Home

Nafo kartleggingsverktøy

I samarbeid med Matematikksenteret, Læringsmiljøsenteret og Lesesenteret har NAFO utviklet oversikter over kartleggings-, veilednings- og støttemateriell på sine ulike fagområder. Oversiktene skal være en støtte for PP-tjenesten i det systemrettede arbeidet i barnehage og skole. For alle sentrene gjelder at kompetanseheving overfor PPT skal skje i samarbeid med Statped. NAFOs oversikt. NAFO har prøver som kartlegger leseferdighet på 17 forskjellige morsmål: albansk, arabisk, bosnisk, kurdisk badini/kurmanci, kurdisk sorani, litauisk, persisk (farsi), polsk, russisk, somali, spansk, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. NAFO har utarbeidet disse prøvene for Utdanningsdirektoratet etter samme modell som Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. Kartlegging i barnehagen har vært et mye debattert tema de siste årene. Debatten startet for alvor i 2009 med «Barnehageoppropet» mot Stortingsmelding 41, Kvalitet i barnehagen.I meldingen ble det foreslått å innføre krav om at alle barnehager skal gi tilbud om språkkartlegging ved treårsalder (Meld.St.41:98). Fagpersoner innenfor og utenfor barnehagefaglige miljøer har siden deltatt. Våre kartleggingsverktøy. Vi bruker i hovedsak to ulike verktøy i kartleggingen av våre minoritetsspråklige barn/elever. Det er Utdanningsdirektoratets- og Trondheim kommunes kartleggingsverktøy for minoritetsspråklige skolestartere- og elever i skolen. Erfaringer og nytte omkring bruk av disse verktøyene for kartlegging

Bruk av kartleggingsverktøy på norsk. NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring E-post nafo@oslomet.no. Postadresse OsloMet - storbyuniversitetet Postboks 4 St. Olavs plass 0130 OSLO. Besøksadresse Stensberggata 29 0170 OSLO. Se på kart. FØLG På NAFO filmkanal finner du filmer som viser god flerkulturell praksis i barnehage og skole, Bruk av kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk - Duration: 8 minutes, 48 seconds. Nafo filmkanal

Kartleggingsverktøy Det finnes forskjellige kartleggingsverktøy som kan brukes når du som helse- og omsorgspersonell mistenker at en personer utøver vold og/eller overgrep. Når du mistenker at en person utøver vold, bør utredningen inneholde en sikkerhetsvurdering for å avverge fare for utøvelse av mer vold Denne listen over kartleggingsverktøy er ikke uttømmende med tanke på ulike anbefalinger i blant annet nasjonale faglige retningslinjer, og viser kun til verktøy som er distribuert av Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (NKROP)

Kartleggingsmateriell - NAFO

 1. Her er et utvalg kartleggingsverktøy til bruk i klinisk praksis. Verktøyene er kun ment for bruk av kvalifisert helsepersonell eller forskere med kunnskap om utredning av psykiske plager. På denne siden har vi lagt ut kartleggingsskjemaer og kliniske verktøy som kan brukes for utredning, vurdering, diagnostisering og behandling av traumerelaterte helseplager
 2. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet - storbyuniversitetet. NAFO skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i alle ledd i utdanningssystemet fra barnehage til høyskole- og universitetsnivå. Vi driver et landsdekkende arbeid for å fremme tilpasset og god.
 3. Har du mistanker om at en flerspråklig elev har dysleksi eller andre språkvansker, kan FLORO være et nyttig verktøy i en utredning. Nå foreligger verktøyet også på pashto, og spesialpedagoger og tospråklige lærere i Ålesund kommune har nylig gjennomført sertifiseringskurs i regi av NAFO
 4. NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring E-post nafo@oslomet.no. Postadresse OsloMet - storbyuniversitetet Postboks 4 St. Olavs plass 0130 OSLO. Besøksadresse Stensberggata 29 0170 OSLO. Se på kar
 5. Ståstedsanalysen. Barnehage. Ståstedsanalysen hjelper barnehagen å gjennomføre en kvalitetsvurdering for å finne frem til mål og tiltak som skal prioriteres i det videre pedagogiske arbeidet.. Ståstedsanalysen skal bidra til gode refleksjonsprosesser, og er et hjelpemiddel for barnehagebasert vurdering

