Home

Nve farekart

NVE utarbeider faresonekart for kvikkleire, flaum og skred i bratt terreng. Under din kommune finn du rapportar og kart for dei ulike naturfarene. Om du ikkje finn kart for din kommune er det førebels ikkje utarbeidd kart for dette området i statleg regi We're sorry but temakart doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue

NVE Kartkatalog 2019 - Norges vassdrags- og energidirektorat NVE er nasjonal fagmyndighet for flom og har ansvar for statlig flomfarekartlegging. For å kunne prioritere innsatsen på en god måte, har vi utarbeidet «Plan for flomfare-kartlegging 2021-2025». Planen viser hvilke typer kartlegging NVE vil utføre og hvilke kartleggingsmetoder og kartverktøy vi prioriterer å utvikle i planperioden NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi Einar Lyche (t.v) fra NVE og geofysiker Einar Dalsegg fra NGU ved skredkanten på Byneset i Trondheim. For å forstå hvorfor noe leire er kvikk, må man ha et visst overblikk over utviklingen av landet. Forrige gang det var istid, var landet dekket av en kilometertykk iskappe

justerte kvikkleirerettleiaren som NVE publiserte i april 2014 . Informasjon om retningslinjene og andre publikasjonar og farekart frå NVE, til bruk i arealplanlegginga Emneord: Farekart, kartleggingsplan, kvartærgeologiske kart, kvikkleire, kvikkleireskred, marin grense, regional kartlegging, skredfarekartlegging Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 Internett: www.nve.no August 201 NVE: Norge har ikke gode nok farekart. Hverken flom- eller skredfare godt nok dokumentert. Skjeggestadbrua ble stengt etter at det gikk et skred i februar i år. (Bilde: Meek, NVE har det overordnede ansvaret for de statlige forvaltningsoppgavene innen forebygging av flom og skredulykker i Norge Geocortex Viewer for HTML5 - NVE

Eksempler på kartlag i NVE Atlas. Farekart. Flomsonekart Flomutsatte områder. 10- til 1000-års flom og klimasone. Skredfaresone - snøskred og jordskred Faresonekartlegging av skred i bratt terreng for utvalgte områder Aktsomhetskart. Iskart. Svekket is Svekket is i vann og elv på grunn av kraftutbygging. Snø- og steinskre Tematiske data fra NVE kan ikke videreselges til tredje part uten spesiell avtale med NVE. Dataene kan inneholde feil, og en fullstendig kartlegging kan mangle. Datasett fra NVE har nøyaktighet tilpasset 1:50.000-kartverk (N50 Kartdata), bortsett fra flomsoner som skal kunne brukes sammen med FKB-kartdata NVE ønsker å få bedre oversikt over områder som er kartlagt for fare, og har opprettet en løsning for innmelding av rapporter på vår nettside. Vi ønsker at kommunene sender rapporter og farekart for skredfare i bratt terreng, flomfare og fare for kvikkleireskred

NVE På NGU utvikler og vedlikeholder vi mange kartinnsyn som viser våre digitale kart og informasjon om Norges berggrunn, løsmasser, mineralske ressurser, grunnvann og mye mer. Løsningene viser ferdig sammenstilte temakart med bakgrunnskart og annen informasjon. Du har mulighet til filtrere på fagområde, og du kan også benytte søket for å finne det du eventuelt leter etter This application uses licensed Geocortex Essentials technology for the Esri ® ArcGIS platform. All rights reserved

