Home

Opplæringsloven 9a

Opplæringsloven § 9-A - trygt og godt skolemiljø - FUG

 1. ering og trakassering (opplæringsloven § 9 A-3) på skolen, på skoleveien, på skolefritidsordning (SFO/AKS) og på leksehjelp
 2. ering og.
 3. Forskrift til opplæringsloven; Tilhørende tolkningsuttalelser § 2-1 - Rett til opplæring for barn med ulovlig opphold eller uavklart oppholdsstatus - forholdet til barnekonvensjonen §§ 2-9 og 3-7 - Bruk av hode- og ansiktsplagg i skolene - anmodning om uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling om forståelsen av gjeldende ret
 4. ering og trakassering (opplæringsloven § 9 A-3) på skolen og på skoleveien

Slik jobber Utdanningsforbundet med opplæringsloven 9A

Opplæringsloven § 9a-2 første ledd understreker at kravene til det fysiske miljøet ikke bare retter seg mot selve utformingen av skolebygget og skoleanlegget, men også driften av det. Selv om skolebygg og -anlegg er godkjent etter helseforskrifter og byggeforskrifter,. Opplæringsloven kapittel 9A. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er nulltoleranse mot mobbing i skolen. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende

Opplæringsloven - regjeringen

I 2017 ble det gjort endringer i opplæringsloven kapittel 9A om elevenes skolemiljø. De nye bestemmelsene trådte i kraft 1. august i år. Målet med de nye reglene er å sikre et mer effektivt regelverk mot mobbing og en bedre håndheving av reglene Opplæringsloven § 9a-1 inneholder den overordnede normen. Denne normen skal tolkes inn i alle de andre bestemmelsene i kapittel 9a, og har betydning både for det individrettede arbeidet og det systemrettede arbeidet til skolen. Opplæringsloven § 9a-1 gir den enkelte elev en rett til et godt psykososialt miljø Opplæringsloven § 9 A-4 første ledd fastslår at alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. Følge med-plikten er nødvendig for at alle som arbeider på skolen lettere skal kunne fange opp mistanke om og få kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, og plikten løper kontinuerlig 9 A-6. Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker; Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde saka til Fylkesmannen etter at saka er teken opp med rektor. Fylkesmannen skal avgjere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø

Se opplæringsloven § 9 A-7 (Lovdata) Hvis en voksen vet om - eller tror - at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er muli opplæringsloven § 9A-4. Varslinger fra foresatte, elever eller andre om at skolemiljøet ikke er trygt og godt skriftliggjøres av den som henvender seg eller skolen. Skien kommune har en egen prosedyre for varsling ved mistanke eller kunnskap om at en ansatt ved skolen krenker en elev. 3. Undersøke Et varsel må undersøkes

Eiganes Skole - Velkommen til skolestart 17

AKTIVITETSPLAN ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-4: Skolen har etter opplæringsloven §9A-4 en aktivitetsplikt ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Formålet med aktivitetsplikten er at skolene skal handle raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen Opplæringsloven § 9 A-5. Forfatter: Øystein Stette. Pris kr 135,00 pr. hefte Ved 5 eller flere: 10 % rabatt Ved 10 eller flere: 20 % rabatt. Bestill . Opplæringslovens § 9 A-5 lovfester en skjerpet aktivitetsplikt ved mistank Opplæringslovens kapittel 9A og god praksis handler om denne endringen. Boka tar på en oversiktlig og systematisk måte for seg forarbeidet til lovendringene og endringenes intensjoner. Den ser på hvilke deler av innstillingen til endringene som ble tatt til følge i den endelige ordlyden, og på hvilke konsekvenser bestemmelsene har fått i ettertid Opplæringsloven § 9a) som vil gjelde fra 1. januar 2021. Med det nye regelverket innføres det blant annet en aktivitetsplikt som skal sikre at barnehagen følger med på hvordan barna har det i barnehagen, og at barnehagen setter inn egnede tiltak når et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

