Home

Dommere agder lagmannsrett

Agder lagmannsrett Norges Domstole

Postal address. Postboks 2644 3702 Skien ; Visitor address. Gjerpensgate 16 ; Contact. 35 69 21 00; agder.lagmannsrett@domstol.n Innstillingsrådet for dommere hadde møte i går, og innstilte til flere ledige dommerembeter. Fem jurister er innstilt til tre ledige embeter som lagdommere i Agder lagmannsrett. Øverst på listen står advokat og partner Atle Degré i Kluge. Han har vært konstituert i stillingen siden august i år, og har vært partner i Kluge siden 2010 Norges seks lagmannsretter. Agder lagmannsrett (Skien) dekker fylkene Vestfold og Telemark og Agder.; Borgarting lagmannsrett (Oslo) dekker fylkene Oslo og Viken unntatt kommunene under Øvre Romerike tingrett og Nedre Romerike tingrett.; Eidsivating lagmannsrett (Hamar) dekker fylkene Innlandet og kommunene under tingrettene Øvre Romerike og Nedre Romerike Meddommere har en viktig rolle i vårt rettssystem. Det er ansett som en garanti for rettssikkerheten at innbyggerne har innflytelse og kan uttrykke sin rettsoppfatning ved rettsavgjørelser

Ansatte - Norges domstoler Norges Domstole

 1. Dommer og andre rettsavgjørelser 2020-10-09 Agder lagmannsrett - Kjennelse LA-2020-34942 Lagmannsretten fant etter en konkret vurdering sannsynliggjort at rett til båtplass for fiskebruk i Eigebrekk med røtter tilbake til 1500-tallet, lå på.
 2. istrasjonssjef og 10 saksbehandlere. Domstolen har sitt hovedkontor i Trondheim
 3. Agder lagmannsrett er en av Norges seks lagmannsretter. Den ble opprettet i 1936 og har sete i Skien. Området der domstolen har domsmyndighet kalles Agder lagdømme. Agder lagdømme omfatter følgende lagsogn (rettskretser): Vestfold lagsogn (omfatter det tidligere Vestfold fylke, med Larvik tingrett, Nordre Vestfold tingrett, Sandefjord tingrett og Tønsberg tingrett) Telemark lagsogn.
 4. dre enn tre ledige embeter på én gang denne høsten. Det har medført 17 søkere . Kjetil Kolsrud. 2020-09-25T22:37:54.296929Z. Agder lagmannsrett har i utgangspunktet 23 dømmende årsverk, og nå skal tre stillinger besettes på én gang
 5. Agder lagmannsrett har i utgangspunktet 23 dømmende årsverk, og skal nå besette tre av dem på én gang. At så mange embeter lyses ut samtidig pleier normalt å øke søkermassen, og denne runden var ikke noe unntak: 17 søkere meldte seg

 1. Agder lagmannsrett fra , 100480864S1 - Agder lagmannsrett
 2. INSTANS: Agder lagmannsrett - dom. DATO: 1947-03-07 PUBLISERT: Rt-1948-601 STIKKORD: Erstatning ved kjøp av fast eiendom. SAMMENDRAG: Kjøperne av en fast eiendom ble tilkjent erstatning hos selgeren, fordi denne ikke hadde gitt opplysning om at en leieboer hadde en flerårig utinglyst leiekontrakt. Spørsmål om Prisdirektoratet kunne nedsette en tidligere lovlig fastsatt husleie med.
 3. Agder lagmannsrett Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres referanse 201105936 ES KES/IHO/bj Vår referanse Dato 11-123 008 dbn 27. februar 2012 Høring, NOU 2011:13 Juryutvalgets innstilling Vi viser til departementets høringsbrev 30. august 2011. Agder lagmannsrett ønsker å gi uttalelse i saken
 4. istrative og økonomiske konsekvenser av behandling av anker over dommer i saker fra tingretten om fast eiendoms rettsforhold og
 5. istrasjonen - Dommerstillinger, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått u