Faresonekart - kommuner - NVE

Lars Ove Gidske, NVE Region sør. Kartbasert veiledning for r,eguleringsplan Kartbasert veiledning < /1 farekart og aktsom hetskart. Farekart er utarbeidet gjennom en detaljert kartlegging og viser reell skred-ogflomfare i et område. Farekart er kun tilgjengelig i deler av landet I eksempelet nedenfor har vi kombinert Norgeskartet fra kartverket med NVE`s farekart og lastet inn Motorferdselsløyper fra Finnmark Fylkeskommune. Det er utallige åpne karttjenester som er tilgjengelig for publikum. 17155 Motorferdselsløyper er et eksempel på en rimelig måte å presentere kart fra forskjellige leverandører 3 25. sep. 2008 Farekartlegging i NVE Grunnlag for vassdragsrelaterte forvaltningsoppgaver som NVE har: Arealplanforvaltning - rådgivning, uttalelser og innsigelser til reguleringsplaner Avdekke behov for, prioritere og gi bistand til sikringstiltak Grunnlag for vassdragsrelaterte forvaltningsoppgaver som kommuner, fylkesmenn m.fl. har: Farekart er et verktøy til hjelp for sikker. NVE vant Fyrlyktprisen 2018: Fra venstre: Erik Rose Johnsen, Arne Bjørn Mildal og Svein Taksdal NVEs kartmotor er godt integrert med løsningen og sammen med ulike farekart gir den brukeren en god oversikt over hvor det er trygt å ferdes og hvor det er økt sannsynlighet for naturfarer

NVE bistand til sikringstiltak FAREKART GOL OG HEMSEDAL. Fysiske, risikoreduserende tiltak mot flom og skred Prioriteres etter risikokartlegging og nytte-kostvurderinger Sikringstiltak Foto: NVE. Statsbudsjettet, kap. 1820 Post 22, NVE-tiltak Post 60, tilskudd til kommun NVE er ikke kriseeier, men bistår med vår kompetanse NVE er varslingsinstans om utvikling i en flom- og skredsituasjon NVE er faglig rådgiver i å håndtere flom- og skredhendelser • Gir råd til politi, kommune og fylkesmann/ fylkesberedskapsråd • NVE har kompetanse selv (flom, noe skred) eller formidler dette (skred) Foto: Ronny Bli 2019.04.01: Endringer i lenker til NVE Kartkatalog: NVE Kartkatalog Kart https://kartkatalog.nve.no/#kart NVE Kartkatalog Metadata https://kartkatalog.nve.no/#metadata NVE Kartkatalog Kart-tjenester https://kartkatalog.nve.no/#wms NVE Kartkatalog Driftsstatus https://kartkatalog.nve.no/#status NVE Kartkatalog: (ingen endringer) https://kartkatalog.nve.no

NVE ønsker å fortsette arbeidet i samarbeid med kommunen for å se på om flomverket - sikringsanlegget - har en tilfredsstillende sikkerhet. En særlig takk til Høyanger kommune og Statkraft for et godt samarbeid. Oslo, desember 2001 5.6 ANDRE FAREKART. Kartgrunnlag -farekart på 2 nivåer NVE Atlas - NVEs hovedkarttjeneste på internett -www.nve.no Aktsomhetskart Snøskred Steinsprang Jord- og flomskred Marine avsetninger (NGUs løsmassekart) Flom Faresonekart Flomsonekart Faresoner for skred i bratt terreng Kvikkleiresoner Landsdekkende Potensiell fare, ikke tallfeste Farekart må legges inn i som hensynsynssone (H310) i plankartet med tilhørende bestemmelser. Der det ikke finnes farekart må aktsomhetskart for skred brukes. Du får oversikt over aktsomhetssoner for skred i neste punkt. Hvis nei: Det er ikke blitt utført en farekartlegging i din kommune. Aktsomhetskart for skred må derfor benyttes Nytt landsdekkende farekart for jord- og flomskred. Jordskred. 30/05/2014. 0. Del på Facebook. Tweet . Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har utarbeidet det landsdekkende kartet på oppdrag fra NVE. - Det nye aktsomhetskartet for jord- og flomskred gir et bedre verktøy for kommunene til å få oversikt over mulig skredfare,.

