Home

Opplæringsloven fravær videregående

Jf. lov 4 juli 2003 nr. 84.Jf. tidlegare forordning 23 jan 1739, plakat 5 mai 1741, lover 1 juli 1816 §§ 1 og 2, 14 juli 1827, 26 aug 1854, 16 mai 1860, 22 mai 1869, 22 mai 1869, 31 mai 1873, 19 juni 1878 nr. 2, 8 juni 1881 nr. 2 og 26 juni 1889 nr. 1 med tilleggslover 21 mars 1891, 6 juli 1892 nr. 1, 21 juli 1894 nr. 3, 9 mai 1896 nr. 1, 11 juni 1898 nr. 2, 31 mai 1900 nr. 1, 27 mars 1905. Regjeringen endrer fraværsreglene for videregåendeelever som følge av Covid-19. I ettermiddag ble det besluttet at gyldig fravær gis ved egenmelding for elever over 18, og med bekreftelse fra.

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

 1. Om føring av fravær i videregående opplæring Vi viser til e-post av 23.08.2012 hvor Utdanningsdirektoratet blir bedt om å klargjøre det nærmere innholdet i forskrift til opplæringsloven § 3-47 om føring av fravær i videregående opplæring. I henvendelsen er det pekt på ulike fraværsgrunner som det er ønskelig at direktorate
 2. For fravær av helsegrunner gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Du som elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år). Ut skoleåret 2020/2021 skal ikke fravær av helsegrunner føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis
 3. Alt fravær skal telle med. Hvis eleven er borte på grunn av en rettighet de har etter opplæringsloven er det ikke fravær. Det er for eksempel . rådgivning på skolen; Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående
 4. Dersom du vil søke videregående opplæring etter at du har fylt 24 år, er det voksenretten som gjelder. Reglene for hvem som har rett til videregående opplæring finner du i opplæringsloven. Hovedreglene for inntak til videregående opplæring er fastsatt i forskrift til opplæringsloven

Fravær i videregående. Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Forebygge fravær vgo. En veileder i nærværsarbeid i videregående skole. Hvordan motivere elevene til å være til stede og delta på skolen? Tall for fravær i videregående Grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne; Opplæringsloven fastsetter at det i hovedsak er kommunene som er ansvarlige for den offentlige grunnskolen, og at det er fylkeskommunene som er ansvarlige for offentlig videregående opplæring. Loven har regler om blant annet: opplæringens omfang og innhold; organisering av. Lova gjeld grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring i offentlege skolar og lærebedrifter dersom ikkje noko anna er særskilt fastsett Heimel: Fastsett av Kunnskapsdepartementet 23. juni 2006 med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 1-3, § 2-2 første og femte ledd, § 2-3 tredje ledd, § 2-5 sjette og sjuande ledd, § 2-6, § 2-7, § 2-12 femte ledd, § 3-1 tredje, sjette og åttende ledd, § 3-2 første ledd, § 3-3 fjerde og sjette ledd, § 3-4 første ledd.

Fravær - videregående skoler. Elevene har plikt til å møte presis til undervisning, plikt til å delta i undervisningen i den form den blir gitt. Jf. forskrift til opplæringsloven § 4-11. I henhold til forskrift til opplæringsloven § 4-27 skal alt fravær føres på vitnemålet, med de unntak som fremkommer i paragrafens 3. og 4. ledd Fravær i videregående - Utdanningsdirektoratets hjemmesider Rundskriv Udir-3-2016 Fraværsgrense Forskrift til opplæringsloven § 3-3 - Grunnlaget for vurdering i fa Som hovedregel skjer inntaket til videregående opplæring i skole etter poeng, se avsnittet Inntaksregler og poengberegning. Men noen søkergrupper kan ha fortrinnsrett til inntak. Fortrinnsretten kan gjelde alle trinn i videregående skole. Bestemmelsene om fortrinnsrett til inntak finnes i kapittel 6 i forskrift til opplæringsloven

\u0001Ungdomsretten gir deg i noen tilfeller rett til ekstra opplæringstid. Utvidet rett ved spesialundervisningDu kan få inntil to ekstra opp For fravær av helsegrunner fra og med 24. august 2020 til og med 31. oktober 2020 gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år)