Kartlegging av leseferdighet på morsmål - NAFO

kartleggingsverktøy i tilknytning til læreplanen. Når elevene har nådd målene i læreplanens nivå 3, skal de følge ordinær norskopplæring og bli vurdert i samsvar med denne. Det gis derfor ikke vurdering med karakter. Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk består av tre deler NAFO har laget en nettressurs med undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter for ungdomstrinn og videregående opplæring knyttet til samfunnsfag, KRLE, norsk og historie

Flere kartleggingsverktøy. Flere tester og kartleggingsverktøy er foreløpig ikke evaluert gjennom PsykTestBARN. Noen av dem finner du på denne siden. Verktøyene er anbefalt av RKBU Midt-Norge og kvalitetssikret sammen med spesialister på de ulike tilstandene • Udirs kartleggingsverktøy - «Språkkompetanse i grunnleggende norsk» • Skolekassa • NAFO • Tema Morsmål • Nasjonale senter -ressurser for barnehage, skoler og PP -tjenesten • Læringsmiljøsenteret sine sider om barn og unge med flyktningebakgrunn • Dembra • Informasjon om ulike livssy E-læringsprogram i ernæring for helse- og kjøkkenfaglig personell i institusjoner og hjemmebaserte tjenester, brukere av tjenestene og deres pårørende.Programmet er delt inn i 6 hovedtemaer med videoer, informasjon og spørsmål til videre faglig refleksjon Et kartleggingsverktøy for å avdekke behov og ressurser for å danne et helhetlig bilde av brukers funksjonsnivå og danne grunnlag for å vurdere valg av velferdsteknologi og -tjenester Foto: Drammen kommune Versjon 1 - 5. september 2014 Verktøy for kartlegging av brukerbehov er basert på kartleggingsskjema fra prosjektene Trygge spor

Kartleggingsverktøy knyttet til språkutvikling SATS (Screening Av To-åringers Språk) fokuserer primært på barnets språkforståelse, og består av ti kjente objekter fra barnets hverdag, kartleggingsskjema, foreldreskjema og en veiledning kartleggingsverktøy for å ta inn det med velferdsteknologi. Det ble enighet om å jobbe videre sammen om dette i nettverket, og en plan for arbeidet ble satt opp. Her hadde vi mulighet til å utnytte nettverket i en innovasjonsprosess, og bruke e

Kartlegging i barnehagen - NAFO

 1. oritetsspråklige elever i en begynnerfase. I tillegg til læreboka er det utarbeidet tre ulike arbeidshefter. Et utdrag fra Bli med er lagt ut, men den må bestilles i sin helhet gjennom Huseby barneskole
 2. Bruk av kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk Nafo filmkanal. Loading... Unsubscribe from Nafo filmkanal? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 1.86K. Loading.
 3. 12.okt.2017 - NAFO - Kartleggingsverktøy - Kartleggingsverktøy Opplæringsloven sier at kommunene og fylkeskommunene har plikt til å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. I tillegg er det viktig å kartlegge nyankomne ungdommers skolefaglige ferdigheter. Det kan også være nyttig å undersøke flerspråklige elevers leseferdigheter.
 4. Savner du verktøy for å kartlegge barns ordforråd på alle språkene de kan? Nå er et nytt kartleggingsverktøy under utvikling