Frostating lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge. Dens jurisdiksjon omfatter fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag, jf oversikten nederst på siden over tingretter som hører til Frostating lagdømme.Domstolen har hovedsete i Trondheim og faste rettssteder i Molde, Kristiansund og Ålesund.Navnet har domstolen fått fra det gamle Frostatinget som ble holdt på halvøya Frosta i. Lagmannsrett. Hopp til navigering Hopp til søk. Artikkelen inngår i serien om omfatter Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland samt Sirdal i Vest-Agder. Agder, i Skien, omfatter resten av Agder, Deltakelse i slike ankeutvalg går på omgang mellom dommerne. Disse behandles som hovedregel bare skriftlig Agder lagmannsrett v/førstelagmann Dag Bugge Nordén, tlf. 35 69 21 00; Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00; Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00. Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden Søk denne stilling AGDER LAGMANNSRETT Tinghuset, Gjerpensgt. 16 - Post: Statens hus, 3708 SKIEN Telefon 35 54 05 00 - Telefaks 35 52 10 09 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo e-post: postmottaket@lmd.dep.no Deres referanse Vår referanse Dato 200901279- /TSA 09-163 dbn 29. januar 2010 Høring - utkast til ny jordskiftelo Dom: Agder lagmannsrett LA-2014-47215. Dom fra Agder lagmannsrett vedr. sondringen mellom arbeidsgivers styringrett og endringsoppsigelse. Arbeidsgiver hadde anledning til endre skiftlederordningen uten å meddele oppsigelse

På vegne av Agder lagmannsrett benytter jeg anledningen til å gi uttalelse. Viktige forslag i høringsnotatet har vært drøftet blant dommerne her, men uttalelsen står for min regning. At det er et overordnet mål å beskytte barn mot vold og overgrep i nære relasjoner, vil inge Agder lagmannsrett v/førstelagmann Dag Bugge Nordén, tlf. 35 69 21 00. Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00; Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00. Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden Søk her Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer. Embete som lagmann ved Agder lagmannsrett. Denne stillingen er ikke aktiv. Åpne som PDF. Om stillingen. Søknadsfrist. Avslutte

Ny leder av Dommer­foreningen. Dommerforeningen har valgt ny leder og nytt styre. Borgarting lagmannsrett. Styremedlemmer: Høyesterettsdommer Henrik Bull, Høyesterett (gjenvalg) Lagmann Guro Vale Kvavik, Agder lagmannsrett (ny) Lagdommer Torunn Elise Kvisberg, Eidsivating lagmannsrett (ny) Tingrettsdommer Knut Rye-Holmboe, Nord Troms. Dommerne i Agder som er hjemmehørende under NFF eller deltar i lokal utviklingsgruppe, var i går samlet til sin årlige sesongavslutning. 28.11.2017 Yngvar Håkonsen I tillegg til faglig program ble det på møtet også gått gjennom den flotte sesongen disse dommerne har hat En rekke dommere ble utnevnt i statsråd fredag, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Lagdommer Paal Christian Aartun ble konstituert som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett fra 1. januar 2021 til og med 31. desember 2022

Dommer fra Agder lagmannsrett - side 2 - Lovdat

 1. Agder lagmannsrett og Hålogaland lagmannsrett avsa i november hver sin dom i saker om oppsigelser av syke ansatte: Oppsigelse kjent ugyldig som følge av mangelfull tilrettelegging ved sykdom Agder lagmannsrett avsa 29. november 2019 avgjørelse i sak hvor en 56 år gammel kommunalt ansatt kvinne ble sagt opp da hun ikke lenger var helsemessig i stand til å fortsette i sin stilling som.
 2. ister Jøran Kallmyr (Frp) betegner utspillet som «verdifullt» og sier at han vil vurdere hvordan dette følges opp
 3. istrasjonssjef har ansvaret for den daglige drift

Til sammen tre advokater er innstilt som lagdommere til de ledige embetene i Agder og Frostating lagmannsrett. På listen til sistnevnte, hvor innstillingene gjelder ett eller eventuelt to embeter, finner vi advokat Kari Leira Bjørsnøs og advokat Nina Sandell Agder lagdømme. Gisle Alexander Johnson - Kristiansand tingrett Hilde Kjeksrud Sakariassen - Lister tingrett (vara) Rune Bård Hansen - Agder lagmannsrett Maria Torvund - Agder lagmannsrett (vara) Randi Carlstedt - Larvik tingrett Vara - Alice Jervell - Aust-Agder tingrett (vara) Eidsivating lagdømme

