Home

Etiske teorier og prinsipper

Slike etiske teorier kalles for dydsetikk og var - som navnet tilsier - knyttet til dyder. Ordet «dyd» eller «dygd» kommer av verbet «å duge». Filosofer som Sokrates og Platon var opptatt av at mennesket måtte utvikle sider ved seg selv som gjorde det i stand til å oppføre seg på en god etisk måte Etiske teorier - Notater og spørsmål + svar om etikk . Vi er også frie mennesker nok til å bestemme egne moralske prinsipper. I kants etikk er distinksjonen mellom det å handle av plikt og å handle i overensstemmelse med plikt sentral. Hva går denne distinksjonen ut på

Etikk er læren om moral, det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler, og utfall av handlinger. Sentrale begreper om handling som etikken anvender og studerer, er riktig og galt, tillatelig og utillatelig, god og dårlig En etikk er et sett av normer og prinsipper til veiledning for menneskers handlinger. En handling har imidlertid alltid et formål, folk handler for å oppnå noe de betrakter som et gode, en verdi. Dersom man skal formulere en etisk teori, må man derfor først være klar over hva formålet er, dvs. hvilket formål den etiske teorien skal fremme Etiske standpunktnivåer kan formulere på forskjellige nivåer. Vanligvis opereres det med tre nivåer. 1. Enkeltstandpunkt: Det laveste nivået, og er en angivelse av hva vi bør mene og gjøre i enkeltsaker. 2. Substansielle etiske prinsipper. Enkeltstandpunktene påvirkes av hvilke substansielle etiske prinsipper vi slutter os Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».. Etikk er en norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Et individs etikk kan være basert på anvendelse av individets rett til selvbestemmelse eller ha et tillært religiøst.

Normativ etikk er teorier om hvordan vi bør leve og hvilke oppfatninger, holdninger og handlinger som er gode og riktige. Det finnes flere ulike etiske teorier og modeller. De er basert på ulike prinsipper og kan ha ulikt syn på hva som er viktig og uviktig. Anvendt etikk og metaetik De fire prinsipper er et sett av grunnprinsipper for medisinsk etikk, og for medisinsk og helsefaglig profesjonsetikk. Settet består av prinsippene å gjøre godt, å respektere selvbestemmelse, å ikke skade, og å være rettferdig. En omfattende fremstilling av de fire prinsipper gis av Tom Bauchamp og James Childress i boken Principles of Biomedical Ethics Etiske teorier og prinsipper gir retning for hva man skal vektlegge som grunnlag for refleksjon og handlingsvalg i de ulike pasientsituasjoner. Om det er konsekvenser, plikter eller dyder man vektlegger er ikke uviktig får å finne den beste løsning på et problem Det er fordi etiske prinsipper gjerne også baserer seg på en samfunnsmal om hva som er rett og galt innenfor f.eks bank/finans.forenklet og folkelig sier vi derfor gjerne at Etikk er universell og moral er ikke det. Etiske prinsipper og teorier kan du lese om her Etikk og tvangsbehandling. Tvangsbehandling er spesielt brukt innenfor psykiatrien og demensomsorgen. Bruk av tvang reiser flere etiske spørsmål. Et viktig kriterium er om pasienten er samtykkekompetent. Helsebiblioteket og etikk. Et Søk på etikk i Helsebiblioteket vil gi mange forskjellige treff

Kurs og studier - Institutt for helse og samfunn

Religion og etikk - Etiske teorier - NDL

Etikk er teori Moral er praksis Etikk er systematisk refleksjon over moralsk praksis. 22.11.2017 4 Lovlige og etiske aksepterte handlinger Ulovlige, men etisk akseptert handlinger. 22.11.2017 5 Prinsipper/Regelverk De involvert Etiske teorier er normative i og med at de hevder å kunne foreskrive hvordan verden bør være og hvordan handlinger må se ut for å være riktige. Er det et misforhold mellom etikken og verden/handlingen, må verden/handlingen endres

Etiske teorier - Notater og spørsmål + svar om etikk - UiT

etikk - Store norske leksiko

Videoen inngår i emnet SYBA 1110 som inngår i bachelorutdanningen Sykepleie ved OsloMet Også prinsippet om rettferdighet er blitt særdeles viktig i det moderne helsevesenet. Særlig i forbindelse med diskusjoner om hvordan en skal fordele begrensede helseressurser ut fra tanken om likebehandling og prioritering av de mest trengende, er etiske teorier og prinsipper om rettferdighet til hjelp og av interesse Normative etiske modaliteter, teorier. den (1992) Etikk: problemer og prinsipper. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers. Mertz, Marcel; Strech (2012). Fem elementer av normativ etikk - En generell teori for normativ individualisme. I etisk teori og moralsk praksis, vol. 15, utgave 4, s. 494-471. Hentet 7. juni 2018.