Paragraf 9A: Retten til et godt skolemilj

Kapittel 9 A kan utfordre lærernes rettssikkerhet. Skrevet av Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet, 22. august 2018 Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læringsmiljø uten mobbing og trakassering Datteren vår har blitt utsatt for stadig grovere mobbing. Vi har meldt fra til skolen uten at det har ført til bedring. Nå vil vi melde etter opplæringsloven kapittel 9a. Hvordan går vi frem? Er det bare å sende Mail til rektor? Er det noe vi bør være oppmerksomme på? Saken gjelder alt fra uteste.. Prop. 57 L (2016-2017) - Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) Proposisjon | Kunnskapsdepartementet. Lovproposisjonen inneholder forslag om nye regler om skolemiljø i opplæringsloven Opplæringsloven § 13-7 fastslår at kommunen skal ha et tilbud om SFO til barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. Opplæringsloven kapittel 9a om elevenes skolemiljø gjelder også for SFO. Regelverket - § 13-7 og kapittel 9a; Det er ikke krav om pedagogisk personale i SFO. Det er krav om politiattest for den som tilsettes

Prosedyre Opplæringsloven § 9a Elevenes skolemiljø Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring ( § 9 a-2). Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet o NFBIB har utarbeidet webside og brosjyre som skal gi foreldre informasjon om § 9a i opplæringsloven, om hvilke rettigheter elever og foreldre har. Brosjyren er utgitt av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Barneombudet, NFBIB og Elevorganisasjonen. NFBIB har bidratt med det faglige stoffet under Skolens fysiske miljø og Eksempler på henstillinger og klager Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711, heile kap endra). § 9 A-1. Verkeområde for kapitlet Kapitlet her gjeld for elevar i grunnskolen og den vidaregåande skolen. Kapitlet gjeld òg for elevar som deltek i. Her følger et utdrag fra opplæringsloven:. Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø. Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711, heile kap endra)

Problemstillinger relatert til § 9A i opplæringsloven. Innlandet Foto: Shutterstock Mobbing er sosiale prosesser på avveie, sier den danske forsker Helle Rabøl Hansen. Mobbing trives i formelle fellesskap, som for eksempel klasser og skoler, når elever ikke opplever tilhørighet AKTIVITETSPLAN - OPPLÆRINGSLOVEN § 9-a Elevens navn: Skole: Varslet av: Varslet til: Dato for varsling: Dato for utarbeidelse av aktivitetsplanen: Dato for evaluering av aktivitetsplanen: Elevens beskrivelse av sitt læringsmiljø: Spørsmål til eleven: stemmer helt stemmer delvis stemmer ikke. Opplæringsloven § 9-A er tydelig på hva som er skolens ansvar for å skape et godt og trygt skolemiljø, men er ikke tydelig på når mobbing og krenkelser er skolens ansvar, og når det er foreldrenes ansvar. Dette er spesielt vanskelig når det gjelder digital mobbing,. Dette står i opplæringsloven kapittel 9A og gjelder fra 1.8.2017. Fylkesmannen.no Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen

I statsråd 6. november 2020 ble lov om forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv., midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) og ny integreringslov sanksjonert OPPLÆRINGSLOVEN Kapittel 9A Elevenes skolemiljø DOKUMENTASJONSPLIKTEN § 9A-4 og § 9a-5 Notat til aktivitetsplan vedr. sak/elev: Legges inn i public 360 til saken, i generell sak eller elevmappen (frase i dynamictemplate) Hva skolen gjorde ift å FØLGE MED Kapittel 9A i opplæringsloven. Fra 1. august 2017 ble kapittel 9A i opplæringsloven endret, og det ble lovfestet en nulltoleranse mot mobbing i skolen. Det ble innført en ny aktivitetsplikt med plikt til å følge med, plikt til å undersøke, plikt til å gripe inn, plikt til å varsle og plikt til å sette inn tiltak Opplæringsloven kapittel 9A, mobbing Onsdag 4. februar skulle klasse 5c ha dobbeltime i matematikk. Læreren forlot klassen noen minutter for å hente matematikkoppgaver han hadde kopiert opp. Da han kom tilbake til klassen ble han møtte med 'fuck you' over hele tavla