Dommer fra Lagmannsretter - Lovdat

 1. Agder lagmannsrett behandler 18 års norsk rettspraksis knyttet til paragrafene 135 (a) og 185 etter Sjølie-dommen i 2002 på en overfladisk måte. Til forskjell fra Agder lagmannsrett har Høyesterett tatt inn over seg kritikken fra FN og for lengst distansert seg fra det feiltrinnet Sjølie-dommen var
 2. Agder lagmannsrett: 1 dommer: Borgarting lagmannsrett: 7 dommere: Eidsivating lagmannsrett: 1 dommer: Frostating lagmannsrett: 1 dommer: Gulating lagmannsrett: 4 dommere: Hålogaland lagmannsrett: 1 dommer: TINGRETTER STILLINGER Asker og Bærum tingrett: 1 dommer: Alta tingrett og Hammerfest tingrett: 1 dommerfullmektig: Aust-Agder tingrett: 1.
 3. Agder lagmannsrett brukte i 2014 i gjennomsnitt fire måneder på en straffesak. Målet er tre måneder. I sivile saker var saksbehandlingstiden 5,3 måneder, Målsettingen er 6 måneder
 4. Agder lagmannsrett har bestemt å ta opp igjen en straffesak. Mindre enn et år etter at en 18-åring ble dømt i Skien og Porsgrunn tingrett, ble aktor og dommer samboere
 5. Mener dommere var inhabile. abonnent. Drapsdømt sjubarnsmor bytter forsvarer. abonnent. Sjubarnsmor dømt til 21 års forvaring: Funnet skyldig i to overlagte drap. abonnent. Bistandsadvokat: - Veldig tilfreds med resultatet. abonnent. Onsdag faller dommen: Død kamerat kan avgjøre sjubarnsmoras skjebne
 6. istrasjonssjef og 10 saksbehandlere. Embetet har følgende personell: Førstelagmann. Sven-Jørgen Lindsetmo: f. 1960 i Levanger, cand. jur. 1988, utnevnt lagdommer 2008, førstelagmann fra 2014

Agder lagmannsrett DATO: 1973-01-24 PUBLISERT: RG-1973-558 STIKKORD: Åndsverksloven §1 nr. 9. 70 og 110 og dommer i R.G. 1957 og Rt-1962-964 samt Oslo byretts dom av 10. mars 1972, I saksomkostninger for lagmannsrett betaler Karl A. Smith til Karl M. Wang 1500 - ettusenfemhundre. Frostating lagmannsrett avsa dom 12.5.2017 som får en viss betydning da den fastsetter at det er minimumskrav, (Frostating) + et par andre dommer som uttaler at alle tegninger og salgsdeklarasjoner blir viktig ved prosjektsalg for å tolke partenes rettigheter og forpliktelseri LB 2010-56928 enig i følgende fra dom LB 2009-187830 AGDER LAGMANNSRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse DOM Avsagt: 11.09.2019 Saksnr.: 17-194079ASD-ALAG Dommere: Lagdommer Arne Lyng Lagdommer Odd Douzette Ekstraordinær lagdommer Birger A. Stedal Meddommere: Sivilingeniør Harald Sangnes Prosjektdirektør Terje Ilje I Anke Ankende part VEST-AGDER Mener dommere var inhabile i drapssak. (44) funnet skyldig i to overlagte drap og dømt til 21 års forvaring av Agder lagmannsrett. Om kort tid blir det klart om anken hennes vil bli behandlet av Høyesterett. Saken ligger nå hos Høyesteretts ankeutvalg,.

Kluge-topp blir dommer i Agder lagmannsrett

Agder lagmannsrett frikjente fredag en 19 år gammel mann som var tiltalt for vold. Saken ble gjenopptatt etter at det ble kjent at aktor og dommer var kjærester første gang saken var oppe i retten Gulating lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge. Dens juridisksjon omfatter alle kommuner i Rogaland og Vestland fylker, samt Sirdal kommune i Agder, jf. oversikten nederst på siden over de tingretter som hører til Gulating lagdømme. Navnet har domstolen fått fra det gamle Gulatinget som ble holdt i Gulen kommune i Vestland og som dekket det samme område som dagens domstol og. AGDER LAGMANNSRETT. Organisasjonsnummer: 974730502. Underlagt en godkjent lærebedrift. Om bedriften 52 ansatte Bedrift underlagt DOMSTOLENE I NORGE. Forretningsadresse Gjerpensgate 16 Dommer Ingeniør Konsulent i offentlig sektor Leder Rådgiver i offentlig sektor Saksbehandler Vekter Dommer; Agder lagmannsrett; Av NTB. Publisert: 24. februar 2020, kl. 15:27 Sist oppdatert: 24. februar 2020, kl. 15:27. En 40 år gammel syrisk kvinne som strøk på teoriprøven hele 49 ganger, er dømt til sju måneders fengsel. Lagmannsretten mener hun. AGDER LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.. Dommere: Ankende part Ankende part Ankende part Ankende part Ankemotpart Guro Vale Kvavik Jan Morten Olsen Andreas Skoe Cederkvist Advokat Kjetil Baustad Egelie Advokat Kjetil Baustad Egelie Advokat Kjetil Baustad Egelie Advokat Kjetil Baustad Egelie Advokat Ola Haugen 04.022020 20-007367ASK-ALA