Del 2 har en praktisk vinkling og presenterer prinsipper og metodeverktøy som kan brukes til å bearbeide etiske dilemmaer. Boken tar utgangspunkt i praksisfeltet og introduserer etiske begreper og teorier der de fremstår som relevante. Eksempler fra helse- og omsorgsarbeid brukes aktivt gjennom hele boken Dilemmaet kan knyttes til to dominerende moralfilosofiske teorier - pliktetikk og konsekvensetikk. Ifølge et pliktetisk (deontologisk) perspektiv finnes det visse allmenngyldige og absolutt forpliktende prinsipper (lover, normer eller regler) som angir våre etiske forpliktelser. Å handle etisk forsvarlig er å handle i samsvar med disse (4. Medisinsk-etisk teori, del 2. Etikk og moral. Legenes profesjonelle status - før og nå. Verdier og normer. Profesjonsetikk. Teoretisk og anvendt etikk. Tillit i møtet mellom lege og pasient. Medisinsk-etisk teori, del 1. Medisinsk etikk - legen og pasienten, del 1. De fire prinsipper for helseetikk. Lege-pasient-modeller. Kasuistisk etik Forståelse av ulike etiske teorier. Forståelse av hvordan kristen tro kan påvirke valg. Etikk går mer på teori, tenkning om hva som er rett og galt, godt og ondt. Men vi kan likevel hente ut noen prinsipper som.

Vi trenger noen begreper, prinsipper og verktøy for å finne ut om handlingen er tillitvekkende, klok - eller det motsatte - og det er nettopp det etikken gir oss. Kurs i etikk - eller moral? referanse til etiske teorier eller prinsipper. Moralen forteller oss hva som er riktig og hva som er galt. Slik er det ikke med etikken. V Kontraktteorier er altså etiske teorier først og fremst for hvordan man innretter samfunnet, den handlingen som kommer best ut når man analyser både med et pliktetisk verktøy ut fra regler og prinsipper og med et konsekvensetisk verktøy ut fra prisverdige mål og verdier. Referanser. Andersen, S. (1995). Løgstrup Hva kan etiske teorier bidra med? Etter mitt syn er deres viktigste bidrag at de gjør oss mer oppmerksom på de etiske problemer, bringer dem frem i lyset og får oss til å reflektere over dem. Etisk refleksjon kan få oss til å oppdage at vi handler, at det vi gjør, ikke er det eneste som er mulig i den gitte situasjon, at det finnes alternative måter å gjøre ting på, og at disse.

Forståelse av ulike etiske teorier. Forståelse av hvordan kristen tro kan påvirke valg. Etikk går mer på teori, tenkning om hva som er rett og galt, godt og ondt. Men vi kan likevel hente ut noen prinsipper som. Universelle etiske prinsipper Selvvalgte, universelle prinsipper om rettferdighet, likhet, som er gyldige for alle Utviklingen fra stadium 1 til 6 er hvor moral gradvis går fra å være noe utenfor individet, pålagt og håndhevet av andre, til noe som den enkelte internaliserer og gjør til sitt beste Medisinsk etikk omfatter etiske utfordringer ved en rekke medisinske felt og tiltak, som assistert befruktning, selektiv abort, tvangstiltak, organdonasjon, og dødshjelp.Til hjelp i vanskelige medisinsk-etiske beslutninger er det ved alle helseforetak i Norge kliniske etikk-komiteer.En har også yrkesetiske råd på nasjonalt nivå, som Rådet for sykepleieetikk, og Rådet for legeetikk Dette siste stadiet av Kohlbergs teori om moralsk utvikling er det mest komplekse av hele utviklingsprosessen. Nå skaper individet sine egne etiske prinsipper. Disse er omfattende, rasjonelle og universelt anvendelige. Disse prinsippene er abstrakte moralske konsepter som er vanskelige å forklare, og det strekker seg forbi eksisterende lover