•NVE har utarbeidet en prosedyrebeskrivelse og to rapportmaler for avklaring av skredfare i bratt terreng, tilpasset behovene på kommuneplan- og reguleringsplannivå (går også at bruke på byggesak). Kartbasert sjekkliste -Farekart Flom - Demo NVE utarbeider i dag farekart for flom. Der disse dekker elvers utløp i sjø, er havnivå basert på beregnet stormflo (basert på historiske data) med samme gjentaksintervall som den aktuelle flomstørrelsen inkludert. Slik har NVE et system for å produsere farekart for oversvømmelse fra sjø Når NVE etter kvart kartlegg kvikkleiren i Kristiansand, Søgne og Songdalen vil det leggje grunnlag for såkalla farekart. Som eit resultat av dette kan NVE vurdere sikring av eksisterande busetnad Kommunen er godt kjent med NVE sine aktsomhetskart og farekart, så vi forutsetter at disse blir benyttet i vurderinger av ROS. Vi har ikke gått gjennom alle enkeltområdene, men sett på metodikken og sjekket ut noen områder for å se hvordan fare for flom og skred er vurdert • Eksisterende farekart • Rapportmal I for skred i bratt terreng , gir svar på om området ligger innenfor aktsomhetsområde skred eller om fagkyndig må inn. • Prosedyre 4.5 i NVEs veileder 7/2014 (Ny 1/2019)Gir svar på om og når geoteknikker må in for å vurdere om det er fare for kvikkleire

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE-vurderinger Redusere og forebygge effekter av flom (skader/ulykker) Ny utbygging (PBL/TEK10) Eksisterende utbygging (sikring) Infrastruktur (eget regelverk, tilsvarende nivå som for bygg/anlegg) Kunnskap i farekart (aktsomhets- og faresonekart) Hensynet til vassdragsmiljø Plan- og bygningslove NVE kan fremme innsigelse til planer som ikke tar nok hensyn til farene. Manglende innsigelse rokker likevel ikke ved kommunens ansvar . Norges vassdrags- og energidirektorat NVE gjør ikke: kontroversielle nasjonale farekart vil antallet innsigelser fra NVE trolig gå ne Gårdskart. Gårdskart har ny adresse: https://gardskart.nibio.no/ Gårdskart er lansert i ny versjon, gammel adresse http//:gardskart.skogoglandskap.no viser ikke lenger gårdskart + Farekart-Varsling Snøskred *Nedbør i % av 5 år: Nedbør: Nysn ø: Nysnø og regn: Nysnødybde. Farekart (inkludert areal, vanndyp og når relevant hastighet) Konsekvenskart (innbyggere, økonomi, mm) 3. Vassdragsvise forvaltningsplaner for flom; (innen 2015) For alle vassdrag med flomrisiko av betydning. Definere mål, tiltak og tema med fokus på forebygging (typisk: arealplan), sikring og varsling/ beredska

NVE temakar

Skrednett - NVE

 1. Figur 1: Farekart for området med kvikkleiresonene 814-Søreng og 818-Salmonrud (www.skrednett.no). Undersøkelsen ved Lekum er initiert etter forslag fra NGI i forbindelse med en erosjonsutsatt skråning ved eiendommen Rakkestadveien 787.Dette området ligger utenfor klassifiserte kvikkleiresoner. 2 Felt- og laboratorieundersøkelse
 2. Faresonekartet til NVE markerer områder med sannsynlighet for ett skred per 100 år, områder som kan være utsatt for ett skred per 1000 år, og områder som kan være utsatt for ett skred per 5000 år. Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred
 3. Dessuten vil modellen ifølge NVE redusere flomskadene ved at det kan lages bedre flom­farekart og bedre hydrologiske modeller. Det blir også lettere å dokumentere effektene av klimaendringer og lage fremskrivinger av disse, siden høydedata gjør det mulig å modellere endringer i isbreer og vegetasjon

Kartkatalog - NVE

Flomdirektivet -til hjelp for fremtidens byer Bent Braskerud og Turid Bakken Pedersen, NVE Nettverksamling om havnivåstigning, Fremtidens byer 12.-13. januar 201 Kartgrunnlag - farekart på 2 nivåer NVE Atlas - NVEs hovedkarttjeneste på internett - www.nve.no Aktsomhetskart Snøskred Steinsprang Jord- og flomskred Marine avsetninger (NGUs løsmassekart) Flom Faresonekart Flomsonekart Faresoner for skred i bratt terreng Kvikkleiresoner Landsdekkende Potensiell fare, ikk NVE har utarbeidet en samlet plan for hvilke områder som bør kartlegges nærmere for å få avdekket eventuell skredfare. - Den viser hvor arbeidet med å utarbeide gode farekart til bruk i arealplanlegging og sikringsarbeid bør begynne, sier Sanderud Farekart. Feltet med gult på kartet er området hvor det er sendt ut gult farevarsel for skred. Foto: Kart: varsom.no LES OGSÅ: Trondheim - Voll slettet varmerekord for mars fra 1948. Venter noen skredhendelser. NVE skriver i farevarselet at «det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme

