Home

Nasjonalt risikobilde 2022

Nasjonalt risikobilde Av: Belisarius 1. februar 2016, 14:50 Skoleskyting er kommet inn som en del av risikobildet og Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) påpeker behovet for beredskapsplaner HELHETLIG IKT-RISIKOBILDE 2016 003 004 1 Sammendrag 006 2 Innledning 007 2.1 Hensikten med rapporten 007 2.2 Målgruppe 007 2.3 Metodegrunnlag 007 2.4 Bakgrunn 010 DEL 1 Risikobildet 012 3 Verdier og interesser 013 3.1 Verdier i stat og samfunn 013 3.2 Verdier i virksomhetene 016 4 Trusler og farer 017 4.1 Trusselaktører 017 4.1.1 Statlige aktører 017 4.1.2 Kriminelle aktøre Under åpningen av Nasjonal sikkerhetsmåned presenterte NSM-direktør Kjetil Nilsen hovedtrekkene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighets nyeste rapport. Rapporten «Helhetlig IKT-risikobilde 2016» er skrevet på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartement, og er en årlig rapport som har til hensikt å øke bevisstheten om IKT-sikkerhet Nasjonalt risikobilde og scenarioer som truer legemiddelforsyningen DSB gir med jevne mellomrom ut Analyser av krisescenarioer . Legemiddelmangel er analysert både i rapporten Risikoanalyse av hybrid angrep mot Norge (gradert begrenset) og i en egen rapport Risikoanalyse av legemiddelmangel

1) DSBs risikoanalyser het t.o.m. 2015 «Nasjonalt risikobilde». F.o.m. 2016 er navnet på publikasjonen endret til «Analyser av krisescenarioer (AKS)». Meget sannsynlig Det er meget god grunn til å forvente Sannsynlig Det er grunn til å forvente Mulig Det er like sannsynlig som usannsynlig Lite sannsynlig Det er liten grunn til å forvent Prop. 153 L (2016-2017) - Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) Proposisjon mot et trussel- og risikobilde i stadig og rask endring. Forslaget vil styrke samhandlingen mellom myndigheter og virksomheter slik at det forebyggende sikkerhetsarbeidet mot terror,.

Nasjonalt risikobilde 2015 beskriver to nye scenarioer som det norske samfunnet bør planlegge for: matbåren smitte og skoleskyting. - Det har ikke vært tilfeller av skoleskyting i Norge, men vi har hatt utbrudd av matbåren og vannbåren smitte Nasjonalt risikobilde beskriver katastrofer som kan ramme det norske samfunnet. Rapport. Last ned PDF (14,4MB) Vis blabar PDF ISBN-nummer 978-82-7768-352-2 HR-nummer 2296 Utgitt desember 2014. I rapporten for 2014 er det analysert et nytt scenario innen hver av de tre hendelseskategoriene naturhendelser, store ulykker og tilsiktede hendelser § 2-5. Vedtak ved risiko for skadevirkninger for nasjonale sikkerhetsinteresser. Kongen i statsråd kan fatte nødvendige vedtak for å hindre sikkerhetstruende virksomhet eller annen planlagt eller pågående aktivitet som kan innebære en ikke ubetydelig risiko for at nasjonale sikkerhetsinteresser blir truet Fram til 2014 ble analysene presentert i den årlige rapporten Nasjonalt risikobilde. Siden 2014 er nye risikoanalyser presentert i egne mer omfattende delrapporter. Rapportserien skiftet i 2016 navn til Analyser av krisescenarioer (AKS) Helhetlig IKT-risikobilde 2016 Denne rapporten er laget etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet. Formålet med rapporten er å øke bevisstheten om IKT-sikkerhet i offentlige og private virksomheter for å kunne redusere samfunnets digitale sårbarhet