Etikk - Filosofi.n

 1. Noen etiske teorier, som konsekvensetikk og fireprinsippsetikk, tar mål av seg til å finne de beste løsningene på etiske spørsmål og argumentene som begrunner disse løsningene. Andre teorier, som dydsetikk og omsorgsetikk, kan hjelpe oss å belyse etiske spørsmål og gi oss begreper til å forstå spørsmålene og hva som står på spill i dem
 2. 5) Kirkhaug, Rudi: Etisk refleksjon og verdibevissthet. Betydningen for kvalitet, trivsel og samhandling Evalueringsrapport KS 2018. 6) NOU 2018: 16 Det viktigste først. Prinsipper for prioritering i den offentlige helse- og omsorgstjenesten for offentlig finansierte tannhelsetjeneste
 3. På det første nivået kan etiske teorier og prinsipper være handlingsveiledende i forhold til prinsipielle etiske spørsmål i den helsefaglige og sykepleiefaglige hverdag. En snakker her om moralske prinsipielle spørsmål som er viktige å diskutere, for eksempel om det finnes pliktetiske argumenter mot eutanasi med allmenn gyldighet
 4. Etiske retningslinjer kan være et fornuftig verktøy. Ledelsen setter ord på de forventninger bedriften har til medarbeideres adferd, og det blir dermed lettere både å diskutere disse forventningene, og å slå ned på brudd på dem. Imidlertid er det verdt å huske på at retningslinjer alene ikke har stor effekt på kulturen i bedriften

I prinsippbasert etikk beskrives fire etiske prinsipper som er spesielt viktige: autonomiprinsippet, ikke-skade-prinsippet, velgjørenhetsprinsippet og likebehandlingsprinsippet (12). Hensikten med prinsippenes rammeverk er at de skal fungere som et analytisk redskap som uttrykk for en allmenn moral og dernest som veiledere for praksis (13) 1.2 Sykepleie har sitt etiske fundament i Sykepleiens grunnlag og yrkesetiske retningslinjer. 1.3 Sykepleieren har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig. 1.4 Sykepleieren holder seg oppdatert om forskning, utvikling og dokumentert praksis innen eget fagområde og bidrar til at ny kunnskap anvendes i praksis

Metodikk - Teori og prinsipper. Her følger informasjon om teorien som ligger bak denne delen av revisjonsmetodikken og prinsippene som er forsøkt lagt til grunn for utarbeidelsen av handlingsbasen som ligger inne i systemet. Transaksjonsklasser, balansesaldoer og tilleggsopplysninger Dere bør gjennomføre etiske drøftinger jevnlig og systematisk i I sjekklisten nedenfor er disse systematisert i 10 hovedspørsmål, dels med utgangspunkt i etisk teori. Hva er (valg-)situasjonen (rettferdighet, den gylne regel, ikke-skade-prinsippet, det kategoriske imperativ osv.) Hva består det etiske dilemmaet/problemet. Etiske retningslinjer for forskning Prinsipper, regler og retningslinjer for etisk riktig forskning. En gjennomgang av de viktigste retningslinjene. Pliktetikk og deontologiske teorier om moral og etikk At en teori er deontologisk vil si at det ikke er konsekvensene alene som avgjør om en handling er riktig eller ikke, også andre hensyn teller med Lærere og ledere i skole og barnehage har i 2012 endelig fått en etisk plattform, kalt «Lærerprofesjonens etiske plattform». Plattformen er ment å gjelde for lærere (1) på alle nivåer i utdanningssystemet. Utfordringen er nå hvordan plattformen kan bli implementert og levendegjort både i lærerutdanningene og i lærernes hverdag i skole og barnehage Med utgangspunkt i det foreliggende utkast utarbeidet utvalget forslag til etiske prinsipper for dommeratferd. De etiske prinsippene for dommeratferd skiller seg fra det opprinnelige forslaget til etisk regler bl.a. ved at: - Det er nedfelt sentrale prinsipper for dommeratferd, ikke etablert et etisk regelverk for dommere

Normative etiske teorier - eStudie

 1. Etikk og etiske teorier.. 40 Arbeidsoppgave løsninger overfor pasienter og brukere. I del 2 av heftet omtales etiske problemstillinger som kan oppstår ved bruk av ny teknologi • Forstå betydningen av etiske prinsipper i daglige gjøremål me
 2. Etiske teorier. Etiske teorier En systematisk fremstilling av syv etiske teoriretninger. Hva er egentlig en etisk teori? Og hvilke teorier finnes det? Denne boken presenterer leseren for de ulike teoriretningene vi finner i moralfilosofien, og forsøker med det å.
 3. En teori om hva etikk er Metaetikk (gresk: «over» eller «etter» etikken) handler om grunnleggende etiske teorier. Her spør man seg om etikken skal være objektiv eller subjektiv, om man skal legge fornuft eller følelse til grunn for etikken, og hvordan etiske utsagn skal begrunnes. Formulerer grunnleggende moralske prinsipper
 4. Lege og forsker Morten Magelssen argumenterer for at den medisinske etikkens prinsipper må understøttes av en velutviklet etisk teori. En teoriløs allmennetikk er ikke tilstrekkelig for å begrunne en tradisjonell medisinsk etikk ved livets slutt og forsvare denne mot innvendinger
 5. Føre var-prinsippet benyttes ofte om nye teknologier vi ikke har så mye erfaring med, og der det er snakk om negative konsekvenser som er omfattende og vanskelige å snu. Da det ble mulig å bruke genteknologi til å overføre gener fra én art til en annen på 1970-tallet, innførte forskermiljøet strenge begrensninger for bruk av teknologien inntil man visste mer om hvilke konsekvenser.