Aktsomhetskart - NVE

Det er et aktsomhetskart, ikke et farekart. Det er ikke godt nok når en kommune skal vurdere hvor det er trygt å bygge. Hvis man hadde brukt dette kartet, ville det ikke ha vært mange steder man kunne bo, forteller Blikra.I 2007 var det bare én av fire kommuner som hadde undersøkt skredfaren før de ga byggetillatelse, viser en undersøkelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og. Motsegna er forankra i NVE rettleiar 2/2017. Planframlegget Planområdet ligg delvis i flaumutsett areal, jf. kartlegging gjennomført i samband med gjeldande reguleringsplan. Planområdet er også kartlagt med potensiale for områdeskred av kvikkleire i regional kartlegging av fare for kvikkleireskred, jf. farekart i NVE Atlas Tryg forsikring kritiserer NVE for «hvite flekker» på ras- og flomkartene. - Når dataene mangler, er det helt umulig for oss å si til kundene hvordan risikoen er der de bor Aktsomhets- og farekart Naturfare. Hva utløser kvikkleireskred? Menneskers inngrep!!! Erosjon Foto: Orbiton Foto: NVE. Oppførsel -hvordan utløsning av skred Menneskeskapt - fylling topp/graving i bunn Naturlig - erosjon. Skred hvor en lokal overbelastning kan utvikle seg vider Sjå farekart og databasar på NVE si nettside om farekart og databasar. Område merkte av på aktsemdskart mv. må utgreiast nærare av fagkunnig før det eventuelt kan stadfestast at tilstrekkeleg tryggleik ligg føre. Søkjar (tiltakshavar/ansvarleg søkjar).

NVE har identifisert nye områder som vurderes kartlagt med hensyn til fare for kvikkleireskred. Områdene er vist i figur 6.2. For allerede kartlagte kvikkleiresoner prioriteres arbeid framover med sammenstilling og tilgjengeliggjøring av relevante data og informasjon fra nyere utredninger og grunnundersøkelser, med tanke på oppdatering av kartene Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE , som i går overleverte flomsonekart og farekart for kvikkleireskred til ordfører Jan Thorsen i Nome kommune, vil en ved en 10-årsflom oppleve at lavtliggende områder med bygninger langs Norsjø er flomutsatt. En 200-årsflom vil sette store områder i Ulefoss sentrum under vann Nve.no om flaum og skred. Temakart og annet. NVE farekart og databaser. Byggteknisk forskrift § 7-3. Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnår tilfredsstillende sikkerhet mot naturpåkjenninger, jf Byggteknisk forskrift. Kravet til skredsikkerhet er avhengig av sikkerhetsklasse og skadekonsekvenser

NVE - Norges vassdrags- og energidirektora

Vi har fleire«produkt»: Aktsomshetskart, farekart, klimaframskrivninger, «Melding frå NVE» Camellom middelflom og 5-års gjentaksintervall 1 Generelt trygge forhold. Vi trur og håper dette er ein betre måte å kommunisere flomfarepå, men det er fortsatt ei utfordring NVE Norges vassdrags- og energidirektorat SVV Statens vegvesen Tabell 1: Begreper og forkortelser 1.4 Styrende dokument Ref. Tittel Dato Utgiver 1.4.1 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 2008 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1.4.2 Forskrift om tekniske krav til byggver FLOM OG SKRED Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har det overordnede ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av flomskader og skredulykker. Kommunene kan nyttiggjøre seg av NVEs tjenester via farekart og databasen med nettstedadresse www.skrednett.no og NVE Atlas Se de unike bildene. Helse og livssti - NVE skal gjøre en generell skredvurdering i Oppdal. Vi har hært i kontakt med NVE for å få dette området med i kontrakten som er inngått. Da slipper vi anbudsprosessen og gå ut med tilbudsforespørsler til andre firma. NVE sier at det skal gå i orden, sier Husa