Særskilt tilrettelagt opplæring - Fauske_vgs

Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9

Informasjon om nytt kapittel 9A i opplæringsloven styrke Nytt kapittel 9A i opplæringsloven trer i kraft fra 1. august 2017. Det nye regelverket skal elevenes rettigheter, og skal sørge for at saker som gjelder skolemiljø blir håndtert raskere, tryggere og enklere. Fylkesmannen i Buskerud vil i denne informasjonen kort g Les hele rapporten om kapittel 9a Det nye kapittelet i Opplæringsloven er evaluert. Kaja Mejlbo Ansvarlig redaktør. Publisert fredag 21. juni 2019 - 11:09 Sist oppdatert fredag 21. juni 2019 - 17:00. Et nytt kapittel i Opplæringslovens §9a ble innført fra 1. august 2017

Kapittel 9A i opplæringsloven - til barnets beste. Over 200 personer deltok når partnerskapet i Trøndelag satte skolemiljø på dagsorden, hvordan kan kapittel 9A forbedre læringsmiljøet slik at alle elever har det trygt og godt på skolen? Over 200 personer deltok når partnerskapet i Trøndelag satte skolemiljø på dagsorden Hva skjer hvis skolen bryter opplæringsloven. Det er snakk om paragraf 9a-10. account_circle. SVAR. Besvart 01.03.2019 16:54:41. Spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid. Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Hei Opplæringsloven §9A. Postet av Øystein Iversen. Publisert 12. februar 2019 | Oppdatert 12. februar 2019. Lytt til teksten Stopp avspilling § 9 A-2. Retten til eit trygt og godt skolemilj. Oppsal og Vetland skolers Handlingsplan for oppfølging av kravene i Opplæringsloven § 9a. beskriver hvordan skolene forebygger krenkende atferd, deriblant mobbing. Videre beskriver planen ansattes handlingsplikt og skolenes vedtaksplikt. Planen viser til skolens regler for orden og oppførsel som er et viktig redskap for å oppfyll

3. Elevens rett til eit godt psykososialt milj

Opplæringsloven § 9a-2 første ledd: Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. Hvis en eller flere elever mener at skolen har et fysisk skolemiljø som gir dem ubehag, kan de selv eller foreldrene sende en skriftlig henvendelse til skolen Opplæringsloven § 9a-2: Skolens fysiske miljø Opplæringsloven § 9a-2 første ledd. Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane Hopp til hovedinnholdet på siden × Hjem; Korona; Min side; Ledig stilling; Postliste; Ansatte; Oppvekst. Skole. Skolene; Skolenes startside; Skolerut Opplæringsloven kapittel 9a gjelder elevenes skolemiljø. Bestemmelsene i kapittelet pålegger skolene en aktivitetsplikt for å sikre hver enkelt elev et trygt og godt skolemiljø. I vedtak fattet etter disse bestemmelsene vil eleven og dennes foreldre være part i saken og skolen med sine ansatte er pliktsubjekt

§ 9 A-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø. Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Lenke til rundskriv om ny § 9A lenke. Ordensregler. Harstad kommunes ordensreglement gjelder for alle skolene.Lenke til ordensreglementet Opplæringsloven § 9a-1 inneholder den overordnede normen. Denne normen skal tolkes inn i alle de andre bestemmelsene i kapittel 9a, og har betydning både for det individrettede arbeidet og det systemrettede arbeidet til skolen. Opplæringsloven § 9a-1 gir den enkelte elev en rett til et godt psykososialt miljø. Paragraf 9a-1 lyder Opplæringsloven §9a. • Ansvarlig: Ledelsen 6. Trivsel og trygget er tema i . elevrådet • Ordens- og trivselsreglene blir gjennomgått • Skolens egne ordens- og trivselsregler blir brukt som månedens trivselsord • Aktuelle saker angående trivsel og trygghet blir tatt op Skolen har plikt til å informere elever og foresatte om deres rettigheter etter opplæringsloven § 9A, om skolens aktivitetsplikt og muligheten til å melde saken til fylkesmannen, jf. Oppll. § 9 A- 10. Skolen forutsettes å gi informasjonen til elever og foreldre i egnet form og på egnede tidspunkter Opplæringsloven § 9a-1 Rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. • En individuell rettighet • Basert på elevens subjektive oppfatning • Krav på ivaretakelse • Krav på at feil og mangler rette