INSTANS: Agder lagmannsrett - dom. DATO: 1949-01-17 PUBLISERT: Rt-1949-596 STIKKORD: Strid om personbil.: SAMMENDRAG: Personbil som ved ikke rettskraftig dom var tilkjent den ene part, settes ved midlertidig forføyning ut av den annen parts besittelse. Inngående tolking av tvangsloven §262 nr Dommer er 6 bokstaver langt og inneholder 2 vokaler og 4 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp dommer i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Lagdomme AGDER LAGMANNSRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse DOM Avsagt: 24.11.2017 Saksnr.: 17-054139ASD-ALAG Dommere: Kst.lagdommer Anne Kamilla Silseth Lagdommer Guro Vale Kvavik Ekstraordinær lagdommer Rune Jensen Ankende part Katarzyna Jachimowicz Advokat Håkon Bleke

Lagmannsrettene - Norges domstoler Norges Domstole

Benedicte (34) er en av dem som skal være meddommere i Agder lagmannsrett. Nå blir Ingeborg dommer i lagmannsretten. Til toppe Jeg viser til departementets høringsbrev 15. juni 2016. Agder lagmannsrett ønsker å gi en uttalelse om enkelte av de spørsmål som tas opp i forslagene. Utredningen og forslaget til endring i forskriften om offentlighet i rettspleien har vært distribuert til alle dommerne her, og har vært diskutert i dommermøte Agder lagmannsrett----- Dom --- --- Avsagt: 11.06.2007 Saksnr.: 06-165281ASI-ALAG Dommere: lagdommer lagdommer ekstraordinær lagdommer Karl-Einar Knudsen Erik Holth Hans Kristian Thorbjørnsen Meddommere: Teknisk konsulent Byggmester Bjarne Roland Jan Christensen Ankende part Vestkran Kranutleie & Byggmontering AS Advokat Per Magne Kristiansen Ankemotpart Vestfold System Element AS Advokat.

Elektronisk signering for dommere Frostating lagmannsrett kan nå velge at fagdommere og eventuelle meddommere skal signere avgjørelser elektronisk. Les mer her om hvordan dette gjøres. Bruk av videomøteromsteknologi i rettsmøter Frostating lagmannsrett kan tilrettelegge for å følge - og forklare seg i - våre rettsmøter via. Lagmannsrett er en domstol som, i likhet med tingrett, har domsmyndighet både i straffesaker og i sivile saker. I domstolshierarkiet befinner lagmannsrettene seg på nivået over tingrettene, men under Høyesterett. Det distriktet hvor en lagmannsrett har domsmyndighet, kalles lagdømme.

Meddommer - Norges domstoler Norges Domstole

 1. Agder lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge. 17 relasjoner. 17 relasjoner: Anke, Arendal, Aust-Agder, Kristiansand, Lagdommer, Lagmann, Lagmannsrett, Norges Høyesterett, Sande (Vestfold), Sirdal, Skien, Svelvik, Tønsberg, Telemark, Tingrett, Vest-Agder, Vestfold. Anke. I norsk prosessrett er anke betegnelsen på det rettsmiddel som benyttes for å få en dom, kjennelse eller.
 2. Eidsivating lagmannsrett ligger på Hamar og omfatter Hedmark, Oppland og deler av Akershus (Romerike). Gulating lagmannsrett ligger i Bergen og omfatter Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland samt Sirdal i Vest-Agder. Agder lagmannsrett ligger i Skien og omfatter resten av Vest- og Aust-Agder, Telemark og Vestfold - unntatt Svelvik og Sande.
 3. Eidsivating lagmannsrett har sete på Hamar og er en av Norges seks lagmannsretter.Dens jurisdiksjon omfatter alle kommuner i Hedmark og Oppland, samt kommunene på Romerike som sogner til Øvre Romerike tingrett og Nedre Romerike tingrett i Akershus.Tidligere omfattet Eidsivating også Oslo, hele Akershus, Østfold og Buskerud i tillegg til Hedmark og Oppland, men lagdømmet ble delt fra 1.
 4. Borgarting lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge.Lagmannsretten er ankedomstol i så vel sivile saker som straffesaker og lagdømmet omfatter fylkene Oslo, Buskerud, Østfold og sørlige deler av Akershus samt Svelvik og Sande kommuner i Vestfold fylke (jf. oversikten nederst på siden over de tingretter som hører til Borgarting lagdømme)
 5. Mener dommere var inhabile. abonnent. Forsvareren etter forvaringsdommen: - Håper og tror Høyesterett opphever dommen. abonnent. Drapsdømt sjubarnsmor bytter forsvarer. abonnent. Bistandsadvokat: - Veldig tilfreds med resultatet. abonnent. Sjubarnsmor dømt til 21 års forvaring

