Home

Relativisme exphil

relativisme - Store norske leksiko

 1. Relativisme, det å betrakte noe som relativt. Motsatt: absoluttisme og objektivisme. Enhver teori kan kalles relativistisk som hevder at noe eksisterer, har visse egenskaper eller er sant eller gyldig bare i forhold til noe annet, og ikke som sådan. Vi finner relativistiske posisjoner allerede i antikkens filosofi, nærmere bestemt hos sofistene hvor Protagoras formulerte homomensura.
 2. Relativisme og toleranse I følge Feldman er det ikke gitt at en relativist er mer tålmodig enn en absolutist - det kommer helt an på hvilke verdier relativisten har. Det er ikke gitt at tålmodighet er en av de verdiene absolutisten vektlegger
 3. Moralsk Relativisme Tor nn Huvenes1 1Institutt for loso , ide- og kunsthistorie og klassiske spr ak Universitetet i Oslo November 26, 2013. Introduksjon Meningsrelativisme Konvensjonalisme Begrepsrelativisme OppsummeringReferences Metaetikk Anvendt etikk handler om konkrete moralske problemstillinger
 4. Ex. phil. - oppgave om skeptisisme og relativisme med utgangspunkt i sofistene, Sokrates og Platon
 5. Ex.phil - generelt om estetikk, sansing og smak (+ moralsk objektivisme) 30. oktober 2017 - siimo satelaa Repetisjon - metaetikk Moralsk relativisme Moralsk nihilisme (mackies feilteori, ekspressivisme): finnes ikke moralske fakta Moralsk objektivism
 6. Relativisme er motstand mot tanken om at vitenskapene kan og bør tilstrebe objektivitet. Relativistene mener at det ikke finnes standarder for objektivitet, sannhet eller rasjonalitet som er felles på tvers av forskjellige kulturer og historiske perioder
 7. svexphil exphil 100 studiespørsmål etikk generelt om etikk hva er forskjellen mellom moral og etikk? moral: «dagliglivets moral», de vurderingene vi gjør hv

Relativisme - Exphil UiO 202

Skeptisisme og Relativisme - Ex

Start studying Exphil. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Start studying Exphil. Friedman. Feldman. Singer. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools TS: Jeg vet ikke, men ville startet her (er lenket til de tre formene for relativisme nederst). Du kan også søke opp de enkelte filosofer der. Denne sida har jeg god erfaring med å bruke på ex.phil. og ex.fac. Eneste minuset er at artiklene ikke har dato, men har ikke fått noen klager på dette der jeg studerer ExPhil (Aristoteles (Årsaker (Formal, Materiell, Bevirkende, Fårmålsårsak): ExPhil (Aristoteles, Platon (Erkjennelsesteori, Problem, Sjelen, Etikk, Staten, Virkelig viten vs. Sann viten), Sokrates (Felles grunnlag for viten og moral / relativisme og skeptisisme, Jordmorkunst, Resultatløse samtaler, Realdefinisjoner), Immanuel Kant (rasjonalisme + empirisme = sant), René Descartes.

Midtun mener Ex.phil er nyttig for alle studieretninger, mens Case er uenig. - Jeg syns ikke faget var så nyttig, men det kan vere fordi det som førsteårsstudent er vanskelig å se nytten av faget, sier Case. Hun mener derimot at seminarene som ble holdt i Ex.phil var lærerike. - Jeg syns seminarene var bedre enn forelesningen Relativisme (frå latin relatio, forhold, tilbakeføring, til referre, perfektum partisipp relatus, bringe, føre tilbake) er ein filosofisk teori som går ut på at det ikkje finst absolutte, uforanderlege verdiar, men at alt er relativt og varierer med omstenda Redegjørende oppgave i Ex.phil, om sofistene og Sokrates. Oppgaven besvarer følgede oppgavetekst: Gjør rede for sofistenes epistemologiske skeptisisme og etiske relativisme (verdirelativisme)

Relativisme is het idee dat een bepaald concept (waarheid, schoonheid, het goede etc.) niet op zich staat, maar afhankelijk is van iets anders. Meestal wordt bedoeld dat waarheid relatief is. De waarheid van een uitspraak of theorie is dan niet absoluut, maar afhankelijk van de mens (het subject, de waarnemer) met zijn specifieke eigenschappen.. De term relativisme kan echter ook het bestaan. Moralsk Relativisme og Universalisme. Moral deles opp i to skoler tidlig - et av de første tilfellene vi møter på er Sokrates og Sofistene. Relativisme. Som nevnt tidligere var Sofistene moralske relativister. Dette betyr at de mener at moral varierer fra folkeslag til folkeslag. Det som er moralt akseptabelt i ett samfunn kan være tabu i.