Dette er kvikkleire og kvikkleirekart Norges geologiske

NVE: Norge har ikke gode nok farekart - Tu

Beskrivelse av hvordan en velger og administrerer bakgrunnskart og kartlag. Generelt Oversikten over kart og kartlag åpnes ifra sidepanelet som kan dras inn fra venstre.. Gjeldende kart velges ved å trykke på en rad, hvorpå aktivt kart markeres grønt (NVE) Farekart om flomsoner, kvikkleire, fjellskred, skredfaresoner, flomhendelser, skredhendelser https://kartkatalog.nve.no/#kart Meteorologisk Institutt (MET) vær- og klimadata fra historiske data til sanntidsobservasjoner eklima.met.no samarbeid mellom NVE, MET og Kartverke Nytt fargekart med 22 farger som passer på vegg sammen med dine personlige interiørdetaljer, på lister og dørkarmer samt nye bruktfunn. Se fargekolleksjonen. Fargelære Vi gir deg tips og viser hvordan du setter sammen farger og ser hvilket bruk de kan anvendes i Der det er snakk om flom og skred, er det aktuelt å trekke inn NVE og plan- og bygningsmyndighetene i kommunene - dessuten kan Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier AS med flere være berørte. ³ Eksempler på typer meldeplikt: 1) Meldeplikt for all hogst i vernskogen, unntatt hogst av ved til husbehov

Geocortex Viewer for HTML5 - NVE

Kart og datakilder - Varso

 1. Aktsomhets- og farekart Foto: NVE. Eksempler på kostnader av flomskader i dag. Konsekvenser for kraftsektoren 1. Kraft-infrastrukturen:er robust, men påvirkes av klima (flom, ising,lyn, skogvekst) 2. Produksjon og etterspørsel påvirkes av klima (magasinkapasitet
 2. Hege Hisdal (KSS og NVE) Globale utslippsscenarioer, CO 2 HØYT MIDDELS LAVT . Global klimamodell Fra globale utslipp til klima i Norge Globale utslippsscenarier Hydrologisk modell for Aktsomhets- og farekart. Norges vassdrags- og energidirektorat I større vassdrag: Flomsonekart med klimapåsla
 3. Naturfare i NVE - flom og skred. Ikke bygge seg inn i nye problemer- TEK 10 Eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Aktsomhets- og farekart. 2. Forutsetning for at liv og helse er ivaretatt og at unntak kan gis.

NVE data nedlas

UNDER UTVIKLING - Kartbasert veiledning for reguleringspla

NVE har i retningslinjene sine fastsett kva for eit sikkerheitsnivå som skal leggjast til grunn ved ulike typar utbygging i utsette område. Dei fl este bygga (bustader, fritidshus, landsbruksbygningar, industri/næringsdrift/kontor, skular, sjukehus, infrastruktur osv.) skal vere sikra mot ein 200-årsfl aum. Undersøkinga viser at det bu - Farekart (inkludert areal, vanndyp og når relevant hastighet) - Konsekvenskart. 3. Forvaltningsplaner for flomrisiko (2015) - For alle områder med flomrisiko av betydning. - Definere mål, tiltak og tema med fokus på forebygging og varsling/ beredskap Klimaendring skal gå inn i vurderingene av framtidig risik Norsjø er en innsjø i Telemark.Navnet kommer av gammelnorsk nór, som betyr «trang» eller «smal».Dybden ligger for en stor del på ca. 170 m. Regulert ved dam ved Skotfoss til en høyde over havet på 15,3 m. Lengde ca. 30 km, største bredde ca. 3 km (ved Ulefoss) NVE har i flere tiår ivaretatt de statlige forvaltningsoppgavene for å forebygge risiko for flom og vassdragsrelaterte skred. Fra og med 1. januar 2009 overtok NVE det statlige ansvaret for å forebygge risiko også for andre typer skred, og skal arbeide etter den samme modellen som de tidligere har gjort med hensyn til vassdragsrelaterte skred