Kartleggingsverktøy - Andrespråkspedagogik

Løsningsforslag Kompetanseløftet (Kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter og opplæring) (pdf) FVO- evaluering av første forsøksår (pdf) Publisert: 20.01.2017 Oppdatert: 31.05.2019 Skriv ut. Interessant? Del med flere! Del på. kartleggingsverktøy. Barnehagen velger selv hvilket kartleggingsverktøy det er mest hensiktsmessig å bruke. Hvilke opplysninger som skal samles inn, hva som er formålet og resultat fra kartlegging er opplysninger foreldrene skal få. Pedagogisk leder har informasjonsplikt overfor foreldrene Et tredelt kartleggingsverktøy. Kartleggingsverktøyet i lesing består av tre deler: «Prøve i leseforståelse» i fagene norsk for språklige minoriteter, samfunnsfag, Nafo (pdf) 2018. 13. november ble det arrangert ledersamling for rektorer og prosjektledere i forsøket Det kan være mange grunner til at noen har vansker med lesing, skriving, språk eller matte. Dårlig opplæring, lav motivasjon, dårlig konsentrasjon eller generelle evner vil føre til det. Dysleksi, dyskalkuli og SSV er derimot det vi kaller spesifikke vansker

INNHOLD Minoritetsspråkliges spesielle behov og rettigheter Tilpasset opplæring for minoritetselever Kartlegging i skole og barnehage Utredning og kartlegging i pp-tjenesten: -Spesielle hensyn ved henvisning, inntak, utredning og sakkyndig vurdering - Kartleggingsmateriell og -metode nettressurser, filmer, språkstimuleringsmateriell og kartleggingsverktøy. I hele heftet er vi opptatt av de tospråklige barnas situasjon, og det har også vært viktig for oss at barnehagen i dag har svært mange små barn. Temaheftet er blitt til i et samarbeid mellom to fagmiljøer ve Uttalelse fra Skoleeiernettverket i NAFO Oslo 24. september 2010. Skoleeiernettverket i NAFO støtter NOU 2010: 7 Mangfold og mestring. Skoleeiernettverket og tilhørende kartleggingsverktøy. Nettverket ønsker å peke på nødvendigheten av langvarig andrespråkopplæring Veiledningen er utarbeidet av NAFO- Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Det Bli godt kjent med eleven i høsthalvåret, bruke ulike kartleggingsverktøy. Kartleggingsteamet bidrar ved gjennomføring og vurdering.. Utvalget har vært ledet av forsker Peter Østergaard Andersen ved Københavns universitet. Rapporten vurderer åtte ulike kartleggingsverktøy som brukes i barnehagene. Videre gjør den rede for kvalifikasjoner som må være til stede hos personalet som kartlegger, og prinsipper for implementering

Dysleksi og andrespråkslæring - NAFO

Kartleggingsverktøyet er som sagt et hjelpemiddel for språkkompetanse i grunnleggende norsk og det består av tre deler, den første del er en språkbiografi som inneholder en beskrivelse av elevens samlete språkkompetanse, den andre delen er et kartleggingsverktøy som inneholder både nivåbeskrivelser og skjemaer som skal brukes for å dokumentere elevens norskspråklige ferdigheter på. NAFO . Mangfold og mestring. på skolenivå . -Norskkunnskaper og skolefaglige ferdigheter må kartlegges -Kartleggingsverktøy må vurderes •Læreplansitasjonen -Grunnleggende norsk har erstattet norsk som andrespråk •Oppfølging av rettighetene i Opplæringsloven -Organisering av opplæring etter§ 3-12 . Problemområde AKTUELT Dei tre siste språkkommunane er valde ut. Alta, Nesna og Larvik er dei siste som får statusen språkkommune som del av Språkløyper-strategien - Kartleggingsverktøy med nivåbeskrivelser og «Eleven kan»- utsagn - Elevens språkmappe Fagavdelingen i Bergen kommune har utdypet nivåbeskrivelsene og konkretisert «Eleven kan»- utsagnene etter trinn, lenke. 2. Skolefaglige ferdigheter: Informasjon og lenke til nedlasting av kartleggingsverktøyet for ungdomstrinnet

Nafo filmkanal - YouTub

 1. NAFO har kommentarer til departementets presisering av barnehagenes arbeid med dokumentasjon og vurdering - høringsnotatets kapittel 6. Departementets forslag til endring i barnehagelovens § 2 hovedsakelig ett kartleggingsverktøy. Dette dekker ikke alltid det som er mes
 2. oriteter. Tilpasning og bruk i grunnskolen, NAFO - 10 år for flerkulturell barnehage og skole. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-226-3. 185 s. Se alle arbeider i.
 3. morsmal.n
 4. Oversikt over ulikt kartleggingsverktøy Beskrivelse av ulikt kartleggingsverktøy . Standard for språkarbeid i lierbarnehagen 2 1. Innledning Rammeplan for barnehagen sier at: Alle barn skal få god språkstimulering gjennom Nafo Udir PPT Språkkontakt