Fraværsregler endres: Egenmelding og melding fra foresatte

I forskrift til opplæringsloven er det fastsatt at både offentlige og private videregående skoler skal holde kontakt med foreldrene til umyndige elever gjennom hele opplæringsåret. Det skal skje ved. informasjonsmøte ved starten av skoleåret; samtale med kontaktlæreren; informasjon om rettigheter; varsel om elevens fravær; annen informasjon om eleve Fraværsgrensen i korte trekk. Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen. Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer Blindern videregående skole Sognsveien 80 Postboks 3803, Ullevål Stadion 0805 OSLO blindernvgs@ude.oslo.kommune.no www.blindern.vgs.no Forskrift til opplæringsloven om føring av fravær § 3-47. Føring av fravær i videregående opplæring Alt fravær skal føres på vitnemålet og kompetansebeviset. Fravær skal føres i dager o § 8-1 Fravær og grunnlaget for vurdering i fag. Alt fravær fra opplæringen, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med i fraværsprosenten jf. forskrift til opplæringsloven §3-3. Stort fravær fra undervisningen, uavhengig av årsak, kan føre til manglende vurderingsgrunnlag

Fravær i videregående opplæring. Husk at også fraværet ditt føres på vitnemålet fra videregående. Usikker på hvilke rettigheter du har? Kan man stryke fravær, Unntaket er tatt inn i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven § 3-3 opplæringsloven hvor det heter at ugyldig fravær kan føre til nedsatt karakter i orden hvor begrepet ikke er nærmere definert. Ugyldig fravær defineres som fravær som ikke er dokumentert ved permisjon, egenmelding eller legeattest i ordensreglementet. Slikt fravær kan altså medføre nedsatt karakter i orden Dersom et fravær vedvarer, skal eleven gi ny melding til skolen om dette. For øvrig håndteres fravær i tråd med 10 %-regelen, rutiner for fraværsføring og fraværsoppfølging i fylkeskommunen. 3 5 - Forskrift om ordensreglement for elever i videregående skoler i Vestfold og Telemark fylkeskommun Kunnskapsdepartementet fastsatte med virkning fra 1. august 2010 strengere krav i forskriften til opplæringsloven og privatskoleloven om elevers fravær fra skolen. Antallet fraværsdager som kan strykes fra vitnemålet er redusert fra 14 til 10, og det ble innført tydeligere krav til dokumentasjon

Opplæringsloven § 9a, lovdata.no Opplæringsloven § 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør Fraværskodene er tilpasset opplæringsloven og forskriftene. X: Udokumentert fravær. Den teller på fagfravær (altså 10%-grensen), time- og dagsfravær og kommer på vitnemålet. Brukes ved fravær uten melding eller dokumentasjon. M: Udokumentert fravær, melding gitt. Fraværet er meldt, men det teller ikke som dokumentert fravær Retten til videregående opplæring gjelder i det fylket hvor du er bostedsregistrert ved søknadsfristens utløp. (§ 6-2 i forskrift til opplæringsloven): fravær osv. Mye av dette vil være tilgjengelig på www.iSkole.net Etter at elevene har nådd myndighetsalderen,. Grunnskole, videregående opplæring og utdanning - Fylkesmannen. Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå Fravær. I videregående skole er det en grense for hvor mye du kan være borte fra skolen. Dersom du er borte mer enn 10 prosent av timetallet i et fag, uten godkjent dokumentasjon, mister du karakteren i faget

Diskriminerende fraværspolitikk i videregående opplæring Kunnskapsdepartementet fastsetter med virkning fra 1. august strengere krav i forskriften til opplæringsloven og privatskoleloven om elevers fravær fra skolen Tromsdalen videregående skole Melding om fravær og søknad om selvstendig studiearbeid Søknaden gjelder (les baksiden for kriterier og kryss av): 1) Melding om fravær i henhold til § 3-47 femte ledd bokstav a-f i forskrift til opplæringsloven (krever dokumentasjon) fravær og fraværsårsaken gjør det urimelig at du ikke skal kunne få karakter, kan rektor . bestemme at du likevel får karakter. Fravær som skyldes helse og velferdsgrunner unntas fra 10 prosentregelen. Slikt fravær . må dokumenteres av lege eller annet helsepersonell. Fravær kan også bli unntatt fra 1 Rjukan videregående skole vil fortsette arbeidet med å redusere elevenes fravær. Klassemiljøet blir dårlig og kvaliteten på undervisningen går ned ved stort fravær. I tillegg har elever med mye fravær økt risiko for å droppe ut. I fylkets ordensreglement står det bl. a. om fravær: Ny fraværsgrense fra skoleåret 2016-1