Nasjonalt risikobilde - Documen

Vi har også en pressekonferanse i Oslo med utvalgte samarbeidspartnere som markerer åpningen av Nasjonal sikkerhetsmåned. Under pressekonferansen i 2016 ble to rapporter lansert - NSM sin rapport Helhetlig IKT-risikobilde 2016 samt NorSIS sin nasjonale undersøkelse om Den norske informasjonssikkerhetskulturen «Nasjonalt risikobilde 2015» Den siste rapporten fra DSB er «Nasjonalt risikobilde 2015». Her tar DSB for seg ulike trusler og risikoer som kan få store samfunnsmessige konsekvenser. I denne rapporten har DSB også analysert to nye farer som ikke har vært med i tidligere rapporter. Den første nye faren er skoleskyting asjonalt risikobilde får en stadig viktigere posisjon innenfor samfunnssikkerhets- og. beredskapsarbeidet i Norge. DSB har fått mange tilbakemeldinger om at aktører på. ulike nivåer i samfunnet bruker dokumentet og finner det nyttig som utgangspunkt for. arbeidet med å styrke sikkerheten og beredskapen innenfor eget ansvarsområde.. Årets utgave av Nasjonalt risikobilde fremstår i ny. 1 DSBs scenarioanalyser het inntil 2015 «Nasjonalt risikobilde». Fra 2016 er navnet endret til «Krisescenarier (årstall) - analyser av alvorlige hendelser som kan ramme Norge». PSTs TRUSSELVURDERING 2019 3. STATLIG ETTERETNINGSVIRKSOMHET LES MER PÅ SIDE 6 - 1

AGF-216 lecture 2016: Space Weather

Nasjonalbiblioteket tilbyr utstillinger, konserter, samtaler, foredrag og omvisninger som formidler og aktualiserer samlingen. Samlingen rommer publisert og upublisert, digitalt og analogt materiale innenfor alle medietyper: bøker, foto, film, musikk, plakater, aviser, småtrykk, kart, brev og mye mer nsm_helhetlig_ikt_risikobilde_2016_web_enke

«Nasjonalt risikobilde 2014» inneholder totalt 20 scenarioer, hvorav tre nye: Cyberangrep, brann i tunnel og jordskjelv i by, skriver DSB på sine nettsider. aktkitiiNj ltkseptkriterier i Nasjonalt risikobilde 2013 NIFS-seminar 13. juni 2013 Ann Karin Midtgaard, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansva Nasjonalt risikobilde 2015 beskriver to nye scenarioer som det norske samfunnet bør planlegge for: matbåren smitte og skoleskyting. - Det har ikke vært tilfeller av skoleskyting i Norge, men vi har hatt utbrudd av matbåren og vannbåren smitte. Vi må være forberedt og analysene gir et godt grunnlag, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 Utarbeidet av en nasjonal faggruppe nedsatt av fagdirektørene i de regionale helseforetak under ledelse av Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi NKT-Traume Planen er tilgjengelig på www.traumeplan.n

Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2016/2017 (Epinion Norge) og Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 (TØI-rapport 1383/2014). I Nasjonal sykkelstrategi og Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 er målet en nasjonal sykkelandel på 8 prosent innen 2029. Målet var 8 % også i NTP 2014-2023, NTP 2010-2019 og NTP 2006-2015 Nasjonalt risikobilde 2014 Rapporten «Nasjonalt risikobilde 2014» beskriver alvorlige hendelser som det norske samfunnet bør være forberedt på å møte. Et av de nye scenarioene viser hvordan et cyberangrep på det landsdekkende transportnettet for ekom vil ramme samfunnet Nasjonalt Risikobilde (NRB) 2014 (DSB, 2014), KS Kommunenettverk o 12.1 Forutsetninger Bakgrunn Scenarioet bygger på et tilsvarende scenario (Strategisk overfall) i Nasjonalt risikobilde 73 Nasjonalt risikobilde 2014,. Nasjonalt risikobilde 2014 - samlet risikomatrise viser vurdert risiko knyttet til de alvorlige scenarioene som er analysert Helhetlig digitalt risikobilde er en årlig rapport som skal øke bevisstheten og motivere til bedre digital sikkerhet i offentlige og private virksomheter. Rapporten henvender seg til ledere og personell med sikkerhetsoppgaver i alle sektorer

Nasjonalt risikobilde Nasjonale og internasjonale utredninger etc. Arbeidsseminar m/ekspertgrupper Møter m/etater, ROS-analyser, tilsyn etc. Samfunnsverdier Konsekvenskriterium Liv og helse 1.1 Dødsfall 1.2 Skader og sykdom 1.3 Fysiske påkjenninger Natur og miljø 2.1 Langtidsskader på natur og milj Prostatakreft - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging. PDF. Nettversjon (helsebiblioteket.no) Først publisert: 13. juli 2015 Sist faglig oppdatert: 13. juli 2015 Skriv ut / lag PDF Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Her er Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet (DSB) sitt nasjonale risikobilde (NRB). Et nytt scenario fra i fjor er kvikkleireskred i byområde Risikofaktorer Det å analysere en bedrifts risiko handler om å kunne se for seg hva som kan gå galt, hvor sannsynlig det er og hvilke konsekvenser det vil kunne få Nasjonalt risikobilde - Har utkommet i 2011, 2012, 2013 og 2014 Katastrofer som kan ramme det norske samfunnet Hovedhensikt - bidra til økt risikoforståelse og risikoerkjennelse Forbedringer underveis 2014 - overlevert JD 15. desember. I samarbeid med sektormyndigheter og fageksperter - seminarer Et trygt og robust samfun