Kartleggingsverktøy Læreplaner med veiledninger Læringsressurser. Innledning Det snakkes over to hundre språk i Norge. Dette er en ressurs det er viktig å ta vare på og videreutvikle. utarbeidet av NAFO Kartlegging av skolefaglige ferdigheter hos nyankomne minoritetsspråklig Vi gleder oss over å kunne presentere revidert utgave av Engelsk i verden. I dette heftet får du lære om hvordan engelsk brukes i dag samlede språkkompetanse. Del 2 er et kartleggingsverktøy som inneholder både nivåbeskrivelser og skjemaer som skal brukes for å dokumentere elevens norskspråklige ferdigheter på ulike områder. Del 3 er en språkmappe der elevenes språkkompetanse kan dokumenteres. Dette materiellet skal hjelpe skolen med å vurdere når eleve ILN, UiO / NAFO . Min første skoledag Kunne jeg ikke snakke norsk og ikke engelsk. Alle norske barna snakket med meg men jeg forstod ikke hva dem sa jeg med NAFO. 3: Kartleggingsverktøy for norskferdigheter: Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende nors

Viktoria Holund – NAFO

Kartleggingsverktøy - NKVTS - En veileder om vold i nære

Mandag 19. oktober fra kl. 15:00 til 16:00 inviterer NAFO til webinar i forbindelse med fagfornyelsen. Webinaret vil ha fokus på den nye Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og hvordan skolene kan arbeide med den i klasserommet NAFO har samarbeidet med Naturfagssenteret og Matematikksenteret om utvikling av innhold på plattformen. Bakgrunnen for prosjektet er Opplæringslovens paragraf 2-8 og 3-12 som gir minoritetsspråklige elever som ikke har tilstrekkelig ferdigheter i norsk, rett til tospråklig fagopplæring Barnehagen må benytte kartleggingsverktøy som er tilpasset minoritetsspråklige barn. Se ny veileder og ny kartleggingsmodell fra UDIR ved Pia Paulsrud. I forkant av kartleggingsverktøy bør barnehagen kjenne godt til eget språkmiljø i egen barnehage. Stovner modellen er et verktøy som kan være aktuelt

KARTLEGGINGSVERKTøY I LESEUTVIKLINGEN. Lesesenteret - Lese LOS. Veiledningshefte; VIDEOER OM LESING. Skrivesenteret - Aktiv læring. Praktiske Lese- og skriveøvelser; Skrivesenteret - Lesing og skriving i naturfag; Skrivesenteret - Lesing og skriving i naturfag. Førlesing. Skrivesenteret - Lesing og skriving i naturfag. Lesing Kartleggingsverktøy. Kittys Oppgaver. Kognitiv Dissonans. Kommunikasjon & hjelpemidler. Kontaktbok (digital) L. Læring i Komplekse Systemer. Lese/ skrive vansker. Litteratursøk. Little Albert. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) Lovdata. M. Målrettet miljøarbeid. Marshmellow test. Masteroppgaver. Foredrag på NAFO-seminar: Opplæring av unge asylsøkere, Oslo. Pastoor, L. d. W. (2012 August). The after-school program as a window into conceptualization of Norwegian childhood. Paper presented at NMR-Conference: Immigrants and Civil Society, University of Turku. Pastoor, L. d. W. (2012 February)

ROP - Kartleggingsverktøy

Denne wikien skal være en fagwiki for studenter og lærere på KFK-kurset Andrespråkspedagogikk ved NTNU studieåret 2016/2017. En wiki er både et godt verktøy for samskriving av tekst, og en ressursbank der en kan samle fagstoff, gode undervisningsopplegg, kartleggingsverktøy, andre ressurser, relevante linker osv. osv. Etter studiet er ferdig kan dette være en ressurs dere sjøl kan ha. Desember 2008. Invitasjonen til den første samlingen gikk ut til kommuner som har fokusskoler og/eller prosjekt i regi av NAFO. Det var 23 kommuner som var representert, og deltakerne kom fra 13 fylker. Programmet på den første samlingen dreide seg i stor grad om implementering av ny læreplan og kartleggingsverktøy Standard for språkarbeid. Innledning. Rammeplan for barnehagen sier at: Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling (2017:23)