6. Hva skal skolen gjøre? (aktivitetsplikten

Opplæringsloven § 9 A-5. Heftet gir grunnleggende informasjon om § 9 A-5 og viser hvordan rektor på en ryddig måte skal saksbehandle varsler. Heftet egner seg også til refleksjon og debatt på lærerværelset. Trykket i hendig A6-format. Les mer Fra 1.august 2017 trer endringene i kapittel 9A i opplæringsloven i kraft. Dette innebærer noen endringer som alle som arbeider på skolen må kjenne til. Bærum kommune har utarbeidet en ny plan for å sikre elevene i Bærum et trygt og godt skolemiljø. Brosjyren finner du under fanen Informasjon eller du kan lese den her Hva sier Opplæringsloven § 9a? § 9 A-9.Informasjonsplikt og rett til å uttale seg. Skolen skal informere elevane og foreldra om rettane i dette kapitlet. Skolane skal òg informere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 og om høvet til å melde saka til Fylkesmannen etter § 9 A-6 Kapittel 9A i opplæringsloven. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer, helse, trivsel og læring. Det er elevens subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.. § 9 A-5 Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren

Ark 0 OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A Kragerø kommune, OPPVEKST Felles skjema og ressursmateriell for skolene Navn Bruk Ark 1 Innhold i Kapittel 9a En oversikt over hva alle avsnittene i § 9a inneholder. Bla. Rett til trygt og godt skolemiljø, nulltoleranse, utvisning Opplæringsloven § 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med § 9a-4 om «systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll)» Opplæringsloven § 9a-2: Skolens fysiske miljø Opplæringsloven § 9a-2 første ledd Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane Se opplæringsloven § 9 A-7 (Lovdata) Hvis en voksen vet om - eller tror - at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er muli . Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Opplæringsloven § 9A-3 pålegger skolene å arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme et godt og trygt skolemiljø. Snakk sammen om skolemiljøet. KS har sammen med Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Skolelederforbundet laget et samtaleopplegg om skolemiljøet,. Opplæringsloven § 9 A-5 Pedle . Opplæringsloven § 9a-2 (1:3) • partsinnsyn §18, jf §19, evt egen forskrift • skriftlighet §23 • begrunnelse §24 • innhold i begrunnelse §2 ; Lov og forskrift om skolebibliotek. Til tross for at opplæringsloven og lov om folkebibliotek ikke direkte knytter skolebibliotek til pedagogisk virksomhet og

Opplæringsloven § 9-A Positivt skolemilj

Til foresatte Skjema for å melde sak (henstilling om enkeltvedtak) Opplæringsloven 9A Veileder Opplæringsloven kapittel 9a Klage til Fylkesmann Klage på enkeltvedtak Rutiner / håndtering av meldinger knyttet elevens læringsmiljø Elevbrosjyre om skolemiljø Forskrift om ordensreglement for Stavangerskolene Ordensreglement for Sunde skol Opplæringsloven angir ikke eksplisitt tidsfrist for å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning, det skal likevel fattes innen rimelig tid. I Udirs veileder for spesialundervisning fremkommer det at den samlede saksbehandlingstid fra henvisning til PPT og til enkeltvedtak er fattet ikke bør overskride tre måneder Kapittel 9a i opplæringsloven Brosjyren gir utdrag av loven og Veileder til Opplæringslovens kapittel 9a, elevenes arbeidsmiljø. med klartekst bla. slik: 1. Alle elever har endelig fått en lovfestet rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø

Skolemiljø - Udi

Rutiner rundt opplæringsloven kapittel 9A § 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. § 9a-2. Det fysiske miljøet Interkontroll- runder gjennomføres to ganger i året, høst og vår (følger årsghjulet til HMS) om opplæringsloven §9a, skolens mål og verdier, ordensreglementet rektor studierektorer avdelingsledere kontaktlærere rektors ledergruppe De første skoleuker Besøk i alle VG1-klasser m/fokus på klassemiljø, skolemiljø, mobbing, digital mobbing miljøterapeut miljøterapeut 12. september Elevrådsseminar med §9a som eget punk Opplæringsloven §9a Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, Opplæringsloven § 9a. Et skolemiljø som fremmer helse: Et skolemiljø som ikke gir elevene skader