Relativisme og skeptisisme Skeptisisme og Relativisme - Ex . I denne oppgaven skal jeg ta for meg relativisme og skeptisisme, med utgangspunkt i filosofien bak Sokrates, sofistene og Platon. Innledningsvis vil jeg tegne et bilde av tid og sted, for å så presentere partene og videreføre filosofien Sokrates (469-399 f.Kr.) er gjerne den første tenkeren man møter i exphil-forelesningene. Sokrates' ideer ses på som et viktig grunnlag for Platon og den vestlige filosofihistorien i det hele tatt. For Sokrates var det særlig viktig å definere begreper som var sentrale i datidens greske kultur, for eksempel mot, godhet og skjønnhet Det filosofiske begreb relativisme, bygger på udtrykket Alt er relativt og betyder at alt skal sættes i et forhold før det har nogen værdi, sandhed eller betydning etc. . Der er mange fortolkninger af relativisme. F.eks. mener nogle relativister at f.eks. begrebet god moral skal sættes i forhold til kultur, religion eller historie etc. før det får nogen værdi hei, håper noen kan hjelpe meg her. Det er like før jeg river av meg håret! jeg har valgt en av de vanskeligste oppgavene tror jeg, i tillegg så skjønner jeg bare det ene spørsmålet i oppgaven Oppgaven lyder: Kjønnsrelativisme. Redegjør for antatte forskjeller mellom mannlig og kvinnelig orienter..

Relativisme is de opvatting dat wat voor waar wordt gehouden, afhankelijk is van tijd, plaats en persoonlijke omstandigheden van degene die de waarheid huldigt. Wat voor Nederlanders waar is, hoeft dat voor Chinezen niet te zijn; wat voor vrouwen waar is, is dat niet steeds voor mannen Men ex.phil. har gjennomgåande som målsetjing å formidle ei filosofisk danning, med oppøving i kritisk tenking, vitskapleg forsking bør korkje omfattast som einvis dogmatikk eller allmenn relativisme, men som sjølvkritisk og prøvande kunnskapstileigning (som «organisert skeptisisme», jf Eksamenstiden nærmer seg med stormskritt, og dersom du er som oss, er det kanskje ikke ex.phil. som har fått mest oppmerksomhet den siste tiden? Derfor tenkte vi det kunne være nyttig med en liten oppfriskning. Så her får du et lite innblikk i våre tanker om Platon, Sokrates, sofistene og absolutte sannheter

Exphil generelt om estetikk - UiB - StuDoc

Ex.phil - oppgaveoversikt. Sammendrag av alle relevante temaer innenfor ex.phil til hjemmeeksamen . Universiteit / hogeschool. Universitetet i Oslo. Vak. Examen philosophicum (EXPHIL03) Academisch jaar. 2017/201 Lettere ex.phil! NYTT TEMA. Lebbe Innlegg: 5184. 13.08.03 19:30. Del. I bilaget til Dagbladet i dag kunne man lese om at det blir enklere å komme igjennom ex.phil. Ja, det er for 3375 personer som kan ta 'seminarmodellen' av ex.phil utdanninga umulig å stryke Dette er snare motsetningen til sofistenes etiske relativisme, som vil si at moral varierer fra sted til sted, og samfunn til samfunn. Sokrates argumenterte ikke for at alle mennesker visste hva som var rett og galt, men at de kunne finne det ut ved å tenke og se dypt inn i seg selv Oppgave i ex.phil høst 2009, NTNU. Stilen har et preg av argumentativ form ovenfor spørsmålet til sikker viten. Innledningen tar i stor del forbehold for dette