Ny rapport om nasjonalt risikobilde. Publisert 20. juni 2013 Vis mer info. Naturkatastrofer er den største trusselen mot Norge, i følge. Nasjonalt risikobilde og FylkesROS. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden. error_outline. 20. mars kl. 12:58. Reiseråd til de som ønsker å komme hjem til påske eller tidligere. Kommunelegen fraråder all reise til Sør-Varanger fra og med i dag og til over påske

Nasjonalt råd for ernæring oppnevnte i forrige rådsperiode en arbeids-gruppe for å utrede hvor stort problemet med jodmangel er i den norske befolkningen. I denne rapporten beskriver Ernæringsrådet hva vi vet om 2016). # §.) ­, • • •. Oversikt over publikasjoner basert på data fra Ungdata-undersøkelsene: Bøker, forskningsartikler, nasjonale og lokale rapporter i tillegg til master- og doktorgradsoppgaver

Ny rapport fra NSM «Helhetlig IKT-risikobilde 2016» - NorSI

 1. Nasjonal prøve i regning 5.trinn 2016 - versjon 1. IKKE PÅLOGGET Prøven kunne ikke startes opp (JAVASCRIPT).
 2. Nasjonalt forum for skikkethetsvurdering 2016 I år er Universitetet i Bergen vertskap for Nasjonalt forum for skikkethetsvurdering. Konferansen finner sted i Universitetsaulaen 25. og 26. oktober 2016, og er et faglig møtested for personer som jobber med skikkethetsvurdering på ulike nivå - og andre som skulle være interessert i feltet
 3. Nasjonalt ID-kort kommer i 2016 Ved utgangen av 2016 skal de første, nasjonale ID-kortene bli utstedt. Men det er fortsatt ikke bestemt om det blir obligatorisk. ID-KORT: Nasjonalt ID-kort, her i et tidligere forslag til design, skal etter planen utstedes ved de første passkontorene ved utgangen av 2016
 4. Nasjonale identitetskort innen EØS er utstedt av medlemslandene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), altså landene i EU, samt Island, Liechtenstein og Norge, og kan brukes som reisedokument innen EØS og Sveits.I noen land, slik som Spania, Italia og Hellas, er det krav om at alle borgere må bære nasjonale ID-kort eller pass overalt, hvilket også gjelder utenlandske.
 5. Nasjonalt risikobilde (NRB) Utgitt første gang i 2011. Ny utgave i 2012 Målsetting: å bidra til en bedre oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet, og dermed gi et bedre og felles planleggingsgrunnlag for samfunnssikkerhetsarbeidet Bakgrunn: Justisdepartementets samordningsroll
 6. Vår rådmann Nina B. Øvergaard har sammen med professor Benedikte Moltumyr Høgberg, tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs, seniorrådgiver ved DSB Gunnbjørg Kindem og plandirektør Per Elvestad hos fylkesmannen i Troms og Finnmark, deltatt i et regjeringsoppnevnt utvalg for å vurdere gjeldende lovgivning i beredskapssammenheng

Nasjonalt risikobilde og scenarioer som truer

Nasjonal risikovurdering «Hvitvasking og terrorfinansiering» ble for første gang publisert i 2014, som en følge av kritikken fra FATF. Det er senere publisert Nasjonal risikovurdering for 2016 og ny nasjonal risikovurdering for 2017 er forventet i løpet av 3. kvartal 2018 . Analyser av krisescenarioer Direktoratet fo I 2016 ble det gjennomført en evaluering av programmet, med meget positiv konklusjon. På bakgrunn av dette funnet indikasjon for oppdatering og oversettelse til engelsk. Møteplass med brukere for å markedsføre tjenesten er etablert. Behandlingsprogram for LTMV er publisert i felles nasjonal database for behandlingsinformasjon Nasjonalt risikobilde - felles plangrunnlag Nasjonalt risikobilde - en systematisering Tenkelige verstefallsscenarioer (lav sannsynlighet - høy konsekvens) En løpende prosess - nasjonalt risikobilde skal utvides og videreutvikles 9 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansva

Utredningen Nasjonalt risikobilde 201212 fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap deler det nasjonale risikobildet inn i tre hovedkategorier: Naturhendelser (ekstremvær, flom, fjellskred, influensapandemi, skogbrann, solstorm og vulkanutbrudd). Store ulykker (farlige stoffer, skipsulykker, atomulykker og offshoreulykker Nasjonalt Traumeregister. Forebygging - redusere alvorlige skader. Forsvaret - en tilleggsressurs. Sykehus uten traumefunksjon, helsesentre m.v. Ny traumeplan - økonomiske konsekvenser . Siste endringer. 26.10. Behandling av kritiske blødninger og bruk av massiv transfusjon. 26.10. Pasienterfaringer

Prop. 153 L (2016-2017) - regjeringen.n

 1. Stortinget har vedtatt ny lov om nasjonal sikkerhet. Loven setter myndigheter og virksomheter bedre i stand til å sikre sentrale nasjonale interesser mot et trussel- og risikobilde i stadig og rask endring. Samhandlingen mellom myndigheter og virksomheter styrkes, slik at det forebyggende sikkerhetsarbeidet mot terror, sabotasje og sponasje blir mer effektivt og forsvarlig, på tvers av alle.
 2. st er det alvorlig når det kan synes som om andre statlige aktører utgjør en vesentlig del av risikobildet. Som et eksempel vises til at President Obama den 29. desember 2016 besluttet tiltak overfor Russland, og uttalte blant annet: In response to the Russia
 3. oritetshelse. Årsrapport 2016 Publisert 01.03.2017 Oppdatert 31.01.2018 Mangfold er et av kjennetegnene til samfunnet i det 21. århundre. Årsrapporten gir en oversikt over blant annet alle foredrag, arrangementer, prosjekter og publikasjoner som NAKMI har hatt i 2016
 4. Risikoanalysen inngår i Krisescenarioer 2016. februar 2016. lage elektronisk signatur Risikoanalyse av skoleskyting i Nordland. crazy horse band Delrapport til Nasjonalt risikobilde 2015. februar 2016 tiger of sweden sneakers Fremgangsmåte for utarbeidelse av Nasjonalt risikobilde (NRB
 5. Nasjonalisme er en politisk ideologi som henspiller på at folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stats dannelse og forsvar av absolutt suverenitet. At de fleste av Europas statsgrenser gjenspeiler befolkningens etnisitet, viser i hvilken grad nasjonalistisk ideologi har hatt gjennomslagskraft uavhengig av om man tar nasjonalismen for gitt verdimessig, normativt eller ikke

Nasjonalt risikobilde 2015: Matbåren smitte og

NRB2014 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredska

Global Boardroom Insights: Skaff riktig risikobilde Global Boardroom Insights: Skaff riktig risikobilde I en publikasjon fra KPMG deler erfarne direktører og risiko-ansvarlige fra hele verden sine tanker om hvor godt deres styrer jobber for å skaffe seg overblikk over foretakets risiko - spesielt sett opp mot strategien Nasjonalt fuktseminar 2010 Du er her: Nasjonalt seminar om fuktskader / Nasjonalt fuktseminar 2016 For trettende år på rad arrangeres Nasjonalt fuktseminar av SINTEF Byggforsk og Mycoteam a Om Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) skal bygge opp og spre kunnskap om morsmelk og amming. NKAs kjerneaktivitet er kunnskapsformidling, oppfølging av Mor-barn vennlig initiativ i primær- og spesialisthelsetjenesten, utredning av kliniske problemstillinger, forskning, samt bidrag til faglige retningslinjer Det er for tiden en feil på utlisting av avtaler som gjør at disse ikke vises her. Vi jobber med saken Nasjonalt internettforum 2016 handler om innhold på internett, og utfordringer i forbindelse med å videreføre internett som en åpen, sikker og tillitvekkende plattform for kommunikasjon og tjenester. Program [Trekkspill] 08:30-09:00 Registrering og kaffe