Video: Etikk - Wikipedi

Stadium 6: Universelle etiske prinsipper Her er samvittigheten og de etiske prinsippene individet har valgt seg, som bestemmer hva som er rett og galt. En del forskning støtter Kohlbergs teorier. I en undersøkelse (Walker og Trevathan) viste det seg at kriminelle befant seg på det prekonvensjonelle stadiet Et etisk dilemma er en situasjon vi står overfor hvor vi opplever at det er vanskelig å velge handling. Situasjonen og handlingsalternativene kjennetegnes av sterk tvil fordi det vekker følelser i oss som gjør handlingene vanskelige. Det oppstår en konflikt mellom våre verdier, holdninger og normer om hva vi vurderer at vil være rett handling De etiske prinsippene for dommeratferd er vedtatt av Den norske Dommerforening, Teknas etatsforening for jordskifterettene og Domstoladministrasjonen, og er utarbeidet i samarbeid mellom disse. Prinsippene gjelder for alle fagdommere i de alminnelige domstolene og i jordskiftedomstolene, både i og utenfor den dømmende virksomhet, og ble gjeldende fra oktober 2010 1.3 Etikk og moral - behovet for etiske retningslinjer.. 5 2. Personlig opptreden ansatte/tillitsvalgte opp til egne prinsipper som er nedfelt i Fellesforbundets formål, prinsipprogram, Etikk er teorien bak de moralske handlingene, og dreier seg om de reglene og kjennetegnen

Overgripende og heldekkende prinsipper - Autonomi + respekt. Moralske prinsipper - rettferdighet, selvråderett-Allmennmoral avspeiles I medisinsk etikk. Skepsis for overordnede etiske teorier. Åpen Konsensusorientert løsningsstrategi. Ikke overordned teori pga løsning: er forskjellige. komme ti lbeslutning. en part overbeviser eller. Beauchamp og Childress identifiserer fire prinsipper som de mener er sentrale i biomedisinsk etikk: og Childress' teori utdyper nettopp hvordan balansering av prinsipper bør foretas. Også retningslinjene som er nevnt over inneholder krav til balansering, På denne måten oppnår man konsistens og forutsigbarhet i de etiske vurderingene Han forlater Pestalozzis elementær-begrep som overordnet didaktisk kategori og begynner allerede i Studien å benytte termen det eksemplariske prinsipp. For det andre forutsetter Klafki at teorier om det fundamentale lag er kjent for leserne, noe som ikke er tilfelle blant dagens pedagoger og didaktikere si at Buber sine teorier spenner vidt og at hans verker på mange måter er av allmenngyldig interesse og karakter. Dette essay omhandler betydningen av Bubers dialogiske filosofi i møte med eksistensielle så vel som etiske spørsmål og problemstillinger. Innledningsvis gis e og International Association of Schools of Social Work (IASSW) vedtok i 2004 dokumentet «Statement of Ethical Principles» - en erklæring om etiske prinsipper i sosialt arbeid og yrkesetiske retningslinjer. Som medlemmer av IFSW er profesjonene forpliktet av dette internasjonale dokumentet. FO er også medlem av Internationa

Emnet retter søkelyset mot psykososialt arbeids ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer. Sentrale undervisningstema er: ulike former for forebyggende psykososialt arbeid. tiltak som kan fremme beskyttelsesfaktorer og hemme risikofaktorer. om ulike former for brukermedvirkning og bruker styring Målet med kurset er å beskrive sentrale etiske prinsipper og invitere til å anvende disse prinsippene når profesjonelle beslutninger tas. Det er i k ke minst viktig å få frem skillet mellom jus og etikk og også skape refleksjon rundt de begrunnelsesstrategiene vi ofte kan benytte, men som etisk sett er problematiske. Viktig utgangspunkt vil være det profesjonsetiske grunnlaget for. Kommunen sine etiske prinsipp skal vere gjenstand for drøfting og diskusjon i kvar minst ein gong per år. Nye medarbeidarar skal gjerast kjend med dei etiske prinsippa ved tilsetting. Alle leiarar har ansvar for å melde brot med dei etiske prinsippa vidare i lina. Leiarar skal vende seg til næraste leiar i tilfelle ein er i tvil. c. Tilsett VÅRE PRISER OG VÅRE ETISKE PRINSIPPER. Legekonsultasjon Sandvika. Første konsultasjon i Sandvika (45 minutter er normal tidsbruk) kr 1750,-. Kontroll i Sandvika (45 minutter er normal tidsbruk) 1750,-Kontroll i Sandvika (30 minutter ved spesiell avtale) 1200,