Dette er Eirik Jensens håp nå. Eirik Jensen kan få prøvd saken sin på nytt før dommen blir rettskraftig, men det forutsetter at retten har gjort feil Agder lagmannsrett - LA-2013-21258 Instans Agder lagmannsrett - Dom Dato 2013-10-08 Publisert LA-2013-21258 Stikkord Vassdragsrettigheter. Sammendrag Tvist om rettigheter til vassdrag (rett til regulering av dammer og tapping av vann). Anke over jordskifterettens dom. Konkret avgjørelse. Saksgang Nedre Telemark jordskifterett - Agder

Forsiden - Frostating lagmannsrettFrostating lagmannsrett

Agder lagmannsrett - RG-1969-325 Instans Agder lagmannsrett Dato 1968-09-12 Publisert RG-1969-325 Stikkord Formannskapsvedtak kjent ugyldig. Sammendrag En formannskapsvedtak om dispensasjon etter strandloven § 2 kjent ugyldig. Kommunen hadde brukt sin dispensasjonsmyndighet til å påvirke prisen på et strandareal den samtidig ervervet Personvern og cookies. Avisen Agder er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer. To embeter som lagdommer ved Agder lagmannsrett This job is no longer active

Agder-lagmannsrett. Fikk mer, men er ikke fornøyde - anker til Høyesterett. Slo ned mann som sto ved siden av ekskjæresten, dømt til seks måneder i fengsel. Full seier til Basa-Huset i lagmannsretten. Dommer i lagmannsretten ville gi «smugfotografen» fem års fengsel Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer. Embete som lagdommer ved Agder lagmannsrett. Denne stillingen er ikke aktiv. Åpne som PDF. Om stillingen. Søknadsfrist. Avslutte Agder lagmannsrett. Agder lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge. Ny!!: Lagmannsrett og Agder lagmannsrett · Se mer » Akershus. Akershus (fra norrønt akr, åker, og hús, borg eller kastell) er et norsk fylke, som grenser mot Hedmark i øst, Oppland i nord, Buskerud i vest, Østfold i sør og Oslo. Ny!!: Lagmannsrett og Akershus. Atle Degré | Norge | Konstituert lagdommer/Acting judge i Agder lagmannsrett | 500+ forbindelser | Se hele profilen til Atle på LinkedIn og knytt kontak

Frostating lagmannsrett er en domstol som er en av Norges seks lagmannsretter. Domstolen har sete i Trondheim. Området hvor domstolen har domsmyndighet kalles Frostating lagdømme. Frostating lagdømme omfatter to lagsogn (rettskretser): Møre og Romsdal lagsogn (omfatter Nordmøre tingrett, Romsdal tingrett, Sunnmøre tingrett og Søre Sunnmøre tingrett) Trøndelag lagsogn (omfatter Namdal. Agder-lagmannsrett. Stort hemmelighold rundt fengsling av kvinne i 30-årene. 21-åring dømt for voldtekt av barn 44-åring og 42-åring anker strenge dommer i voldtektssak . Må i fengsel etter hyttetur med ekssamboeren . Slo ned gammel skolekamerat med hardt knyttneveslag.

Kryssordkongen fant 365 mulige svar til kryssordhintet dommer. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n Agder lagmannsrett. Adgangen til å gjenåpne dommer ble i fjor utvidet til ti år. Det ga fetteren til Birgitte Tengs en ny mulighet til å få gjenopptatt saken. 18. juni ble det begjært ny gjenåpning av den sivilrettslige dommen. Spørsmålet om gjenopptakelse avgjøres ikke av domstolen som dømte fetteren til å betale erstatning, men av.

Til konstitusjon som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett ble lagdommer Asbjørn Nes Hansen innstilt, fra 1. november 2020 til og med 31. desember 2021. Fasthold innstilling Innstillingsrådet behandlet på nytt en innstilling fra 19. juni i år, som følge av innsigelser fra dommere mot at rådet ikke plasserte tingrettsdommer Richard Saue på sikker plass til to ledige embeter i. Deretter reiste hun sak med påstand om at avskjeden skulle kjennes ugyldig. Hun fremmet også krav om erstatning. Agder Lagmannsrett ga kvinnen medhold i begge deler. Dommen avsagt under dissens. Domstol: Agder Lagmannsrett 27.11.2000. Gyldige avskjeder (Saker der arbeidstageren ikke er gitt medhold) Dommer: Underslag av nattsafepose. DOMMERE: De tre fagdommerne i Borgarting lagmannsrett Jørgen Brunsvig (fra venstre), Kristel Heyerdahl og Steingrim Bull 28. januar da fagdommerne satt til side juryens kjennelse i Jensen-saken. Anken i saken mot eks-politimannen Eirik Jensen skal til høsten behandles av to fagdommere og fem meddommere, et system som alle dommerne i Borgarting lagmannsrett nå advarer mot Dommer Reidun Wallevik i Agder lagmannsrett har på uriktig, og etter min oppfatning, ulovlig grunnlag nektet meg å være selvprosederende i en sak som er enkel å prosedere