Video: Relativisme - Wikipedi

Studiespørsmål svar - SVEXPHIL-4 - UiS - StuDoc

Jeg har fortiden exphil og skal skrive en oppgave om kulturrelativisme og rituell omskjæring av guttebarn. Lurer på om noen har noen tips eller informasjon som kan hjelpe? :) Oppgaven er som følger: Det er vanskelig å forestille seg etiske prinsipper som gjelder for alle mennesker til alle tider Sokrates ble født ca 470 f.Kr. Det meste av det vi vet om Sokrates har vi fra Platon, og grunnen til dette er at Platon, som var en av Sokrates' elever, ofte brukte Sokrates som hovedperson i sine dialoger.Det er også klart at Platon i dialogene brukte Sokrates som talerør for sine egne filosofiske standpunkter Svein Anders Noer Lie, førsteamanuensis i filosofi ved mitt gamle alma mater, Universitetet i Tromsø, angriper NRK-programmet Folkeopplysningen på debattplass i Morgenbladet 5. oktober.Innlegget ville strøket om det hadde vært innlevert som en besvarelse i vitenskapsteori på ex.phil. Lie angriper en karikatur av positivistisk naturvitenskap, der årsaker er monokausale, korrelasjon er. Konsekvent relativisme vs konvensjonalisme Mytos-----> Logos Fysis vs Nomos Eller som vi ville kaldt det Naturlover vs Samfundslover Natur -----> Kultur Overgang fra et syn på mennesket som et naturvesen til mennesket som et kulturvesen. Kjente sofister: Kalikles. Makt = Ret

I de senere år har jeg hatt kurs i nyere filosofihistorie (Kierkegaard, Nietzsche, Peirce, Husserl, Heidegger, Sartre) og emner i metaetikk (moralsk konstruktivisme, moralsk realisme og moralsk relativisme). Til examen philosophicum foreleser jeg om utilitarisme og relativisme. Emneord: Filosofi, Ex.phil Jeg valgte å ta Exphil dette semesteret, som er det 4. semesteret mitt. Det er godt kjent at Exphil er et forhatt emne blant mange, og mange spør seg hvorfor man holder på denne tradisjonen. Innen realfag går det nesten sport i å gjøre det så dårlig man kan i Exphil uten å stryke. Den holdningen syns jeg jo er i overkant tragisk Moralsk relativisme Anders Strand, IFIKK, UiO Ex.Phil. Høstsemesteret 2012 Martin Alan «Marty» Feldman (født 8. juli 1934 i London, død 2. desember 1982 i Mexico by) var en britisk komiker, skuespiller og regissør.Feldman fikk utstående øyne med strabisme på grunn av en mislykket operasjon i forbindelse med hans Graves' sykdom

Définition : Relativisme

 1. Sofistenes relativisme 20; Sokrates: faste målestokker for det gode og det sanne 21; Idelæren 22; Den menneskelige sjel 25; Idealstaten 25; Aristoteles' syn på viten 27; Ting består av form og stoff 27; Læren om årsaker og forandring 28; Universets oppbygning 28; Menneskets sjel er lik den menneskelige form 31; Middelalderen (ca.500-1400) 3
 2. EXPHIL-SVEKS Alfa-delen: Oppgåve «anten»: Oppgåva krev at kandidaten drøftar følgjande utsegn: «Ein kan forstå den sokratiske metode som ein kritikk av sofistane si lære om relativisme og retorikk». Eit akseptabelt svar på oppgåva krev at kandidaten framstiller Sokrates sin metode - begreps
 3. Karl Raimund Popper (født 28. juli 1902 i Wien, død 17. september 1994 i London) var en østerriksk-britisk filosof og vitenskapsteoretiker.Han blir regnet som en av de mest innflytelsesrike vitenskapsfilosofene på 1900-tallet. Selv om Popper er mest kjent som vitenskapsfilosof, kom han også med betydelige bidrag til blant annet sosial-og politisk filosofi (jf
 4. Svein Anders Noer Lie, førsteamanuensis i filosofi ved mitt gamle Alma Mater, Universitetet i Tromsø, angriper Folkeopplysningen i Morgenbladet 5. oktober. Innlegget er fullt av vitenskapsrelativisme, stråmenn og logiske feilslutninger, og ville strøket om det hadde vært innlevert som en besvarelse i vitenskapsteori på ex.phil
 5. View Svar-på-spørmål kap 3.docx from ECON FIL-0700 at University of Tromsø - The Arctic University of Norway. Sprsml til ex-phil eksamen Kapittel 3: 1. Forskjellen p deskriptiv. Og normativ etik
 6. Selv om vitenskapsteori muligens er den mest teoretiske delen i Ex. Phil, er mitt mål at dere etter denne forelesningen, forhåpentligvis med påfølgende debatt og spørsmålsrunde, har et bredere bilde av debatten som er svært aktuell i dag mellom det jeg vil kalle de kvantative vitenskaper (naturvitenskap, økonomi, statistikk med flere) og de kvalitative, som nettopp humanistiske fag med.