Regler om fravær . Fra 1. august 2016 er det innført en fraværsgrense i de videregående skolene. Dersom fraværet i et fag er mer enn 10 prosent vil du som hovedregel miste retten til å få standpunktkarakter i faget. Konsekvensen kan i verste fall være at du mister retten til å flyttes opp til neste trinn Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag. I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen

Edvard Munch videregående skole

Videregående skoler i Vestfold Fravær i videregående skole Alt fravær fra opplæringen, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med i fraværsprosenten. 2.1 Føring av fravær i SkoleArena 2.1.1. Fraværet føres som Fravær i SkoleArena av faglærer seinest 1 dag etter at fraværet forekommer, og vil bli registrert som. Alt fravær, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med, men det regnes ikke som fravær dersom du er borte på grunn av en rettighet du har etter Opplæringsloven. Dette kan for eksempel være rådgivning, elevrådsarbeid eller organisert studiearbeid som er avtalt med rektor i forkant Fravær for elever i videregående opplæring og tjenester fra Statped Der tjenester fra Statped bidrar til å oppfylle rettigheter etter opplæringsloven, vil elever ikke få registrert dette som fravær Hva kvalifiserer som politisk fravær i videregående skole? Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg 16/2019 22.05.2019 Ungdommens fylkesutvalg 36/2019 28.05.2019 Opplæringsutvalget Sammendrag I denne saken har fylkesrådmannen gjennomgått de føringer som er gitt for å definere politisk arbeid som gir rett til dokumentert fravær

Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen. Hvis du har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fager hovedregelen at du ikke får halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Du må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen www.vigo.no er et nettsted som eies og driftes av Vigo IK

Reglene for fravær på videregående skol

Fravær på grunn av sykdom kan strykes For inntil 10 skoledager i et opplæringsår kan elever i både i grunnskolen og i videregående skole kreve at dokumentert fravær på grunn av helseårsaker ikke skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset, jamfør forskrift til opplæringsloven § 4-41 fjerde ledd bokstav a Det innebærer at det bare er fravær fra og med den fjerde dagen som kan unntas i disse tilfellene. Elever som har en legeerklæring som viser at de har dokumentert risiko for fravær pga. kronisk sykdom eller funksjonshemning, kan få strøket fravær fra første fraværsdag. Forskrift til opplæringsloven § 3-47 Flere av elevene som dropper ut av videregående opplæring har hatt et gjennomgående høyt fravær da de gikk i grunnskolen. Bærum kommune skal forebygge frafall i tidlig alder, og iverksette tiltak raskt når en elev har høyt skolefravær. Vi vet fra forskning at skoler som legger vekt på betydningen av tilstedeværelse og ha

Meldingsboka | Pedlex

Hva omfattes av fraværsgrensen? - Udi

Skien videregående skole er størst i Telemark, med rundt 1100 elever. Hvis eleven er borte på grunn av en rettighet de har etter opplæringsloven er det ikke fravær Det er ikke adgang til å konvertere fravær i timer over flere dager til hele dager. Det må søkes for hvert skoleår. Søknaden skal ha vedlagt dokumentasjon som viser at fraværet gjelder fraværsbetingelsene i forskrift til opplæringsloven § 3-47, femte ledd bokstav a-f. Merk at du maks kan få fratrukket inntil 10 dager per skoleår Videregående opplæring skal fremme demokrati og medborgerskap, og elevene skal ha medansvar og rett til medvirkning, jf. Opplæringsloven § 1-1 og overordnet del av læreplanverket. Elevråd er et viktig organ for brukermedvirkning og demokrati i skolen. Elevrådsarbeid er en del av elevenes opplæring og skal bidra til I felles ordensreglementet for de videregående skolene i Østfold fylkeskommune er det regulert at du får fravær for hele opplæringsøkta dersom du kommer 15 minutter for sent. I tillegg får du en anmerkning som får innvirkning på ordenskarakteren din. 15 minutter gjelder den økta skolen bruker i forbindelse med registrering i Oppad Alt fravær fra opplæringen, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med i fraværsprosenten. Fravær føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke omgjøres til dager. Hvis eleven er borte på grunn av en rettighet de har etter opplæringsloven er det ikke fravær. Dette gjelder: Rådgivning på skolen ; Møte med PP-tjeneste