Informasjon til elever og foreldre om skolemilj

Prosedyre - aktivitetsplan, Opplæringsloven §§ 9A-4 og 9A-5. og 9A-5 er oppfylt. Kjem Fylkesmannen til at skulen ikkje har oppfylt aktivitetsplikta kan Fylkesmannen fatte vedtak om kva skulen skal gjere for å sørgje for at eleven får eit trygt og godt skulemiljø Kjøp 'Opplæringsloven § 9 A-5, skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen krenker en elev, et hefte for skoleledere til refleksjon og debatt' av Øystein Stette fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978828372146 789 9a-saker blei ferdig behandla hos fylkesmennene første halvår i fjor. ** - I opplæringsloven heter det at barnas opplevelse skal legges til grunn. Lærere har en viktig oppgave med å sette grenser for barn og korrigere oppførsel. De skal også rette feil i elevenes arbeid

Paragraf 9A-5 kom inn som en innstramming i opplæringsloven 1. august 2017. Paragrafen lyder: «Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor Opplæringsloven § 9a-3 Opplæringslovens § 9a-3 sier at hvis en elev eller foreldre ber om tiltak som handler om det psykososiale miljøet, deriblant krenkende adferd som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal skolen behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningslova Opplæringsloven, felles lov for den offentlige grunnskolen og videregående skolen, samt for lærebedrifter og voksne over opplæringsalder som ikke har fullført grunnskolen. Loven omfatter også private grunnskoler som ikke er godkjent etter friskoleloven og dermed ikke får statstilskudd, og hjemmeundervisning.Loven kom som et resultat av store endringer i grunnskolen og videregående. I opplæringsloven § 9a-4 er det innført en tydeligere aktivitetsplikt for skolen. Bestemmelsen oppstiller tydelige krav til hva som skal gjøres; skolen skal følge med, gripe inn, varsle, undersøke, og sette inn tiltak. Dette gjelder for alle som arbeider på skolen Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova, forkortet oppll.) av 17. juli 1998 er en lov som omhandler rettigheter og plikter forbundet med opplæring og skolegang i Norge.Regler som utfyller loven er gitt i en forskrift fra Kunnskapsdepartementet.. Loven har forbud mot at elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og de som underviser bruker klesplagg.

Tunneldrift - Fauske_vgs

Inneholder opplæringsloven og forskrifter, forarbeider og kommentarer fra stortingsbehandlingen, rundskriv, Utdanningsdirektoratets tolkninger, henvisninger til flere nye rettskilder m.m. Oppdatert per 1. september 2020. Les mer Opplæringsloven §9a-3 Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord elle 10 på topp - mest lest på fug.no. Råd for ei trygg Halloween-feiring; Bekymret for oppfølgingen av sårbare elever: - 170 millioner er langt fra nok; Nytt spill skal gjøre det enklere å snakke med barna om nettvett og sosiale medie Opplæringsloven kapittel 9a, «Elevane sitt skolemiljø», omhandler både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet til elevene. Kravene til skolemiljøet gjelder også for skolefritidsordningen. I tillegg til opplæringsloven, gjelder også forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for skolefritidsordningen 2.1 Opplæringsloven. Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring (opplæringsloven § 9a-1). Skolen skal aktivt drive et kontinuerlig og systematisk arbeid for å fremme helsa, miljøet og tryggleiken til elevene

Skolemiljø kap. 9A. Opplæringsloven kapittel 9A og prinsipper for opplæringen slår fast at alle elever i grunnskoler, videregående skoler og skolefritidsordninger (SFO) har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø I etterkant ble det startet formelle undersøkelser etter Opplæringsloven §9A-5. Denne paragrafen beskriver rektors skjerpede plikt til å undersøke saken ved mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, krenker en elev Opplæringsloven. Den loven som regulerer grunnskolen og vidaregåande opplæring er opplæringsloven, Opplæringslovens § 9A. Opplæringslovens § 9A omhandler skolens psykososiale miljø og handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg mot hverandre på skolen