Kart på nett Norges geologiske undersøkels

Flere hundre tusen norske boliger befinner seg trolig i risikosonen for skred og ras NVE t i li j d Flomsonekart - rundt Mjøsa: NVEs retningslinjer med veildere Veilederforvurderingav Hamar/ Stange Lillehamar Veileder for vurdering av områdestabilitet -kvikkleire Veileder for kartlegging og di kdf i Gjøvik Andre farekart vurdering av skredfare i arealplaner Risiko for kvikkleireskred Skredfarekart NVE har utarbeidet viktige hjelpeverktøy for kommunene i form av ulike veiledere. På nettstedet www.skrednett.no gis det oversikt ved hjelp av farekart. To av veilederne, Skogsvesen og skredfare og Veilederen ved små inngrep i kvikkleireområder, gir dessuten råd om planlegging og gjennomføring av tiltak som vanligvis ikke reguleres av arealplaner bestemmelser. Jf. Kommunens «Farekart -Hensynsoner skred og ras». Innen fareområde for 200 års flom er det ikke tillatt med tiltak etter pbl. § 20-1 a, d, k, l og m med mindre det blir utført tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom. Vurderingene og dokumentasjonen skal utføres i tråd med NVE sine retningslinjer (VG Nett) - I Sverige viser undersøkelser at rundt 300.000 bygninger befinner seg i risikosonen for ras, skred og erosjon. I Norge er tallet trolig større, mener Rådgivende Ingeniørers Forening

Geocortex Viewer for HTML

 1. NVE ynskjer å få ein betre oversikt på område som er kartlagt for skredfare, og har oppretta ei løysing for innmelding av rapportar på vår nettside. Vi oppmodar kommunar om å sende rapportar og farekart for skredfare i bratt terreng og kvikkleirefare. Informasjonen som NVE får inn vil bli brukt til å oppdatere farekarta i NVE Atlas
 2. Flere hundre tusen norske boliger befinner seg trolig i risikosonen for skred og ras, tror Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
 3. NVE Atlas er førstevalget for dem som ønsker tilgang til NVE sine geografiske fagdata. Et geografisk informasjonssystem (GIS) som NVE Atlas er en viktig kanal . Skrednett/NVE Atlas, der også Statens vegvesens kvikkleiredata er sammenstilt. Skjema og tjenester Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 4. NVE's aktsomhetskart og flomfarevurderinger ut fra 200-års flom har blitt lagt til grunn. Kommunen har som tiltak utarbeida «Farekart - Hensynssone skred og ras». Innspill om utbyggingsområde innafor hensynsone skred og ras er blitt avvist, evt
 5. Den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket
 6. NVE: Verna vassdrag - 100 m belte på hver side. Knyttet til selve verneformålet. Selve vassdragsinngrepet knyttet mot lovverket - hvorfor har man valgt å verne vassdraget. Sonene kan gjerne vises i et tematisk kartutsnitt som gir bedre oversikt. Flom og annen naturfare: Skille mellom reell og potensiell fare. Egne og hel
 7. Farekart skal vise berørt areal og vanndyp/ vannivå, når ansett relevant også hastigheter Konsekvenskart som viser - Antall innbyggere berørt - Type økonomisk aktivitet som berøres - Kilder til alvorlig akutt forurensning - Verneområder, jf Rammedirektivet - Annen informasjon som medlemslandene anser nyttig, så som sterk

Kartbasert vei edning - webfileservice

 1. Aktsomhetskart snøskred NVE / NGU Landsdekkende Aktsomhetskart steinsprang NVE / NGU Landsdekkende Aktsomhetskart snø- og steinskred NGI Ikke landsdekkende, bør brukes der de finnes Aktsomhetskart kvikkleire NVE / NGU Ikke landsdekkende Informasjon om Farekart og databaser NVEs veileder: Flaum- og skredfare i arealplana
 2. Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.n
 3. Dersom farekart (flomsonekart) ikke finnes, gjelder anbefalingene som står iNVEs Retningslinje 2-2011 for dagens klima også for fremtiden Her må også kunnskap om lokale forhold inn, samt en vurdering fra NVE. 2.2 Tørke . Selv om sommernedbøren i Troms forventes å øke, vil også fordampningen øke og dermed er de
 4. 19943‐GEO‐001 Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune Prosjektnavn: Ambulansestasjon Sarpsborg Prosjektnummer: 19943 Rapportnummer: GEO-001 Fagdisiplin: RIG 01 11.06.20 Oppdatering med kommentarer fra UAK BG KH MS