Rett til videregående opplæring Videregående opplæring

Som elev får du en ny sjanse til å gå opp til eksamen hvis du får karakteren 1 i standpunkt eller på eksamen, eller hvis du har dokumentert fravær på eksamen. Oppmelding til ny eleveksamen i Visma InSchool Logg inn i Visma InSchool for å melde deg opp til eksamen. Ikke vent helt til fristen. Oppmelding til ny eleveksamen - Visma InSchool Har du ikke Viken-bruker Hersleb videregående skole Søknad om Fratrekk av inntil 10 dagers fravær for skoleåret 2015/2016 Jfr. §3-47 i forskrift til opplæringsloven sjukdom, kan fråvær strykjast frå og med første fråversdag, jfr. forskrift til opplæringsloven §3-47 Fravær i forhold til 10%-regelen §3-3 og §3-47 i forskrift til opplæringsloven §§ 11- 15 i fylkets Fråværsreglement ; Fravær på vitnemålet § 3-47 i forskrift til opplæringsloven §§ 16 - 18 i fylkets Fråværsreglement Elevers ansvar. Registrere eget fravær i SkoleArena i forkant av planlagt undervisning

Fravær - Udi

I perioden 30. november til 14. desember gjennomfører Stangnes Rå videregående skole den årlige elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. Opplæringsforskriftens §3-39 krever at skoleeier skal ha et forsvarlig system for føring av karakterer og fravær, jf oppll §13-10. §3-39 stiller videre krav til hva som skal føres inn i systemet og krav til eventuelle endringer eller rettinger i systemet. Referanser I følge opplæringsloven har du som lærling/lærekandidat samme tilgang til pedagogisk-psykologisk tjeneste/PPT som elever i videregående skole. (eks. ordrenekt, brudd på taushetsplikten, rusmisbruk, ordensforstyrrelser, ulovlig fravær, manglende melding om fravær, for sent oppmøte). Før bedriften krever at lærekontrakten brytes. Fravær. Publisert: 11.08.2016 / Sist endret: 02.11.2016 Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Dokumentert og udokumentert fravær. Vi skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær. Alt udokumentert fravær skal alltid føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen Reglene om fravær i videregående skole er nedfelt i forskrift til opplæringsloven § 3-3 og forskrift til friskoleloven § 3-3, og er beskrevet i rundskriv 3-2016 fra Utdanningsdirektoratet.Der skilles det mellom udokumentert fravær og dokumentert fravær

Retten til trygt og godt skolemiljøFarsund kulturskole

Fravær i videregående opplæring. Kjøretimer, behandling hos BUP, politisk arbeid, PP-tjenesten, skal dette ikke anses som fravær. Dette er rettigheter eller tilbud som eleven har, og som er regulert i opplæringsloven. Trossamfunn Medlem av en annen kirke enn den norske, kan kreve at inntil to dager fravær,. til (fravær i faget det byttes fra, skal ikke telles med). Fravær i fag skal ikke overføres ved skolebytte i løpet av et opplæringsår. 6. Ekstraundervisning skal ikke inngå i grunnlaget for fraværsberegningen. Foto: Sandnes1970 / mostphotos.com 4 / Fraværshåndtering i videregående skoler i Vestfold og Telemark fylkeskommun Hvis du er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, får du i utgangspunkt ikke halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget Korona-unntaket fra fraværsgrensen på videregående videreføres. Elever som er syke, skal midlertidig slippe å gå til fastlegen for å få gyldig fravær på videregående skole, foreslår. Opplæringsloven § 3-1 tredje ledd gir for øvrig åpning for at fylkeskommunen kan gi eleven utsettelse eller avbrudd i opplæringen uten at retten til videregående opplæring tar slutt. I tillegg gir § 3-1 femte ledd elever med rett til spesialundervisning rett til å ta videregående opplæring over lengre tid, og i inntil to år, når eleven trenger det i forhold til opplæringsmålene.