kulturrelativisme - Store norske leksiko

 1. arundervisning til exphil. Høsten 2006. Torsdag 24. august Introduksjon til kurset. Torsdag 31. august Platon : Les Menon , og Staten Strukturen Subjektivisme, relativisme, absolutisme. Argumenter for og i mot relativisme. Kvinnelig omskjæring og toleranse
 2. Vi er kollokviegruppen EX, i 2018 lagde vi en podcast om SVEXFAC og i 2019 fortsetter vi men en podcast om EXPHIL. Vi spiller rett og slett inn vår kollokviegruppe, og resultatet blir en podcast, som . Oslo. 25 Tracks. 134 Followers. Stream Tracks and Playlists from Kollokvie EX on your desktop or mobile device
 3. Det mest provoserende for mange har vært deres program for relativisme, relativisme i den forstand at vitenskapelige suksesser og fiaskoer skal årsaksforklares på samme måte. Vitenskapelige suksesser skulle like lite som vitenskapelige fiaskoer forklares ut i fra skillelinjer som sant og falskt, men som et resultat av kontroverser, av sosiale forhold
 4. forelesningskatalog. for. examen philosophicum exph0001 filosofi og vitenskapsteori. ntnu . høsten 201
 5. Vi er kollokviegruppen EX, i 2018 lagde vi en podcast om SVEXFAC og i 2019 fortsetter vi men en podcast om EXPHIL. Vi spiller rett og slett inn vår kollokviegruppe, og resultatet blir en podcast, som forhåpenligvis kan hjelpe deg som student på veien mot eksamen! Hver uke vil det komme en ny episode om ukens tema. Podcasten om EXPHIL er laget av Sandra Skiaker, Edda Eline Fuhr, Erlend.
 6. Fra Exfucked til Exfac podcast on demand - Vi er kollokviegruppen EX, i 2018 lagde vi en podcast om SVEXFAC og i 2019 fortsetter vi men en podcast om EXPHIL. Vi spiller rett og slett inn vår kollokviegruppe, og resultatet blir en podcast, som forhåpenligvis kan hjelpe deg som student på veien..

Og mine kritikere har rett. Kritisk tenkning nevnes i skolens overordnede dokumenter. I LK 06 finner vi for eksempel, under mellomtittelen Vitenskapelig arbeidsmåte og den aktive elev: Kritisk tenking innebærer å prøve om forutsetningene for og de enkelte ledd i en tankerekke holder.Undervisningens mål er å trene elevene både til å kombinere og analysere - å utvikle både. undersøker det moralske grunnlag for retten, f.eks. om samfunnet kan straffe (kritisk-normativt) og bakgrunnen til at samfunnet straffer (fortolkende-normativt).8 Man kan si de rettsfilosofiske grenene stiller ulike spørsmål: den analytiske rettsfilosofi spør «hva er rett (eller et annet rettslig fenomen)?»,9 den normative rettsfilosof spør «hvorfor finnes retten?» Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie. Akademika forlag. ISBN 978-82-91670-58-4. 387 s. Pettersen, Tove (2011). Filosofiens annet kjønn. Introduksjoner til den feministiske filosofien. Pax Forlag. ISBN 9788253033402. 250 s. Vis sammendra Hva annet er også sant? skal bidra til den grundige, kritiske tenkningen som bør inngå i det å lære seg et akademisk fag. Vitenskap om mennesket er spredt over mange fagdisipliner preget av ulike teorier, metoder og perspektiver som konkurrerer om sannheten

Denne uken har det handlet om spektroskopi, gasser, dyd, og multippel regresjon! Her er ukens oppsummering: AST2210 Observasjonsastronomi Denne uken har vi snakket ferdig om diffraksjon, og begynt på kapittelet om spektroskopi. Jeg har vært litt irritert over forelesningsnotatene i dette faget, for de er ikke så gode: Det er mange skrivefeil (mest rettskriving, me Det er ikke bare exphil vi digger, i fjor lagde vi en podcast om svexfac, Fra Exf**ked til Exfac. Tips en venn som har exfac, og hør den der du hører på podcast! soundcloud.com Vi er kollokviegruppen EX, i 2018 lagde vi en podcast om SVEXFAC og i 2019 fortsetter vi men en podcast om EXPHIL

Her gis en oversikt over følgende etiske teorier: Kants pliktetikk, nytteetikk, etisk intuisjonisme, moralsk relativisme, dydsetikk, etisk egoisme og etisk altruisme. Gjennom å behandle aktuelle og kompliserte tema fra offentlig debatt og politikk, viser boken hvordan man kan bruke etiske teorier til å analysere ulike problemstillinger {events:[{activityTypeName:Forelesninger,courseId:EXPHIL03,dtStart:2020-01-13T12:15:00.000+01:00,activityTitle:Forelesning,dtEnd:2020-01-13T14:00.