AGDER LAGMANNSRETT Avsagt: Saksnr.: 04.07.2016 15-16521 BASD-ALAG Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Nils Ole Simonsen Erik Holth Marianne Linnestad Ankende part Ankende part Ankemotpart Anne Aalandslid Slettetveit Advokat Aslak Førde Mariann Romtveit Advokat Aslak Førde Statkraft Energi AS, Advokat Bjørn Trygve Nilse Halvparten av dommerne i Gulating protesterte i ansettelsessak. 16 av 32 dommere i Gulating lagmannsrett skrev under på et protestskriv i sommer. De mente at en av de beste jobbsøkerne ble forbigått Dommere bør rekrutteres blant jurister med forskjellig yrkesbakgrunn. Lagdommere utnevnes i statsråd, og har som embetsmenn særlig vern mot oppsigelse. Dette bidrar til å sikre domstolenes uavhengighet. I Frostating lagmannsrett er det i dag 18 fast utnevnte lagdommere. Ved midlertidige behov, blir det for kortere tidsrom konstituert.

Her finner du fallrettsrelaterte dommer og skjønn fra tingrett og lagmannsrett Forberedende dommer i en sak kan da oppnevne fagkyndige meddommere dersom han eller hun mener det er behov for det. Mer tid Saken begynner i Borgarting lagmannsrett i Oslo 26. august Agder lagmannsrett ledes av en førstelagmann, som sammen med en lagmann og en administrasjonssjef har ansvaret for den daglige drift Øvrige medlemmer er høyesterettsdommer Bergljot Webster, lagmann Dag Nafstad, Hålogaland lagmannsrett og leder av Innstillingsrådet for dommere sorenskriver Yngve Svendsen, Kristiansand tingrett. Ved lønnsoppgjøret per 1. oktober 2017 fikk dommerne i tingrettene og lagmannsrettene en gjennomsnittlig lønnsøkning på ca. 2,4 % Agder lagmannsrett avgjorde en konkret skjeggkre sak. Saken ble ført av Help Forsikring på kjøpersiden og av Protector Forsikring på selgersiden. Lagmannsretten fant det lite tvilsomt at det var en «levedyktig populasjon av skjeggkre» i boligen og at dette utgjorde et avvik fra det avtalte. Agder lagmannsrett konkluderte feil med at eiendommen ikke fikk et verdiminus som følge at. AGDER LAGMANNSRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse DOM Avsagt: 09.04.2019 Saksnr.: 18-144683ASD-ALAG Dommere: Lagdommer Paal Christian Aartun Lagmann Guro Vale Kvavik Ekstraordinær lagdommer Jan Helliesen Ankende part Protector Forsikring ASA Advokat Tommy Ravnda Nær fire av ti dommer ble endret i Borgarting lagmannsrett En undersøkelse utført av advokatfirmaet Brækhus viser at kun 61 prosent av tingrettsdommene ble stående uendret etter behandling i Borgarting lagmannsrett

Agder lagmannsrett - Store norske leksiko

Agder-lagmannsrett. Kvinne strøk på teoriprøven 49 ganger - dømt for juks. Faren fortrakk ikke en mine da dommeren spurte om han forsto at han var funnet skyldig i incest og mishandling. Kikker fortsatt i kjøleskapet for å forsikre seg om at hun og søsteren har nok mat Agder lagmannsrett avsa 6. februar 2015 dom i saken mellom Gresvig Detaljhandel AS og den oppsagte arbeidstakeren. Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen. Sakens bakgrunn Finnmarkinger som er tiltalt for lovbrudd, blir ikke dømt på hjemstedet av sine «likemenn». Høyesterett slår fast at loven blir undergravd. og nå tar domstol-topp grep

Lov og rett i Norge

Agder-lagmannsrett. Vidar slåss mot eks-vennen i retten. Bedriftslederen ble dømt for båtsvindel i tingretten - nå har han fått dommen fra lagmannsretten. Bedrageridømt bedriftsleder kjemper for frifinnelse i lagmannsretten. Monica og Ole Andre er to av 18 fra Tvedestrand som kan bli valgt til denne oppgaven SKIEN (Dagbladet): Førstelagmannen i Agder lagmannsrett er nå siktet for uaktsomt drap etter en dødsulykke på E18 i Stokke i Vestfold. Tragedien kan føre til at førstelagmannen må kjempe.