Den hermeneutiske spiral

kjenner godt til etiske teorier, prinsipper og verdier som kommer til anvendelse innenfor profesjonsetikken; har inngående kunnskap om endrings- og utviklingsprosesser i skolen som organisasjon ; Ferdigheter. Kandidaten. kan kritisk analysere og anvende skolens verdigrunnlag i planlegging og gjennomføring av undervisnin tillegge mest vekt og minst vekt i behandlingen av dine ansatte dersom du var leder i en stor organisasjon, og forklar hvorfor. Du kan gjerne knytte forklaringen til praktiske etiske prinsipper, betraktninger rund 'myk' og 'hard' etikk, og/eller etisk teori. Oppgave 3 (20%) Etikk er moralens teori • Refleksjoner og systematiske tilnærminger til verdispørsmål. • Hva som er rett og galt, rettferdig og urettferdig. Det normative spørsmålet som vi er forpliktet av, og hvilke etiske verdier/prinsipper er aktuelle i situasjonen/-står evn på spill? 4 Vedtatt av Landsmøtet 2004 og gjeldende fra 01.01.05, med endringer vedtatt på Landsmøtet 2007, 2010, 2013, 2016 og 2019. Etiske spørsmålstillinger Eksemplene nedenfor ble opprinnelig utarbeidet i samråd med Den nordiske etikkarbeidsgruppen (NEA) i forbindelse lanseringen av den første versjonen av Etiske prinsipper for nordiske psykologer Har grunnleggende kunnskap om etiske teorier og etiske verktøy Forstå (sosiale, miljømessige og økonomiske) utfordringer og problemstillinger knyttet til ledelse Forstå grunnleggende prinsipper for ledelse på den enkelte (leder), gruppe (lag), organisatorisk og inter-organisatorisk nivå

Etiske prinsipper forskning, teori og modeller. Dette er med på å gi faget et vitenskapelig fundament. Når det er snakk om fundament kan en se for seg en grunnmur, som står stødig. For at et fundament skal være stødig er det viktig å kunne noe om sitt fags historie og tradisjon Vårt selskap består av våre medarbeidere, kunder, gjester, brukere og eiere. For å leve opp til alles forventninger vet vi at det kreves kontinuerlig utvikling, vekst i selskapet og våre medarbeidere må føle at deres arbeid er meningsfullt. Derfor gjennomsyres vårt arbeid av vår misjon, våre verdier og etiske prinsipper Posts about prinsipp written by medisinjan. Fjernet etter ønske fra foreleser. Pliktetikk er en type moralteori der det ikke bare er resultatet av handlingen som avgjør om en den er moralsk riktig, men også de etiske prinsippene bak. Pliktetikk kalles også deontologisk etikk eller deontologiDeontologien er ikke en enhetlig moralteori, men består av en gruppe av teorier som deler noen.

Religion og etikk - Hva er etikk? - NDL

 1. - Etiske prinsipper skal bidra til at det skapes en felles holdning til etiske problemstillinger blant alle ansatte i Norges Bank, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Bakgrunnen for de siste endringene i de etiske prinsippene var et behov for å gjøre tilpasninger som følge av endret organisering av banken fra 10. desember 2019 og ny sentralbanklov fra 1. januar 2020
 2. De etiske reglene for IFI, NIL og ECIA ble første gang vedtatt på IFIs kongress i Berlin 7. oktober 1965, som prinsipper for yrkesutøvelsen. Reglene ble revidert i 1990 og 2004 og er gjeldende for medlemmer av NIL. Brudd på disse reglene kan føre til eksklusjon av NIL
 3. Etiske prinsipper. Av og til kan setninger løse seg opp til det rene nonsens: «Vi skal aldri gå på kompromiss med vår høye etiske standard.» Hva i all verden er å «gå på kompromiss med»? Meningen er absurd og skyldes at det heter å inngå et kompromiss