Regelverk for skolen - regjeringen

Videregående skole for voksne § 4a-3 i opplæringsloven slår fast at voksne (fra det året de fyller 25 år) som har fullført grunnskolen, men som ikke har fullført videregående opplæring, har rett til videregående opplæring. I følge VOX-speilet deltok nesten 23.000 voksne i videregående opplæring i 2014 Bakgrunnen ligger i opplæringsloven, og Utdanningsdirektoratets forståelse av denne. I paragraf 3.1 står det nemlig at elevene har rett til undervisning. I 2009 kom direktoratet til at Gausdal videregående ikke hadde rett til å nekte elever som kommer for sent til timen å komme inn i klassen, fordi det går ut over deres rett til undervisning Forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i opplæringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Norsk Lektorlag mener Norsk Lektorlags høringsuttalelse om forslag til unntak fra dokumentasjonskravet for fravær 25 Med rett til å mestre- struktur og innhold i videregående opplæring (Liedutvalget). Snarveier. For. Opplæringsloven: Opplæringsloven § 4 og 5 omhandler videregående opplæring i skole og bedrift, § 12 omhandler organ knyttet til opplæring i bedrift (f.eks. Opplæringskontor) og § 13 ansvaret til fylkeskommunen og staten

Hammartun skole - Lillehammer kommune

Elever med høyt fravær i grunnskolen har økt risiko for å falle fra i videregående skole. Sosial kontrakt og tett oppfølging av 16-årige risikoelever fra skolestart viser lovende takter, ifølge ny forskning i Nord-Norge Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring forslag til en rekke endringer i forskrift til opplæringsloven (forskriften) og forskrift til friskoleloven kapittel 5 om klage på vurdering.Fristen for å uttale seg er 31.08.2020. Våre høringer er åpne for alle, og de som ønsker det kan uttale seg.Oppsummert foreslås det: endringer i strukturen i kapitteletfelles utforming av. Elever i videregående skoler kan ha inntil ti prosent fravær som er udokumentert, og likevel få vurdering med karakter i faget (-ene). Unge Høyre vil at elevene skal lære mer, og det forutsetter at elevene er på skolen

Til sterk protest fra elevene i videregående skole. Reformen satte en grense ved 10 prosent for hvor mye udokumentert fravær en elev kan ha i et fag, før hun eller han ikke får karakter i faget. Rektor kan bruke skjønn og gi karakter om elevens udokumenterte fravær er på inntil 15 prosent Fravær i videregående har en klar statistisk sammenheng med grunnskolepoeng, kontrollert for de andre kjennetegnene i modellen. Jo flere grunnskolepoeng, desto mindre fravær på videregående. Sammenhengen mellom kjønn og timefraværet er endret når grunnskolepoeng er med. Fra karakterstatistikken for grunnskolen vet vi at jenter i snitt har flere grunnskolepoeng enn gutter Udokumentert fravær på mer enn 10 % i et fag, fører til at du ikke får karakter i faget. Din kontaktlærer vil registrere fraværet i VIS dersom dokumentasjonen blir godkjent. 9. Foresatte blir kontaktet og du skal ha en samtale med kontaktlærer om du i løpet av en måned har mer fravær enn tre dager eller 10 timer. 10 til opplæringsloven. Behandle deltakerne med respekt og omtanke. § 4. Deltakers plikter (Regler for orden og atferd). Deltaker møter til avtalt tid. Deltaker skal straks melde fra til skolen dersom man er forhindret av sykdom eller andre grunner. Alt fravær blir registrert i Skolearena

elevens fravær; fare for at det ikke er grunnlag for å få vurdering i et fag; orden/oppførsel; fare for nedsatt karakter i orden/oppførsel. Foresatte informeres også om andre rettigheter etter opplæringsloven og annen viktig informasjon som ikke er underlagt taushetsplikt. For elever over 18 år utleveres dette til foresatte etter ditt. Fravær for elever i videregående opplæring og tjenester fra Statped. Der tjenester fra Statped bidrar til å oppfylle rettigheter etter opplæringsloven, vil elever ikke få registrert dette som fravær. Artikkel Oppdatert: 19.10.2017 Skriv ut

Opplæringsloven - regjeringen

Skal ikke lærere føre fravær i disse korona-tider? Eksamen er avlyst. Har kovid-19 gjort skole frivillig? Bilde: PixabayUtdanningsdirektoratet (Udir) har gitt norske lærere beskjed om at de ikke skal føre fravær så lenge det gjennomføres hjemmeskole p.g.a. pandemien. Udir har bl.a. skrevet dette på sine nettsider: Så lenge skolene er stengt, skal ikke skolene føre fravær fravær fraværsgrense videregående. Dette kan du unnta fra fraværsgrensen: Fravær til sikkerhetskurs på bane (4 timer) og del to og tre av sikkerhetskurs på vei (5 timer kjøring på landevei og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø) til førerkort klasse B Fravær videregående skole. Nye fraværsregler for videregående skoler fra høsten 2016 gjør at vi mottar en del henvendelser fra elever som ber om legeerklæring for fravær på grunn av sykdom. Det nye er at elever med mer enn 10 % fravær i ett fag, står i fare for å miste standpunktkarakter i dette faget Velkommen til Bjørkelangen vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater Videregående For 11.-13. trinn Gyldendal Fagtid Fagtid er vår nye videokanal, der du finner alt du trenger for å vurdere høstens læremidler. Forfattere og redaktører viser frem det nye innholdet og hvordan du kan bruke det. Du finner også innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen. Gyldendal.