Listen to Fra Exfucked til Exfac podcast by Sandra Skiaker, Johannes Refsdal, Erlend Kyllingstad, Henrik Seem, og Edda Fuhr. More than 1 million podcasts online for free on mytuner-radio.com Holdt nylig Exphil-forelesningen 2018 ved Universitetet i Oslo, som er en årlig tradisjon hvor en internasjonalt kjent akademiker foreleser om et tema som er relevant for Exphil. Fjorårets foreleser var Peter Singer Siste episode i Fra exphil til exchill. Vi går gjennom hvordan eksamen blir, feministisk etikk og relativisme. Tune in! 03.11.2019 Deontologi og dygdsetikk. I denne episoden diskuterer vi Frieds deontologi og Hurtshouses dygdsetikk. Enjoy! 03.04.2019. Hva annet er også sant? skal bidra til den grundige, kritiske tenkningen som bør inngå i det å lære seg et akademisk fag. Vitenskap om mennesket er spredt over mange fagdisipliner preget av ulike teorier, metoder og perspektiver som konkurrerer om sannheten. Dette gjør det nødvendig å kunne reflektere over hva sannhet betyr, hvilken rolle perspektiver spiller i forskningen samt hva det.

Le relativisme : définition en philosophi

 1. Skolens religionsundervisning har endret seg, i tråd med at samfunnet har endret seg. Kristendommen er ikke lenger tilnærmet enerådende. Skol..
 2. erer stadig større deler av samfunnet, mener Herbjørnsrud
 3. istisk Etikk og Relativisme. I denne episoden diskuterer vi Frieds deontologi og Hurtshouses dygdsetikk
 4. istisk Etikk og Relativisme - Kollokvie Etikk - Examen philosophicum EX-100-1 - UiA - StuDocu. Normative etiske teorier - Exphil SVEXPHIL-4 - UiS - StuDocu. Omtanke by Gyldendal Norsk Forlag - issuu. Etisk teori (Moralfilosofi) - ppt laste ned
 5. Platon, som du lærte i ExPhil, tok det som var forståelig om en ting, formen, og plasserte den separat fra tingen selv, i en såkalt ideverden. Han var en ekstrem realist. Aristoteles derimot, tok det som var forståelig om den, og plasserte den tilbake i den materielle tingen selv. Han var en moderat realist

Utilitarisme - Exphil UiO 202

 1. examen philosophicum (ex. phil.) er ein obligatorisk del av bachelorgraden og er, med einskilde unnatak, obligatorisk for alle som vil oppnå ein grad ved Universitetet i Tromsø. Studentane tar normalt emnet i første semester saman med Examen facultatum (ex.fac.) og/eller fagemne frå studieprogrammet dei er tekne opp i
 2. Karl Popper (1902—1994) Østerriksk filosof som med sin kritiske rasjonalisme trakk et skille mellom kvasivitenskap og ordentlig vitenskap. Popper tok også et oppgjør med totalitær og utopisk politisk tenkning, som et forsvar for demokratiet og det åpne samfunn
 3. alisme og kulturfilosofi
 4. En god case for ex.phil.-studenter. Reply. Konrad says: 12/11/2008 at 14:09. Dersom dette er Onar Åms meninger er han like på bærtur som Tvedt. Reply. Nils says: som du ikke gidder å forholde deg til et eneste argument som kan vise tilbøyeligheter til å være konstituert i relativisme eller Kantiansk tradisjon)
 5. Ex phil forelesning 28 - Ex-Phil HVEXPHIL 119V - UiS - StuDocu. Grundige notater i rettsfilosofi - Filefora.no. Normativt Utsagn. Oppsummering av Ex. phil - FIL-0700 - StuDocu. Forelesninger våren 2018 Markus Jerkø - ppt laste ned

Relativisme, Leder - Filosofisk supplemen

Oppgaven om erkjennelsesteori med stikkord om Humes kritikk av Descartes. Notatene er brukt som forberedelse til eksamen i Ex.phil. Notatene er korte og gir et kjapt overblikk over Humes filosofi og erkjennelsesteori samt stikkord om Humes kritikk av Descartes ; David Hume var en skotsk filosof og historiker Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet Gode rÃ¥d for skriving av akademiske oppgaver - Universitetet i Osl NB! Nettbasert ex.phil. er kun for personar som har fått særskilt opptak. FIL-0702. EXAMEN PHILOSOPHICUM - NETTBASERT. STUDIEOPPLEGG OG PENSUM . VÅR 2014. 231213 . EXAMEN PHILOSOPHICUM s. 2 . DEN NETTBASERTE TROMSØVARIANTEN s. 2 . Hovudområda s. 2 . Førelesingane s. 2. Seminarundervisninga (det digitale klasserommet) s. 2. Filmarkiv s.