de fire prinsipper - Store medisinske leksiko

De etiske prinsipper er en presisering av den allmenne etikken som gjelder for psykosyntese- terapeuter som for mennesker generelt. Gjennom sitt arbeid kommer psykosynteseterapeuter iblant i spesielle situasjoner som krever vanskelige etiske vurderinger, hvor den allmenne etikken ikke er tilstrekkelig Etiske prinsipper og forpliktelser Formålet med våre etiske prinsipper er å vise ansvar for samfunnet og markedet som vi betjener, ved å drive vår virksomhet med høy etisk standard. Del denne siden 4.4 Normative premisser/etiske hensyn, relevante verdier, prinsipper, etiske grunner og følge en redegjørelse av relevant teori knyttet til problemstilling og senere drøfting. Videre vil funn og refleksjoner bli drøftet opp mot teori og relevant forskning Den normative etiske teorien forsøker på et teoretisk plan å svare på hva som er en riktig handling og hva vi bør gjøre. Man kan derfor se etikken som den teoretiske underlaget som ligger til grunn for ens moral. Spørsmålene kan besvares med utgangspunkt i hver av de tre hovedretningene innenfor den normative etiske teorien: 1. Ellers er jeg begeistret for boka «Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker» av Jon Olav Henriksen og Arne Johan Vetlesen (Gyldendal Akademisk 2006). Veiledningsforums «stafett» om etikk er også spennende lesning; den viser hvor relevant det er for karriereveiledere å beskikke sitt etiske bo

På denne siden finner du informasjon som kan være til inspirasjon og veiledning i hverdagen. Hva er etikk og etisk refleksjon? Refleksjon er uløselig knyttet til etikk, noe som kommer tydelig fra i en av de mange definisjonene av etikk: Etikk er den verdibaserte refleksjonen mennesker gjør om sine holdninger, sine handlinger og sin atferd for å unngå at de verdiene de setter høyt. Wik vil at den etiske plattformen skal bli en del av barnehagens hverdag og at det skal bli en rutine å diskutere etiske dilemma du møter på. - Derfor må vi bli bedre til å begrunne våre valg og vår praksis, også ovenfor foreldregruppa. Kan ikke gjøre som du vil. Det er Barnekonvensjonen som ligger i bunn for all omgang med barn i Norge Den etiske plikt til taushet og diskresjon kan være mer omfattende enn den lovgitte. Utlevering av informasjon må ha bakgrunn i pasientens underforståtte eller uttrykte samtykke eller i lov. §5. Leger skal ikke utføre aktiv dødshjelp eller assistert selvmord Overordna del - verdiar og prinsipp for grunnopplæringa; 1. Om ny innsikt skal vekse fram, må etablerte idear granskast og kritiserast med teoriar, metodar, argument, erfaringar og bevis. og gjere dei fortrulege med etiske problemstillingar Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av læreplanverket, og den er fastsatt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 med hjemmel i opplæringsloven § 1-5. Overordnet del gjelder for grunnopplæringen i Norge. Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring

Våre verdier ligger til grunn for etiske grunnprinsipper og det arbeidet som utføres av våre ansatte. Livskvalitet er en subjektiv vurdering, men vi tror at å gi deltakere bistand til fast varig arbeid er viktig for deres livskvalitet Et etisk dilemma kan defineres som et uønsket eller ubehagelig valg knyttet til moralske prinsipper eller praksis. Det er en floskel, men det er sant; gode ledere sørger for å lede seg selv på en fremragende måte før de søker å lede andre. Såkalt selvledelse handler i hovedsak om å ha et bevisst etisk fundamen Last ned pdf. Mål for timen: Kunnskapsmål: Forståelse av betydningen av moralske avgjørelser. Forståelse av ulike etiske teorier. Forståelse av hvordan kristen tro kan påvirke valg. Holdningsmål: Respekt for argumentasjon i moralske avgjørelser Respekt for mennesker med ulike etiske oppfatninger Plassering i fagplanen: Etikk i studieforberedende (VG2) Etikk i yrkesforberedende (VG2. Etikk i helse- og sosialtjenester. De etiske retningslinjene er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer. Yrkesseksjon helse og sosial arbeider for at alle medlemmer som er ansatt i helse og sosialsektoren skal gis tid, rom og anledning til etisk refleksjon i hverdagen Hvis en gestaltterapeut finner at en kollega handler i strid med NGFs Etiske Prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF, gjør han/hun kollegaen oppmerksom på dette. 6.2 Dersom dialogen ikke fører frem er han/hun forpliktet til å gjøre NGF oppmerksom på dette i form av en klage til NGF, jf

