirt over sms.
 • Rare nynorske setninger.
 • Aminer hormoner.
 • Storm paraply taske.
 • Avføring hjort.
 • Staphylococcus aureus wiki.
 • Kystradio nord.