Jonathan Knowles: Curriculum Vitae 2 Science and Pragmatism, Routledge. 'On Envatment, Experience and Epistemology' in Mind, Language and Action: Proceedings of the 36th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg 2013. 'Challenging Cartesian materialism: Understanding naturalism and the mind-world relation' in M Man kan f.eks skille mellom sinnelagsetikk, konsekvensetikk, utilitarisme, dydsetikk, relativisme, altruisme og egoisme, og deskriptiv versus normativ etikk. Jeg synes du skulle lese deg opp på etikk, Inger! Det finnes mange gode bøker på biblioteket, og du kan jo også lese ex. phil- pensumet i etikk The latest Tweets from Kari Eriksen (@EriksenKari): Æ vil bli fleksiterianer! #fleksiterianer #EA

*000 am *00116128 *007 *008 no a 0 nob *020 $a82-450-0114-7 *0821 $a128 *096 $a128 B *100 $aBrown, Erik *245 $aHva er et menneske?$ben innføring i filosofiske. 2EXPH/1 Examen Philosophicum (Ex. phil) 10 O € € € € 10 € 1EXFAC1/1 Examen facultatum I, Fellesdel i vitenskapsteori og metode 5 O € € € € 5 € Internasjonal fredspolitikk (fordypningsemne i samtidshistorie) 15 O € € € € 15 € HIS1003/1 Examen Facultatum II - fordypning i etikk og vitenskapsteori (for BAHIS In your face, relativisme! Takk til James Chastek. Del: Tweet; Aristoteles former idelære intellekt kognisjon platon. Etikk, Trosforsvar. Enter moralfilosofi. September 22, 2014 danieljoachim. Hvis du har hatt ExPhil, husker du kanskje at Platon først utviklet læren om formene Godhetsmakt Verdikommisjonen - mellom politikk og moral Jill Merethe Loga Avhandling for graden doctor rerum politicarum ved Universitetet i Bergen 1. oktober 2004 iii FORORD D Sjølve framstillinga (med omsyn til djubde, storleik og temaområde) overlappar nok for ein stor del det gjennomsnittlege ex. phil pensum si behandling av det same temaområde. Neste kapittel omhandlar trekk som peikar fram mot pm, i førmoderne og moderne epokar

Eksamen exphil, Moralsk kjønnsrelativisme - Filefora

Ex phil er mer nødvendig enn noen gang. Men trenger en reformasjon. Espen Gamlund Exphil revideres kontinuerlig, både innholdsmessig og når det gjelder plassering i studieløpet. Knut J. Michelsen Forberedende på Blindern 1972 var en højdare for mange av oss som kom fra gymnaset den gang (Berg) - ja slik var det Her er ukens oppsummering: AST2210 Observasjonsastronomi Denne uken har vi snakket ferdig om diffraksjon, og begynt på kapittelet om spektroskopi. Fortsett å lese Høst 2014: Uke #1

Hjelp til uttrykk i ExPhil-oppgave - Religion, filosofi og

Konglekjertelen. Konglekjertelen (engelsk Pineal gland). Konglekjertelen eller epifysen, glandula. konglekjertelen m. definite singular of konglekjertel. konglekjertelen m. definit Gode råd for skriving av akademiske oppgaver Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil 2. utgave Det humanistiske fakultet Universitetet i Osl Rundt 1 av 20 blir rammet av depresjon hvert eneste år. Dette er så mye at det er fristende å kalle depresjon for en folkesykdom. Vi vet også at det finne Denne artikel har en liste med kilder, en litteraturliste eller eksterne henvisninger, men dens kilder er uklare, fordi kildehenvisninger ikke er indsat i teksten. Du kan hjælpe ved at indføre præcise kildehenvisninger på passende steder Grundig besvarelse på semesteroppgave i exphil 2012 om abort