Sykepleieetikk må bli kunnskapsbaser

Code of Conduct trekker opp etiske retningslinjer som skal følges nøye av alle enheter, ansatte, ledere og styremedlemmer i konsernet, i alle markeder og til enhver tid. Ragn-Sells oppmuntrer også sine underleverandører, rådgivere og øvrige forretningspartnere til å holde den samme etiske standarden Et øyeblikksbilde av sentrale etiske teorier Etisk teori fungerer som fundament for etiske løsninger på vanskelige situasjoner folk møter i livet. Faktisk, i århundrer, har filosofer kommet opp med teoretiske måter å fortelle rett fra galt og for å gi retningslinjer om hvordan vi skal leve og Nullvisjon - i teori og praksis. vitenskap og ansvar. Det etiske elementet er grunntesen om at tap av liv eller permanente skader i trafikken er uakseptabelt. De ga ofte uttrykk for støtte til det etiske aspektet, nemlig at dødsfall i trafikken i prinsippet er uakseptabelt,. Brudd på juridiske prinsipper eller bestemmelser kan føre til straffereaksjoner. Brudd på etiske prinsipper, som ikke er samtidige brudd på juridiske regler, medfører ikke straffesanksjoner fra en legitim rettsinstans. Håndhevelse av juridiske regler og etiske prinsipper kan dermed ikke sammenlignes, i hvert fall ikke fullt ut Og i prinsippet kan vi være enige, men hvis det koster for mye, da er vi uenige. I prinsippet er vi alle like. Og som borger i staten skal vi, i prinsippet, ha de samme rettigheter og være under den samme lov, men i praksis er det ikke alltid slik. Det er i prinsippet umulig å vite neste ukes lottotall, men man kan alltids gjette seg til dem

Hva er etiske prinsipper? - Filosofi - VG Nett Debat

Prima facie-normer (Ross). Etiske prinsipper. Allmennmoral. Moralsk status. Moralsk konflikt. Meta-etikk, deskriptiv og normativ etikk. Anvendt etikk. Etiske grunnlagsproblemer. 28.1. Definisjon av etisk teori. Krav til en riktig handling, krav til en moralsk avgjørelse og avgrensning av det gode (liv). Etiske tradisjoner i forskjellige. De etiske prinsippene til Ensto er basert på tillit, godtatte praksiser, våre verdier og det faktum at vi i våre operasjoner er i samsvar med prinsippene i FNs menneskerettighetserklæring, barns rettigheter og erklæringen for FNs internasjonale arbeidsorganisasjon samt nasjonale lover og forskrifter. Våre etiske prinsipper er som følger Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4 Takhøyde 4 Likeverd 4 Internasjonale atferdsnormer 4 Rusmidler 5 Konfidensialitet 5 Standard Norges eiendom 5 Bærekraft 5 5 Oppfølging og ansvar 5 5.1 Forankring i ledelsen klassiske metoder: Refleksjon ved etiske teorier eller prinsipper. supplering av klassiske metoder med interaktive eller deltagende metoder. pragmatiske metoder for å samle og syntetisere resultater fra etiske analyser av helseteknologi. rammeverk for å drøfte etiske aspekter i beslutninger om helseteknologi (Assasi et al., 2014

Etikk i helsevesenet - Helsebiblioteket

 1. Teori. En hypotese godt understøttet av reproduserbare eksperimenter og observasjoner leder til en teori (gr. theoria - betraktning). For eksempel van Valens Rød dronning hypotese om adapsjon, rustningskappløpet mellom predator-byttedyr, parasitt-vert og mulig utryddelse, livskappløpet (Rød dronning hypotese /Red Queen) , etter Lewis Carroll: Gjennom speilet ( Through the looking-glass))
 2. Prinsipper og vedtekter Prinsipper og vedtekter Forbundsstyret har utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for alle ansatte og tillitsvalgte i alle Fellesforbundets organisasjonsledd. De etiske retningslinjene kan gi tips om hvordan vi skal oppføre oss i tjenestesammenheng eller hvordan behandle en sak hvor noen vi kjenner er involvert
 3. Etiske prinsipper for nordiske psykologer Vedtatt av landsmøtet 1998. III.1 Etisk veiledning til psykologen Prinsippene er ment som en støtte til psykologen i hans/hennes daglige arbeid, tenkning og planlegging, og i løsningen av etiske problemstillinger. Det er viktig å være oppmerksom på følgende momenter
Antirasistisk

Etiske teorier Innenfor normativ etisk teori er det tre hovedretninger: Dydsetikken, deontologien (pliktetikken) og utilitarismen. Den normative etiske teorien forsøker å svare på hovedspørsmålet: Hva er en riktig handling? Den anvendte etikken spisser spørsmålet fra den normative etiske teorien ved å forsøke å svare på konkrete problemstillinger som: Er det riktig å ta abort Etisk prinsipp (1.3.3 Fem medisinsk-etiske prinsipper) Etiske problemer (5.7 Uenigheter, konflikter og etiske problemer) Etiske regler for leger (1.3.2 Etiske regler for leger) Etiske teorier (1.3.1 Etiske teorier i medisinsk etikk (til orientering) Våre prinsipper for miljø, etikk, samfunnsansvar og bærekraft 6 ETIKK Våre etiske retningslinjer gjelder for alle våre ansatte og tillitsvalgte, og de er et fundament for konsernets forretningsdrift og strategiske mål. Åpen framferd, gode fellesskapsverdier, strenge kra Spontane utfordringer og responsetikk. Det vil langt fra alltid være slik at man har tid eller anledning til å sette seg ned med en gruppe av kolleger eller venner og reflektere etisk etter et forhåndsbestemt skjema eller prosedyre. Noen ganger kan man møte mennesker og etiske utfordringer der og da, uten å kunne forberede seg Verdier og ansvar Det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland Norges offentlige utredninger 2020: 7 NOK. 1. FNs veiledende prinsipper for nærings-liv og menneskerettigheter (UNGP) foreslås lagt til i Norges Banks mandat for å tydeliggjøre norm