Kunnskapsområdet Språk, tekst og matematikk består av tre overordnede tema med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.. Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet.Studenten: har innsikt i hvordan barn utvikler helhetlig og fleksibel matematisk forståels Kartleggingsverktøy Lenker Opplæringsloven § 2-8 Lenker Tema Morsmål er et nettsted som driftes av NAFO. Nettstedet formidler læringsressurser på 15 ulike morsmål for barnehage og skole. Nyankomne barn og unge er en uensartet gruppe. De har forskjellig bakgrunn, både sosialt og faglig, og de har kommet til landet Tilpasset opplæring i et flerspråklig klasserom 29.april 2009 Nettverk Ski v/ Vibeke Larsen Kjesbu, rådgiver NAFO Departementet mener en flerkulturell skole er kjennetegnet ved et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet blant elever, foreldre og lærere som en normaltilstand og bygger på dette i sin skoleutvikling (Likeverdig opplæring i praksis!) > Hele. Mandag 19. oktober fra kl. 15:00 til 16:00 inviterer NAFO til webinar i forbindelse med fagfornyelsen. Webinaret vil ha fokus på den nye Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og hvordan skolene kan arbeide med den i klasserommet. Det er gratis å delta, og man må melde seg på innen 14. oktober. Webinaret et ledet av Irmelin Kjelaas som er førsteamanuensis i.

Kartleggingsverktøy - NKVT

NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplærin

 1. oriteter. Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige
 2. Nafo filmkanal Recommended for you. 12:03. Former CIA Officer Will Teach You How to Spot a Lie l Digiday - Duration: 47:47. Digiday Recommended for you. 47:47
 3. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) kartleggingsverktøy, statistikk og forskningsrapporter. Under hovedoverskriften «nyankomne» ligger informasjon og fagartikler om barn og unge som er asylsøkere. Nettkurs om vold og seksuelle overgrep mot barn. Nettside. fl46.jpg

Bruk av kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk - Duration: 8:48. Nafo filmkanal 3,956 views. Nafo filmkanal 631 views. 9:11. How to Tune Your Pool Skimmer - Duration: 8:01 Dette er et kartleggingsverktøy for 1.-4. trinn som måler elevenes evne til begrepsdannelse, evne til å benevne og forstå enkeltord, samt forstå grunnleggende grammatiske setningsstrukturer på norsk. I tillegg til NSL er det laget en tiltakspakke for NSL (PPT Oslo, Utdanningsetaten, 2011) NAFO er et nasjonalt senter for flerkulturell opplæring som bidrar til kompetanseutvikling i barnehager, skoler, universiteter, høgskoler og voksenopplæringssentra. NAFO arbeider med å styrke kompetansen i forhold til opplæring av minoritetsspråklige barn, elever/deltakere og studenter på alle nivåer, og bidrar til å utvikle inkluderende flerkulturelle læringsfellesska Jf. lov 4 juli 2003 nr. 84.Jf. tidlegare forordning 23 jan 1739, plakat 5 mai 1741, lover 1 juli 1816 §§ 1 og 2, 14 juli 1827, 26 aug 1854, 16 mai 1860, 22 mai 1869, 22 mai 1869, 31 mai 1873, 19 juni 1878 nr. 2, 8 juni 1881 nr. 2 og 26 juni 1889 nr. 1 med tilleggslover 21 mars 1891, 6 juli 1892 nr. 1, 21 juli 1894 nr. 3, 9 mai 1896 nr. 1, 11 juni 1898 nr. 2, 31 mai 1900 nr. 1, 27 mars 1905. Kartlegging -NAFO . Individuell opplæringsplan i grunnleggende norsk. Elev: NN Skole: Fagerli skole Skoleår: 2017/18 Nivå: 1 Andre kartleggingsverktøy . Den stille perioden • Kanskje noen måneder, kanskje et år.det er veldig individuelt