Ex-phil oppgave! HJELP! - Karriere, arbeidsliv og

- Har mennesket fri vilje? - Bør vi være egoister, eller bør vi tenke på fellesskapets beste? - Har individet uendelig verdi, eller kan en person ofres hvis man dermed redder hundre andre? - Har vi rett til å prioritere menneskets interesser fremfor dyrs? - Bør vi utvikle atomvåpen? Disse og mange andre spørsmål drøftes grundig i denne boken. Her gis en oversikt over følgende etiske. Blar i utgivelsesdato Institutt for filosofi og førstesemesterstudier . Gå til Artikler i anledning 25-års jubileet for examen philosophicum i Tromsø. <br><br>Da Universitetet i Tromsø mottok sitt aller første kull av studenter, 1. september 1972, var det allerede bestemt at det alt vesentlige av studentenes første semester skulle være viet arbeidet med examen philosophicum. 25 år etter at de første ex.phil.-studentene ved Universitetet i Tromsø kunne gå på. Sokrates kultur. Hva som er rett og galt i et samfunn, vil derfor variere i ulike kulturer, mente sofistene. Mens sofistene ble regnet som kulturrelativister, tok Sokrates en motsatt posisjon, og hevdet at det finnes noe som er rett og noe som er galt. Dette ble videre underbygd av Sokrates sin elev, Platon Presseinvitasjon: Kultur- og likestillingsministeren presenterer ytterlegare tiltak til. Vitenskapelige revolusjoner Thomas S. Kuhn - Store norske leksiko . Begrepet om vitenskapelige revolusjoner gjennomgår også en markant forandring, fra å fremheve en suksesjon av «store» paradigmer som er lukket for hverandre, til å fokusere på en mengde mindre revolusjoner

Exphil Flashcards Quizle

Thévenot, Laurent (1992) `Un pluralisme sans relativisme? Théories et pratiques du sens de la justice', in Joëlle Affichard and Jean-Baptiste de Foucauld (eds) Justice sociale et inégalités, pp. 221-253. Paris: Éd. Esprit. Google Schola Tove Pettersen is Professor of Philosophy at the University of Oslo. She specializes in Feminist Philosophy and Feminist Ethics, especially in the Ethics of Care and the Existential Ethics of Simone de Beauvoir Måten å forholde seg til empirien på, de perspektiver som benyttes, er ofte forankret i nærmest dogmatisk ideologi og relativisme-idealer, og ikke egentlig vitenskapelige teorier. Når det gjelder biopsykologiske perspektiver i programmet, så er mange av disse presentert svært dårlig; som om de kan tallfeste hvor mye som er arv

Exphil. Friedman. Feldman. Singer Flashcards Quizle

Men kan egentlig vi forskere si noe om virkeligheten bak narrativene som er bedre enn det som hvem som helst ellers forteller om den? En forankring i en epistemologisk heller enn en ontologisk relativisme gir muligheter for dette. Etter min mening bør vi ikke glemme at vi er i besittelse av noen metodeverk-tøy og tilnærmingsmåter som gjør at vi kan plassere oss i det som i andre. Artikkelen gir korte sammenfatninger av vitenskapens essens, filosofi, historie, teori/metodologi og sosiologi. Vitenskapens essens. Vitenskap essens er systematisk utforskning av virkeligheten: Dens kvalitative og kvantitative, indre og ytre, bevissthetsmessige og materielle, subjektive og objektive, dimensjoner og sfærer

Relativisme - Religion, filosofi og livssyn - Diskusjon

Men så, gruppe nummer fire, de som setter spørsmålstegn ved foreleseren, kan jeg ikke fordra. De som brøler ut at er det ikke heller sånn at og bruker ord som relativisme, pluralisme, epistemologi og ontologi. Faen da! Vi har bare hatt et par forelesninger, og jeg synes vi bør roe oss HELT NED This index previously appeared in the Journal Scandinavica as a yearly bibliography of contributions to Scandinavian Studies in periodicals. Scandinavica is published by Norvik Press Side 2aktueltDet 195. semesteret ved MF er i gang:Semesteråpning iforventning og gledeTekst: Terje Hegertun Foto: Marianne TorpOnsdag 17. augustvar det duket foråpningen av det195. semesteret vedMenighetsfakultetet.Men dagen førhadde allerede flerehundre nye studenterankommetGydas vei 4 for å bliønsket velkommensom helt ferske studenter.MF bruker fire dager på ågjennomføre åpningen. Kjøp Den filosofiske uroa fra Tanum Vi menneske er spørjande skapningar. Vi spør om kvar vi kjem frå, kva vi er og kvar vi går, og vi prøver å gi svar på spørsmål av dette slaget med mytar, religionar og livssyn. Men når tradisjonane blir svekte og ulike religionar og livssyn tevlar om tilslutning, blir hevdvunne svar mindre sjølvsagde og tvilen meir påtrengande Platon hovedtanker. Platon var en gresk filosof, trolig den viktigste forfatteren i vestlig filosofihistorie. Han utviklet skjellsettende teorier om det gode, sjelen, fornuft, kosmos og hva det vil si at noe er