Tinghuset i Kristiansand | Norges Domstoler

Domstoler, Tingrett, Byskriver, Byfogd, Høyesterett, Jordskifterett, Lagmannsrett, Tinghus, Skifteret Agder lagmannsrett v/førstelagmann Dag Bugge Nordén, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon Valg av meddommere til Nedre Telemark tingrett, Agder lagmannsrett og Nedre Telemark jordskifterett for perioden 2021-2024 - Lister til offentlig ettersyn. Formannskapets innstilling på valg av meddommere til Nedre Telemark tingrett, Agder lagmannsrett og Nedre Telemark jordskifterett følger nedenfor

Åtte nye dommere utnevnt i statsråd - rett24Selvprosederende - Domstolen

Disse vil bli dommer på Sørlandet - Rett2

Agder-lagmannsrett. Dyr regning etter fjerde runde i krangel om nettadresser - kan tape millioner. Kvinne strøk på teoriprøven 49 ganger Dommer i lagmannsretten ville gi «smugfotografen» fem års fengsel. Gråt og tok skylden for knivstikking på byen - men ble frifunnet av retten. Til toppe Lagmannsretten er andre nivå i det norske domstolssystemet og ankedomstol i så vel sivile saker som straffesaker.Det er seks lagmannsretter i Norge: Hålogaland, med kontor i Tromsø, omfatter Troms og Finnmark (med Svalbard) og Nordland (med Jan Mayen).; Frostating, i Trondheim, omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal.; Eidsivating, i Hamar, omfatter Hedmark, Oppland og deler av Akershus () Her fra Agder lagmannsrett. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB. Vil utnytte mulighetene ved digitalisering bedre. Debatt Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. En gjennomgående anbefaling er at domstolene og dommere bør gis større ansvar for utviklingen av domstolene Larvik-kvinnen, som i fjor sommer ble dømt til ett år og ni måneder fengsel for å ha mishandlet, truet og krenket barna sine i tolv år, anket dommen. Nå har hun blitt dømt i Agder lagmannsrett

Moss tingrett – WikipediaVestfold jordskifterett - Norges Domstoler

Kluge-partner blir lagdommer i Agder - Rett2

Lagdommer Rune Bård Hansen i Agder lagmannsrett; Dommernes mediegruppe består av dommere som spesielt har påtatt seg å være tilgjengelige for journalister som ønsker kontakt med dommere. De kan bistå mediene når det er behov for uttalelser eller forklaringer fra en dommer Agder-lagmannsrett. Ankesaken mot Fjell Johansen kommer opp i februar. Trond (57) har levd under tvang i 30 år. Sandefjording vil bli lagdommer i Skien. Dommer i lagmannsretten ville gi «smugfotografen» fem års fengsel. Den siktede var involvert i en av landets aller mest omtalte drapssaker

Seier for legen som nektet å sette inn spiral - rett24

Agder lagmannsrett, Skien - 1881

I kjølvannet av Hemsedal-saken, der dommere har mottatt trusler og sjikanerende meldinger, har meddommere i tre av landets seks lagmannsretter bedt om å få trekke seg Agder lagmannsrett v/førstelagmann Dag Bugge Nordén, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon; Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon; Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjo Agder lagmannsrett i Skien søker ny dommer https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/139681/embete-som-lagdommer-ved-agder-lagmannsrett Agder lagmannsrett. Agder lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge. 49 relasjoner: Agder, Anne Cathrine Frøstrup, Arendalsgruppen, Atle Hamre, Aust-Agder, Aust-Agder tingrett, Aust-Telemark, Aust-Telemark tingrett, Østre Agder, Breviksbrua-saken, Christoffer-saken, Didrik Cappelen (1873-1941), Fjell-saken, Grenland, Hans Henrik.