RigelMap Kombiner WMS kart og egne dat

X Jf. farekart frå NVE. Området har ikkje vore utsett for korkje flaum eller ras sidan skytebanen blei etablert i 1947. Det er ikkje registrert skredhendingar i NVE atlas sine sider på nett. Det er inga reell fare for flaum eller skred/ras. Med omsyn til ev. flaum/flaumskred i framtid NY BEREGNING AV POTENSIELL FLODBØLGE I TROMS Opyllingshøyden for flodbølger etter fjellskred i Lyngen i Troms er lavere enn tidligere beregnet. På oppdrag fra NVE - Norges vassdrags- og.. Erstatter tidligere flomsonekart, Delprosjekt Drammen fra Se farekart i NVE Temakart Se aktsomhetskart i NVE Temakart Nedlasting av kartdata fra NVE WMS. Her finner du kartløsningene som tilbys av Stange kommune, samt lenker til andre løsninger som tilbyr kartdata og temadata fra Stange. Løsningene er interkommunale Grunnskolen i Leksvik, Testmann Minne Skole, ligger i den ene rasfarlige sonen. På NVE sine nettsider har den aktuelle sonen faregraden «middels», mens konsekvensen av et ras vurderes å være «meget alvorlig». - Disse kvikkleiresonene har vært kjent i lang tid. I mange år, påpeker operativ leder Mads Johnsen i NVE Midt-Norge til Fosna-Folket

Fyrlyktfinalist Varsom-plattformen, NVE - NOKIO

Farekart Varsling Snøskred Nedber N sne N vs n Bd.,' bde Nvsn.dvbde 3 deon Skifere Sn.dvbde Snemenvde orosent Snesmettino Snetilstand Temoeratur (NVE) har utviklet VARSOM-plattformen for distribuere naturfarevarsler gjennom en rekke kanaler. VARSOM-plattformen er god NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi. Tagged as: Beredskapsinnsats i flomsituasjoner, Det norske energisystemet, Farekart og databaser, Gass- og kullkraft, Jordkabler i stedet. Competing rank Create widget. Create your widget. Domain name. Top alternate of nve.no. Results empty. (NGI, NVE, SV, JBV etc) - Skrednett.no • 2004: NGU overtar ansvaret for det statlige programmet for skredkartlegging • St.meld. nr. 39 (2003-2004) om Samfunnssikkerhet: - NGU er landets fagdirektorat innen skredkartlegging og forvalter statens midler til skredkartlegging, samt initierer og koordinerer kartleggingsprogrammer og -prosjekter

Flom Og Skred - Nve

 1. 2019.04.01: Endringer i lenker til NVE Kartkatalog
 2. Demo - Kommuneplan - sjekkliste for arealplanlegger
 3. Nytt landsdekkende farekart for jord- og flomskred VANytt
 4. Arealplanlegging ved hjelp av kartbasert sjekklist
 • Salgs overskrifter.
 • Bologna sausage.
 • Michelin restaurant new york.
 • Utflykter gran canaria ving.
 • Condylomata lata bilder.
 • Steigarsau.
 • Turisthytta bodø.
 • Solon hegnar.
 • Dundyne ikea.
 • Trockene oder fettige schuppen.
 • Tanzschule hechingen.
 • Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn 2015.
 • Eltilsynet trondheim.
 • Fotos für den freund.
 • Stockholm hafen.
 • Animalia årsrapport.
 • Over stork og stein.
 • Lexus berlin stralauer allee.
 • Gratis parkeren bij melkweg amsterdam.
 • Golfbiler.
 • Knausgård barn.
 • Chess titans windows 10.
 • Farlig gods klasser.
 • Zantac alkohol.
 • Verkaufsoffener sonntag 3.12 17.
 • Afis opptak.
 • Klasse ce.
 • Hva består venus av.
 • Tauchen oman beste reisezeit.
 • Yr catania.
 • Generasjon prestasjon kåseri.
 • Norwegian warszawa flyplass.
 • Griechenland urlaub billig.
 • Hvor ligger solgården i spania.
 • Bierkonsum mittelalter.
 • Pci master abort.
 • Flyteleker.
 • Creme gegen pigmentflecken stiftung warentest.
 • 5. semester medizin jena.
 • Leder stål strøm.
 • Wella color fresh vita.