flerspråklig - NAFO

 1. Udir sitt kartleggingsverktøy benyttes i denne prosessen, supplert av andre verktøy der hvor det er behov for dette. NAFO. Informasjonsbrosjyre - norsk . Information in English . Informasjon på andre språk Sevicebrosjyre Andre kommunale.
 2. Kanskje har du prøvd ulike kartleggingsverktøy som er ment for de som har norsk som morsmål, og konkludert med at det ikke fungerer? Nordland logopedlag inviterer til sertifiseringskurs i FLORO på Nord universitet, Bodø 24. januar 2018 kl 9.00 - 15.30 Foreleser: Liv Bøyesen, NAFO
 3. Sesjon 5: Kartleggingsverktøyet IVAS v/ Unni Andersen og Ellen Kleven, Statped vest. Innfallsvinkel er Asperger syndrom og læring. IVAS er en intervjuguide utviklet for denne gruppen med formål om å hente informasjon hos brukeren om hva som er læringsfremmende og læringshemmende

Barnehage - NAFO

Kartleggingsverktøy - Sosempla

Lederen anbefales å tilpasse bruken av presentasjonen til egen kommune eller enhet. Det anbefales at lederen av samlingen laster ned og skriver ut lysarket med listen over kartleggingsverktøy. Til slutt i økten ligger det et tips til fordypning om kartlegging. NAFO har utviklet en nettressurs om kartlegging Hvilke utfordringer møter ungdom som møter opplæring på et nytt språk? Og hvordan kan men best legge tilrette for dem, både på skolenivå og i klasserommet

Sara Marie Granheim – NAFO

Et nytt kartleggingsverktøy, der målet er tidlig innsats, prøves ut parallelt i barnehagen og på skolen. Saupstad skole prøver ut utvidet skoledag med mangfoldige aktiviteter ute og inne. Skolen tilbyr gratis frokost og fysisk aktivitet, dessuten morsmålsopplæring, særskilt norskopplæring, leksehjelp og norskkurs for mødre Med Feide får brukere trygg og riktig tilgang til en rekke digitale tjenester med ett brukernavn og passord NAFO- Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (nafo.hioa.no) Tema Morsmål- Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring (morsmal.no) Stinta -permen kan kjøpes fra Arendal kommune Om NAFO 57 Faggruppe og redaksjon Bruk av kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk Stinta skole 8.47 Arbeid i mottak Ila skole 17.01 Nordlig Regnbue Sjefsgården voksen-opplæringssenter 7.30. 10 i praksis 1 PROSEDYRE FOR MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I OVERGANGEN BARNEHAGE - BARNESKOLE.. Verdal kommune benytter prosedyrer i barns overgang fra barnehage til skole. For å kvalitetssikr

Haugli, NAFO 2015. Saksgangen for særskilt språkopplæring. 1. Kartleggingsverktøy Hoveddelen av materialet er nivåbeskrivelsene og «eleven kan»-utsagn,. kartleggingsverktøy, veiledningsmateriell og etterutdanningstilbud i forbindelse med innføring av læreplanene. Tas i bruk i grunnskolen og første år i videregående opplæring fra skoleåret 2007/2008 Se Utdanningsdirektoratets nettsider Viser også til Strategiplan Likeverdig opplæring i praksis! Revidert utgave, februar 2007 Klassetrivsel er et online kartleggingsverktøy for effektiv og informativ undersøkelse av trivselen i klassen og for den enkelte eleven, med resultater, sosiogrammer og stolpediagrammer på klasse- og elevnivå. Ved første feidepålogging fra en ansatt på skole uten abonnement anmodes om en 8 ukers gratis og uforpliktende prøveperiode