Agder lagmannsrett - dom

Agder lagmannsrett. Universitetet i Tromsø. Rapporter denne profilen; Om. Har bred arbeidserfaring fra virke som advokat og dommer, og fra offentlig forvaltning. Aktivitet. Høyesteretts ankeutvalg behandler saker gjennom hele året. «Sommerutvalget» - som vi gjerne kaller det internt i Høyesterett. Agder lagmannsrett frikjente fredag en 19 år gammel mann som var tiltalt vold. Saken ble gjenopptatt etter at det ble kjent at aktor og dommer var kjærester første gang saken var oppe i retten Vi fant 84 synonymer til DOMMER. dommer består av 2 vokaler og 4 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen Hanne Madsen (48), styreleder i interiørkjeden Princess, ble i Aust-Agder tingrett i fjor høst dømt til 45 dager betinget fengsel pluss bot for ulovlig bygging i strandsonen. Økokrim ville ha strengere straff mens Madsen kjempet for full frifinnelse da Agder lagmannsrett behandlet saken for to uker siden. Nå skjerper lagmannsretten straffen SAKSGANG: Kristiansand tingrett TKISA-2004-30920 - Agder lagmannsrett LA-2008-29575 (08-029575SKJ-ALAG). PARTER: Otra Kraft DA og Otteraaens Brugseierforening (Advokat Dag Arne Ruud) mot Tor Drengson Lunden, Birgit Hoslemo Brokka, Bjørg Brokka Rike, Svein Brokka, Vidar Nomeland (Advokat Stein Erik Stinessen), Torgei

Kommunen uenig i mobbedom – NRK Sørlandet – Lokale nyheter

Tre embeter som lagdommer ved Agder lagmannsrett (191654

Agder Lagmannsrett har en del kunst fra før og vi diskuterer hva som skal brukes og om det trengs noen nye rammer, glass eller passepartout. Ofte er det lite som skal til før et bilde framstår i en helt ny forfatning Domstoladministrasjonen - Dommerstillinger - Embete som lagdommer ved Agder lagmannsrett. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Domstoladministrasjonen - Dommerstillinger - Embete som lagmann ved Agder lagmannsrett. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Agder lagmannsrett. Raner (53) tok Vipps i stedet for penger - nå har han også fått prutet ned straffen. Agder: Antirasistisk senter tar hakekorsfrikjennelse til FN. Statsadvokat anmeldt for innbrudd i eks-konas mobiltelefon. Bittert skilsmisseoppgjør om sørlandshytte Rettspraksis i 2019 - fire nye dommer fra lagmannsrettene Ved utgangen av 2019 har Høyesterett ikke behandlet noen saker om dette tema, men lagmannsrettene har avsagt fire dommer. Den siste dommen kom for noen dager siden, Agder lagmannsrett, og ble prosedert av Børge Benum, advokat i Fagforbundet

Bistandsadvokat: - Veldig tilfreds med resultatetBilder fra tingretten | Norges DomstolerNorge - Wikipedia, den frie encyklopædi

Kontaktinformasjon for Agder lagmannsrett Skien, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer Agder, i Skien, omfatter resten av Agder, I sivile ankesaker settes retten med tre fagdommere, en av disse kan være en tilkalt tingrettsdommer eller en ekstraordinær dommer (som regel en pensjonert dommer), «Borgarting lagmannsrett Årsmelding 2005. Denne uken faller dommen ved Agder Lagmannsrett over det Gulating lagmannsrett og Jæren Tingrett har gjort mot mange flere enn meg, der de synser og mener noe om ting domstolen ikke har noe med. Agder lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge og tar stilling til anker over rettsavgjørelser i sivile saker og straffesaker.. Agder lagmannsrett har sitt sete i Skien, og alle ansatte har sin faste arbeidsplass i tinghuset der. De fleste ankeforhandlingene blir holdt i lagmannsrettens rettssaler i tinghusene i Skien, Tønsberg, Arendal og Kristiansand

 • Silvester konstanz.
 • Frequency spectrum.
 • Ford maverick wiki.
 • All i want for christmas is akevitt genser.
 • Dbs edda elsykkel test.
 • Varer og tjenester fra 7004.
 • Cube hildesheim photos.
 • Landratsamt mindelheim.
 • Fritt og vilt 2018.
 • Kanal definisjon.
 • Luftespalte dør.
 • Atle antonsen barn.
 • Indirekte objekt definisjon.
 • Jon herwig carlsen sønn.
 • Foreldrevettregler fotball.
 • Angel nails strømmen pris.
 • Calisthenics workout program pdf.
 • Når slutter høner å legge egg.
 • Neglstudio jessheim.
 • Plast under avrettingsmasse.
 • How to make a steam background gif.
 • World's largest puzzle.
 • Eventplanlegger oslo.
 • Bergen ramen.
 • Www barnesbullets reloading.
 • Gk elektro.
 • Ledige stillinger nordland.
 • Korvette k130 2. los.
 • Utendørs overvåkningskamera.
 • Autolyse brød.
 • Mark zuckerberg style.
 • Storm paraply taske.
 • Pole dance toulouse.
 • Lemongrass aachen öffnungszeiten.
 • Bausparkasse schwäbisch hall formulare kündigung.
 • Strokkur geysir.
 • Katt gule øyne.
 • Kristian bjørnsen foreldre.
 • Bahnhof friedberg geschäfte.
 • Bilder zum nachzeichnen.