ExPhil (Aristoteles (Årsaker (Formal, Materiell

Hva er historisme. I arkitekturhistorien betegner historisme perioden mellom biedermeier og art nouveau, ca. 1850-95. Den kjennetegnes ved at historiske stilarter ble benyttet som inspirasjonskilde, betinget av nye fremstillingsmåter, et nytt kjøpekraftig publikum og historieforskningens fremskritt På denne sida vil eg driva bokdyrking. Eller, eg kjem til å lista opp ting eg finn på den fantastiske tenesta til Nasjonalbiblioteket, bokhylla.no, og andre stader på nettet Her grip Christensen attende til tema få det fyrste kapittelet, berre at han no freistar å vurdere desse tema meir normativt. For å gjere ei lang historie kort, har han mykje kritikk mot store delar av det postmoderne tankegods, kanskje spesielt i avsnittet om religiøs pluralisme og relativisme Paul Chaffeys blogg om politikk, innovasjon, teknologi, energi, globalisering, statistikk, næringsliv, stat, kommune, rødvin og fotbal Denne siden er dedikert til alle hobbyfilosofer og andre sære mennesker med en merkelig trang til å finne ut av hva som er pointet med hele tilværelsen og andre eksistensielle spørsmål..

Innfører endring i ex

Hva er det ex.phil-studenter eller andre som studerer filosofi i Norge lærer svært lite om? mot relativisme, for moral, etc. Den første må jeg takke bloggen til Bjørn Are, Dekodet, for, siden han anbefalte den. Jeg kjøpte den, og koser meg over en svært nyansert, men likevel utrolig pedagogisk og lettlest bok PDF | Sammendrag Danningsprosesser i barnehagelaererutdanningen skjer i skjaeringspunktet mellom teori og praksis og er saerlig knyttet til... | Find, read and cite all the research you need on. Åge Aleksandersen født 21 mars 1949 i Namsos er en norsk rockeartist Fra å være en av trønderrockens prinser i Prudence er han blitt en av Norges mest populære rockemusikere Gjennom årene er det solgt rundt 15 millioner plater med Aleksandersen ref> og praktisk talt alle platene siden 1980 har solgt til gull Oppvekst Åge Aleksandersen vokste opp i fattige kår i Namsos Familien hans. 1 I 1987 skrev redaktøren for Science, Daniel E. Koshland, at det var beundringsverdig og passende at National Institute of Health (NIH) og forskjellige universiteter hadde innført prosedyrer for å håndtere forskningssvindel («fraud»).Samtidig påpekte redaktøren at man må erkjenne at 99,9999 prosent av (vitenskapelige) rapporter er presise og sanne Dette er en oversikt over Geir Hongø sitt økonomiske bidrag til den norske felleskassa for årene 2000, 2001 og 2002. Totalt har Geir Hongrø betalt Kr. 5.145,- i skatt til de

 • Darker fifty shades of grey.
 • Verdens beste sosekjøtt.
 • Moorea urlaub.
 • Alles weitere synonym.
 • Minerva mcgonagall ministry of magic.
 • Literaturhaus stuttgart buchhandlung.
 • Brødrene bjørndalsæter.
 • Hvordan strikke vevstrikk på rundpinne.
 • Orange bikes sverige.
 • Lille kattepus noter.
 • Blechnerei konstanz bilder.
 • Valentourettes.
 • Hødd cupfinale lagoppstilling.
 • Rpm speed rope.
 • Norsk psykologforening.
 • Backhaus hofladen slütter bocholt.
 • Hvordan strikke vevstrikk på rundpinne.
 • Riesen elefantenohr kaufen.
 • Gebrauchte einbauküche in wuppertal.
 • Aikhockey.
 • Landratsamt mindelheim.
 • Gogol plex.
 • Flüge von kassel calden nach gran canaria.
 • Jernalderen klær.
 • Gritguard biltema.
 • Verkaufsoffener sonntag cuxhaven real.
 • Migrene medisin.
 • Miley cyrus younger now wiki.
 • Woran erkenne ich dass eine frau auf frauen steht.
 • Hvordan ta ut bilradio.
 • Objektglass og dekkglass.
 • Bible verses.
 • Startkontingent birkebeinerrennet.
 • Yea sacc pris.
 • Bitte auf italienisch.
 • Oslo patentkontor.
 • Bokhandel stockholm.
 • Unfall b104 heute.
 • Svenska alarm alla bolag.
 • Auf dem see goethe.
 • Orange bikes sverige.