FLORO – kognitive prøver | NAFO NAFO

Krle - Nafo

NAFO vil i samarbeid med BFD utarbeid en norsk versjon av denne veilederen. som vil stå ferdig våren 2006 (jmf tiltak 2 i Strategiplanen Likeverdig utdanning i. praksis!) 4) (Tidlig registrering av språkutvikling) og/ eller andre kartleggingsverktøy. Det kan Veileder - minoritetsspråklige barn i barnehage og skole - Ringerike kommune. KARTLEGGING SKOLE. Opplæringsloven sier at kommunene og fylkeskommunene har plikt til å kartlegge elevenes. Se hjemmesiden til NAFO: www.nafo.no c) Lesestimulering I en god kultur for læring holdes læringsfokuset tydelig både på individnivå og i læringsfellesskapet. I forhold til dette bidrar faste leselyst-tiltak på trinn og skolenivå som lesekvart, leseuker, bibliotekets dag/ bokprat, «Grip boka». 4. LESING I ALLE FA NAFO og dets nettsted er ikke godt profilert, og representerer foreløpig ikke noe funksjonelt kompetanseknutepunkt for lærere i Noa bl.a. fordi: ۵ nettstedet foreløpig ikke har noe forum for utveksling av erfaringer og ideer (her kunne det f.eks. samarbeides med Cappelen som har et slikt forum allerede Arbeids- og velferdsdirektoratet Et trappetrinn opp i livet : evaluering av aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet); Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet

Les høyt for oss! – NAFOHvordan jobbe med temaene i barnehagen? | NAFO NAFOMulig å tilby mer grunnskoleopplæring | NAFO NAFORådhusmarka Langgata flagg – NAFOSkole-hjem | NAFO NAFOSolveig Berg Johnsen – NAFOEvaluering av tilskuddsordning for barnehage | NAFO NAFO

Side 6 av 12 Minoritetsspråklige elever og særskilt språkopplæring i videregående skole 3.1.4 Vg1 eller Vg2 over to år Et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring kan også åpne for at en elev kan bruke lenger tid - Deltakelse på NAFO seminar. - Deltakelse i aktuelle kurs og fagsamlinger. - Flexitid med kjernetid 0900-1500. For stillinger knyttet til tjenester med barn eller utviklingshemming, kreves politiattest ikke eldre enn 3 måneder. (Jf. Helsepersonelloven 20a). Merk søknaden med utlysningsnummer. CV vedlegges søknaden - har kunnskap om kartleggingsverktøy, tester og prøver som grunnlag for læringsfremmende vurdering og tilpasset opplæring - har kunnskap om hvordan IKT kan brukes som verktøy i lese- og skriveopplæringen - har kunnskap om spesielle utfordringer elever kan møte når de skal lese og lære når norsk er andrespråk . Ferdigheter . Studente

 • Arkeologi 6 bokstäver.
 • Bergenssangen noter.
 • Teatro club essen inhaber.
 • Overspenningsvern tn 400v.
 • Harry s. truman vorherige ämter.
 • Wochenendjob neuss.
 • Pension bautzen und umgebung.
 • Zoem de bij groep 3.
 • Gleichklang bedeutung.
 • Er jeg pendler.
 • Grimstad seng.
 • Tag heuer aquaracer chronograph.
 • Sbk arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einreichen.
 • Aco intimkrem.
 • Cube hildesheim photos.
 • Cat telefon s41.
 • Griechisches restaurant aschaffenburg.
 • Sharefactory bilder importieren.
 • Jesse ventura theresa larson masters.
 • Snl frøya.
 • Kroppsspråk eksempler.
 • Literaturhaus stuttgart buchhandlung.
 • Kräuter fensterbank kaufen.
 • Barneklær butikker i oslo.
 • Sparkjop kupong.
 • Jabra elite sport prisjakt.
 • Rockstar games gta online.
 • Arbeitsagentur erding stellenangebote.
 • Explorer 10 32 bit.
 • Zinksaver.
 • Meetic mon compte personnel.
 • Drake wikipedia.
 • Tabula rasa tv serie.
 • Remy diederiks.
 • Pizza hut contact.
 • Kino greifswald rammstein.
 • Redigere steder på facebook.
 • Christine serie.
 • Nikotinfritt snus gravid.
 • Fila brasileiro züchter.
 • Tanzkurs stuttgart vaihingen.