Nasjonalt risikobilde 2014 - Ambulanseforum

Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) - Lovdat

og endret risikobilde Cecilie Daae, direktør DSB 30. august 2017. DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) • Samordningsansvar på nasjonalt nivå for samfunnssikkerhet og beredskap • Fagdirektorat brann, farlige stoffer, Ny analyse i 2016: Regnflom i by •Sted: Drammen •Intenst styrtregn i to time I 2016 var SOVno med å arrangere en nasjonal konferanse med fokus på søvn i samarbeid med blant annet Eat-Move-Sleep-konseptet til Fotballforbundet og Bama. I tillegg sørger hjemmesiden vår for oppdatert informasjon om hele søvnfeltet til hele landet Gutter utmerker seg på høyeste mestringsnivå i to av tre nasjonale prøver fra 2015. Samtidig havner størst andel gutter på laveste nivå i alle fag. Jenter har jevnere resultater og presterer særlig godt på leseprøven - Nasjonalt ID-kort skal etter planen bli utstedt ved enkelte av landets passkontor ved utgangen av 2016, sier John Kristian Thoresen i Politidirektoratet til DinSide. Les også: Fra 2016 kan du reise med ID-kort i stedet for pass. Vil begrense bruk av annen I Fikk du ikke med deg Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning 2016? Du har fortsatt mulighet til å få med deg blant annet foredragene, powerpoint-presentasjonene og deltakerlista ved å gå inn på menypunktene til venstre

Anundsen vil ha beredskapsplaner mot skoleskyting

Beredskapsveiledere og nettressurser - Fylkesmannen i

På oppdrag fra AD-møtet (sak 043-2016) har de fire regionale helseforetakene, i perioden mai til oktober 2016, gjennomført prosjektet «Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak». Prosjektets oppdrag har vært å beskrive nå situasjonen med fire regionale sykehusapotekforetak, samt evaluere dagens regionale organisering og et nasjonalt Publisert: 19.02.2016 Endret: 11.05.2018 Det vil også i 2017 være en pilot for gutter 16 år. Dette skal være en nasjonal turnering for de 16 Tippeliga lagenes 16 års lag. På denne siden vil det fortløpende primært komme info som er relevant for deltagene klubber og lag

Video: Helhetlig IKT-risikobilde 2016 - kriminalitetsforebyggin

opplæring som deltok i Ungdata i årene 2016 til 2018. Resultatene er nasjonalt representative og baserer seg på undersøkelser gjennomført på ungdomstrinnet i 412 kommuner/Svalbard og på de fleste videregående skolene i landet. Svarpro-senten er 85 prosent på ungdomstrinnet og 69 prosent på videregående. Rapporten oppdatere Nasjonalt råd for lærerutdanning Utkast til referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 2/2016 Møtedato: 1.-2. juni 2016 Møtetid: 1.juni. kl. 10 - 2. juni. kl.14 Møtested: Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Saksnr: UHR 16 /2 3 Vedtak: Nasjonalt råd for lærerutdanning godkjenner innkalling og forslag til saksliste NRLU-sak 2/16 Referat fra NRLU 3/2015 Utkast til referat ble sendt rådsmedlemmene per e-post for godkjenning 05.05.2016. Det kom en merknad om manglende referatføring av eventueltsak innen merknadsfristen Et eget, nasjonalt ID-kort for nordmenn, som blant annet skal fungere som reisebevis i Schengen, har lenge vært under arbeid i Norge. Sist gang DinSide omtalte ID-kortet, skulle dette etter planen være klart for utstedelse i 2015. Denne datoen er skjøvet på ytterligere, men Politidirektoratet kan bekrefte at de er i gang med det konkrete arbeidet, og at de har en ny dato for når nasjonalt.

 • Sjangere bøker.
 • Fotball landslaget 2009.
 • Kirschweg nauen.
 • Bruktmarked skiutstyr.
 • Wizzair pl kontakt.
 • Ob vs libresse.
 • Rechenbrett das kleine 1x1 anleitung.
 • Minoxidil orifarm flashback.
 • Dreadlocks straubing.
 • Hvem er anne frank.
 • Tinder feste beziehung.
 • Fernglas 10x50 amazon.
 • Wiki engelbert humperdinck.
 • Privat brukernavn.
 • Sleep stages fitbit normal.
 • Zelda rom.
 • Skypumpe wiki.
 • Match com gratis premium.
 • Kokkekurs oslo 2018.
 • Velge kjøkken.
 • Psoriasis arthritis kur österreich.
 • Aktiviteter valp.
 • Osterkirmes owl 2018.
 • Burton upon trent storbritannia.
 • Asperger rettigheter nav.
 • Tagesspiegel hertha.
 • Sandaler herre.
 • Best betalte fotballspiller i premier league.
 • Galerija centrs delfi.
 • 1 zimmer wohnung karlsruhe mühlburg.
 • Unn åsgård akuttpost.
 • Van der valk germany.
 • Beyblade metal fury stream.
 • Sunniva støylen.
 • Relative priser definisjon.
 • Leie vw california.
 • Galadriel and gandalf.
 • Canon eos 1200d.
 • Lease audi allroad.
 • Lasermaxx trondheim.
 • Hvor lenge på tredemølle.