10 på topp - mest lest på fug.no. Råd for ei trygg Halloween-feiring; Bekymret for oppfølgingen av sårbare elever: - 170 millioner er langt fra nok; Nytt spill skal gjøre det enklere å snakke med barna om nettvett og sosiale medie Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer. Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven

Forskrift til opplæringslova - Lovdat

Opplæringsloven, felles lov for den offentlige grunnskolen og videregående skolen, samt for lærebedrifter og voksne over opplæringsalder som ikke har fullført grunnskolen. Loven omfatter også private grunnskoler som ikke er godkjent etter friskoleloven og dermed ikke får statstilskudd, og hjemmeundervisning.Loven kom som et resultat av store endringer i grunnskolen og videregående. Fravær. I videregående skole er det en grense for hvor mye du kan være borte fra skolen uten grunn. Maksimalt fravær er 10 % i et fag. Det er felles regler for alle skolene for hvilke prosedyrer som gjelder hvis fraværet overskrider denne grense

Elever i videregående opplæring skal møte opp og delta aktivt i opplæringen, og hensikten med fraværsgrensen er å motivere elevene til jevn innsats. Hvis du har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil du som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget Søknad om fratrekk av fravær - Blindern videregående skole FRATREKK AV FRAVÆR ETTER 10-DAGERSREGELEN - SØKNAD Hovedregelen i forskrift til opplæringsloven § 3-47 er at alt fravær skal føres på vitnemålet/ kompetansebeviset for videregående opplæring For fravær av helsegrunner i denne perioden gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år). Elever over 18 år skal registrere egenmelding ved sykdom i iSkole > Mine sider > Fravær Fratrekk av fravær. Du kan søke om fratrekk av dokumentert fravær i inntil 10 skoledager i løpet av et skoleår. Forskrift til opplæringslova § 3-47 gir alle elever rett til å søke om fratrekk av fravær etter nærmere bestemte regler.. Bestemmelsene er

Forskrift om ordensreglement for skolene og

Fravær og fraværsregler - Halden videregående skol

Kontakt oss. Postadresse Alta videregående skole Postboks 1604 9509 Alta. Send e-pos Viken fylkeskommune opplæringsansvaret for alle unge som bor på barnevern- og helseinstitusjoner i hele Viken (Jfr. opplæringsloven § 13-2, 13-3a). Vestby videregående skole ivaretar dette tilbudet for region Follo. Ressursteam Grunnskole har base på Vestby videregående skole

Inntak for søkere med fortrinnsrett Videregående

 • Markuskirken venezia.
 • Ssg24 norge.
 • Panter levested.
 • Statsbygg internship 2018.
 • Skyldsatt.
 • Alejandra guzman 18 exitos.
 • Romantische nacht hessen.
 • Direccion periodico el pais.
 • Casey jones song.
 • Magic the gathering deck size.
 • Komondor dog.
 • Iphone 10 lupe deaktivieren.
 • Hypertrofi program.
 • Kom i godt humør.
 • Straubinger tagblatt anzeigen kosten.
 • Marañon fruit.
 • Etterhvert engelsk.
 • Matematik åk 6 övningar.
 • Hohe verbene.
 • Danskurs borlänge.
 • Gjengehylse.
 • Autocar kjeller.
 • Infocare asiakaspalvelu.
 • Rennsteiglauf 2018 anmeldung.
 • Maestro kort.
 • Galadriel and gandalf.
 • Maestro kort.
 • Bohemia krystall.
 • Malawiciklider arter.
 • Hämtade filer i dock.
 • Lønnsoppgjør 2017 lo.
 • Navneloven.
 • Kjernemuskulaturen består av.
 • Explorer 10 32 bit.
 • Sensai loose powder.
 • Julegateåpning grimstad 2017.
 • Ladesett 308.
 • Foma høytrykkspyler pistol.
 • Kunnskapsfilm genetisk sykdom.
 • Hva betyr curva.
 • Comme des garcons london store.