1.18 Frivillige medarbeidere og etiske spørsmål. Museumsmedarbeidere er forpliktet til å rette seg etter de prinsipper og prosedyrer som gjelder ved den institusjonen de er ansatt. De har imidlertid rett til å protestere mot arbeidsrutiner som kan være til skade for et museum eller for museumsfaget og museumsetiske forhold Læring : teorier og prinsipper for lærin Ledstam er stipendiat i etikk på MF. Hun forsker på etiske perspektiver på arbeid. Prosjektet hennes kan beskrives som empirisk etikk. - Mer presist ser jeg, gjennom feltarbeid og etnografiske studier, på hvordan arbeidets mening forhandles i to globale kristne organisasjoner - en katolsk og en protestantisk

Retningslinjene reflekterer våre verdier - modig, åpen, samarbeid og omtenksom - og gir veiledning i saker som enkeltpersoner kan bli stilt overfor i sitt daglige arbeid. Noen viktige prinsipper i våre retningslinjer: Vi vil bli kjent for vår høye etiske standard; Vi ser på etikk som en integrert del av vår virksomhe Norsk Fjellsportforums styre vedtok på styremøte 30. april etiske prinsipper for Norsk Fjellsportforums instruktører. Norsk Fjellsportforums (NF) instruktører skal i sitt virke fremme naturvennlig og sikker ferdsel i tråd med norske friluftslivstradisjoner. NFs instruktører arbeider ut fra kunnskap tilegnet gjennom utdanning og praksis I HVERDAGSLIVET brukes ordene etikk og moral om hverandre. Men i filosofien har de ulik betydning. Der handler moral om sed og skikk og konkrete handlingsvalg, mens etikk handler om å reflektere allment over dette, og om å formulere etiske teorier. Ofte kan filosofer som forfekter ulike etiske teorier være enige om hva som bør gjøres i bestemte situasjoner, men begrunnelsen for dette vil. teorier og metoder i medisinsk etikk. Innlegg på introduksjonsdager på sykehus Bekreftet deltakelse Sykehus LM-02 Kunne identifisere, metoder og prinsipper, relevante lover og etiske veiledere. Læringsmål 02 Alle pasienter skal møtes med respekt uansett bakgrunn Prinsipper for ledelse er retningslinjene som styrer beslutningstaking og oppførsel i en organisasjon. Det er ulike ledelsens teorier som fremmes av en rekke ledere. To slike ledere er Henry Fayol og Fredrick Winslow Taylor (FW Taylor). I denne artikkelen kan du finne ut forskjellen mellom Fayol og Taylor-ledelsens teori. Sammenligningstabe

 • Mesoteliom overlevelse.
 • Lions club roth schwabach.
 • Tanzschule leipzig oliver und tina.
 • Lagring av vin.
 • Albfink gin test.
 • Pekip leipzig connewitz.
 • Cthulhu father.
 • 64 grader nord norge.
 • Opac plus ph lb.
 • Nordiske språk sammenligning.
 • Mikael ishak.
 • Veivalg program.
 • Tidal music video.
 • Amaranthus caudatus.
 • Matthias franz stein mutter.
 • Musikpark a1 linz.
 • Mary ainsworth wiki.
 • Diazepam 10 mg.
 • Digital skole.
 • Motherlode sims 4 ps4.
 • Koordinater wikipedia.
 • Sopot.
 • Hus till salu i spanien torrevieja.
 • Neil armstrong quote small step for man.
 • Kredittkort uten gebyr i utlandet.
 • Ryan tedder songs written.
 • Skjule utroskap.
 • Nevro øst st olavs hospital.
 • Mascha und der bär download deutsch kostenlos.
 • Gammelt porsgrund porselen stempel.
 • Hvor bor pandaer.
 • Princess diana documentary.
 • Ikea oslo jobb.
 • Norled student.
 • Imágenes de estrellas para descargar.
 • Kleidung 1927.
 • Att göra i lubeck med barn.
 • Camping nær atlanterhavsveien.
 • Hvilken rifle bør jeg kjøpe.
 • Stekt ris med egg og grønnsaker.
 • Isic student.