Opplæringsloven. Fagstoff. Opplæringsloven er en lov som handler om hvilke rettigheter og plikter som er forbundet med all opplæring og skolegang i Norge. Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale. opplæringsloven kapittel 9a for skoleåret 2014/2015. Videre har vi mottatt kopi av Vassbonn skoles registreringer i systemet. Etter Fylkesmannens vurdering ivaretar det elektroniske systemet ikke i tilstrekkelig grad kravet om at kommunen skal sikre at skolene har nødvendig kunnskap om regelverket

Madlamark Skole - Glimt fra septemberSkeie skole - Nyheter

Opplæringsloven § 9 A-5 Pedle

Hundvåg Skole - Barnas bluesSkolehelsetjenesten på Fauske vgs - Fauske_vgsSkeie skole - Takk for i år!- Elever må møte trygge lærere som tør å si fraHvilke rettigheter gjelder i mobbesaker? | Barnevakten3

Opplæringsloven §9a Spørsmål? Takk for meg Dette bør vi gjøre - Det aller viktigste vi gjør er å fremme et godt psykososialt miljø - Forebygge mobbing og krenkelser. - Håndtere hendelser Hva gjør vi? 1. Aktivitetsplikt. Alle på skolen skal følge med og gripe inn dersom mulig 2 Opplæringsloven kapittel 9A ved Fylkesmannen i Vestland. Erfaringer fra håndhevingsordningen, bl.a. skolens aktivitetsplikt, det todelte dokumentasjonskravet, og skoleeier sitt forsvarlige system. Diverse problemstillinger etter evaluering av nytt kapittel 9A Kontaktinformasjon til kursarrangør: Etat for skol Kapittel 9A har vært kraftig diskutert, særlig §9A-5, som fått klengenavnet «krenkeparagrafen». Opplæringsloven fastslår at alle elever har krav på et trygt og godt skolemiljø. I den såkalte krenkeparagrafen skrives at hvis det finnes mistanke om at det er en voksen ved skolen som har skyld i at elever opplever et utrygt miljø, skal dette meldes videre til rektor Heftet gir grunnleggende informasjon om § 9 A-5 og viser hvordan rektor på en ryddig måte skal saksbehandle varsler Opplæringsloven § 9A-3 pålegger skolene å arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme et godt og trygt skolemiljø. Det er kommunenes og fylkeskommunenes ansvar å oppfylle de rettighetene elevene har etter opplæringsloven, inkludert retten til et godt og trygt skolemiljø. Foto: Shutterstoc Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. Plan for elevenes psykososiale miljø i grunnskolene i Steinkjer skal sikre at alle skoler arbeider systematisk med å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og annen krenkende atferd, jf. intensjonene i Opplæringsloven

 • Goldstrand preise alkohol.
 • Skilandslaget trenere.
 • Mein fupa.
 • A380 airlines.
 • Befruktning til fødsel.
 • Kurse potsdam.
 • Personlighet eksempel.
 • Google weather map.
 • Pfriemenschwanz pferd.
 • North america facts.
 • Bionic six episode guide.
 • Externenprüfung ihk mainz.
 • Julerose pris.
 • Skritteller apotek.
 • Citybike test.
 • Koenigsegg agera rs pris.
 • Immowelt deutschland.
 • Kongens tale i dronningparken.
 • Papegøye leker.
 • Statsråd lehmkuhl nrk.
 • Medieproduksjon snitt.
 • Icopal pipe forhandler.
 • Scandic backadal meny.
 • La galaxy zlatan.
 • Yr catania.
 • Louis xiv mort.
 • La galaxy zlatan.
 • Grilstad småbåthavn.
 • Baderomsspeil rundt.
 • Wohnung mieten günzburg ebay.
 • Hanafi lovskolen.
 • Barista ausbildung mannheim.
 • Eksamensvakt 2017.
 • God aften.
 • Fresh montana.
 • 4 equation solver.
 • Engelsk i norsk skole.
 • Vin til cæsarsalat.
 • Helsingfors dagblad.
 • Hvordan lagre espd skjema.
 • Kvik kjøkken mano.