Home

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet. Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§§ 1 - 2) § 1. Virkeområde § 2. Unntak fra bestemmelsene i bevilgningsreglementet . Kapittel 2. Grunnleggende prinsipper for statsbudsjettet (§§ 3 - 7) § 3. Hvilke utgifter og inntekter statsbudsjettet skal inneholde § 4. Statsbudsjettets inndeling § 5. Bevilgningsvedtak § 6 Bevilgningsreglementet i PDF. Kapittel 1 Innledende bestemmelser § 1. Virkeområde. Dette bevilgningsreglementet gjelder for statsbudsjettet og statsregnskapet medregnet folketrygden. § 2. Unntak fra bestemmelsene i Bevilgningsreglementet. Unntak fra bestemmelsene i Bevilgningsreglementet i enkeltsaker krever uttrykkelig vedtak av Stortinget Bevilgningsreglementet (vedtatt av Stortinget 26. mai 2005) Kapittel 1 Innledende bestemmelser § 1 Virkeområde Dette bevilgningsreglementet gjelder for statsbudsjettet og statsregnskapet medregnet folketrygden. § 2 Unntak fra bestemmelsene i bevilgningsreglementet

Stortingets bevilgningsreglement (eller bevilgningsreglementet) er generelle regler som gjelder for statsbudsjettet og statsregnskapet medregnet folketrygden.. Reglene må forstås som premisser (eller forarbeider) til de årlige bevilgningsvedtakene, jf. Grunnloven § 75 bokstav d, som sier at Det tilkommer Stortinget å bevilge de pengesummer som er nødvendige for å dekke statens utgifter Statens bevilgningsreglement er et reglement for Statens budsjettering gjennom statsbudsjettet samt for statsregnskapet innkludert folketrygden. Reglementet ble opprinnelig vedtatt av Stortinget den 19. november 1959 og har blitt endret en rekke ganger siden da. Dagens bevilgningsreglement trådte i kraft den 1. januar 2006 og erstattet det tidligere reglementet av 19. november 1959 Bevilgningsreglementet 51 med det unntaket som følger av § 7 første ledd. Kongen kan likevel gi bestemmelser om nettobudsjettering i forbindelse med utskifting av utstyr. § 4. Statsbudsjettets inndeling Budsjettet skal inndel es i kapitler og poster. Hvert kapittel skal inneholde en eller flere utgifts- eller inntekts-poster som gjelder.

Bevilgningsreglementet - Lovdat

 1. Dette bevilgningsreglementet gjelder for statsbudsjettet og statsregnskapet. medregnet folketrygden. § 2. Unntak fra bestemmelsene i Bevilgningsreglementet. Unntak fra bestemmelsene i Bevilgningsreglementet i enkeltsaker. krever uttrykkelig vedtak av Stortinget. Kapittel 2 Grunnleggende prinsipper for statsbudsjettet § 3
 2. Bevilgning, avgjørelse om å anvende pengemidler til å dekke bestemte utgifter. Retten til å fatte offentlige bevilgningsvedtak er som regel lagt til folkevalgte organer. I staten er det Stortinget (Grunnlovens § 75), i kommunen kommunestyret og i fylkeskommunen fylkestinget. Stortinget har et eget bevilgningsreglement som gir regler for oppstilling av statsbudsjettet, fastsatt ved.
 3. gen av statsbudsjettet, og gjelder dermed også for tilskudd. Regelementet omhandler grunnleggende prinsipper for statsbudsjettet og statsregnskapet, og forholdet mellom Stortinget og forvaltningen
 4. Økonomiregelverket for staten er interne, overordnede regler for hvordan statens økonomiske virksomhet skal innrettes.. På øverste nivå i økonomiregelverket er Reglement for økonomistyring i staten («reglementet»), fastsatt av Kongen i statsråd i 2003. Finansdepartementet har, jf. reglementet § 3, fastsatt utfyllende regler i Bestemmelser om økonomistyring i staten («bestemmelsene.
Møte dialogforum 9 mars - presentasjon virkemiddelplan

For å få tilgang til alle våre artikler, artikkelserier og e-bøker må du logge inn på vårt medlemsområde. For å bli et medlem må du enten tegne et årsabonnement, medlemskap eller Premium Medlemskap Stortingets forretningsorden og Bevilgningsreglementet inneholder de viktigste reglene for hvordan Stortingets arbeid er organisert. Viser side 1. Fant 2 setninger matching frasen bevilgningsreglement.Funnet i 1 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil Tolkningsuttalelse fra DFØ av 20. januar 2010 Mottaker: Statistisk sentralbyrå Publisert: 15. februar 2017 Vår tilbakemelding er knyttet til bevilgningsreglementet og reglement for økonomistyring i staten med tilhørende bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene) Bevilgningsreglementet, revidert om For Eventuelle staten. ingen instruksjonsmyndighet. Budsjettfullmakter nettobudsjettering jf. gitt (2011-2012) (2011-2012). sitt positivt fra og og høyskolesektoren. statsinstitusjoner kontofører. 1.2.2.Eiendongfullmakt (2011-til forskningsformål institusjon. er arealendringer.

Bevilgningsreglementet - stortinget

bevilgningsreglementet § 3: Ettårsprinsippet Fullstendighetsprinsippet Kontantprinsippet bruttoprinsippet Prinsippene er utdypet i «veileder i statlig budsjettarbeid» punkt 2.2.2. Det er et grunnleggende prinsipp at bevilgningsreglementet skal følges hvis ikke Stortinget uttrykkelig vedtar noe annet Flere tusen fagartikler, artikkelserier og e-bøker du kan lese online eller laste ned. Den enkleste måten å lære og holde seg oppdatert på

Bevilgningsreglementet § 3 første ledd slår fast at budsjetterminen er ett år, og at den følger kalenderåret (ettårsprinsippet). Ettårsprinsippet er sterkt knyttet til Grunnloven § 75, som slår fast at skatter og avgifter skal fastsettes for ett år av gangen. Det finnes unntak fra hovedregelen om tidsavgrensning til ett år Bevilgningsreglementet • Bevilgningsreglementet inneholder Stortingets bestemmelser om - Statsbudsjett - Statsregnskapet • Viktige prinsipper er nedfelt i bevilgningsreglementet - Ettårsprinsippet • Staten vedtar budsjett for ett år av gangen. • Budsjettet er en ramme for hva en kan bruke i budsjettåre bevilgningsreglementet bestemte krav til formen på og omfanget av redegjørelsene. Finansdepartementet gir for øvrig årlige retningslinjer om hvordan bevilgningsforslagene i fagproposisjonene skal framstilles og begrunnes. 7. Bevilgningsreglementet § 9 annet ledd inneholder et særlig krav om at virksomheten skal g Dette betyr i praksis at Stortinget må få godkjenne ny kostnadsramme og ta stilling til finansieringen av det, slik bevilgningsreglementet er lagt opp. Det er også slik alle andre prosjekter blir håndtert når det er overskridelser

Fram til overføringen er midlene ikke ført korrekt i henhold til bevilgningsreglementet og bestemmelser om økonomistyring i staten. Ved årsslutt ble ikke alle midlene overført fra Norsk pasientskadeerstatning til fondet Regelverk for Stortingets eksterne organer og Bevilgningsreglementet : ajourført pr. 1. januar 2012. ISBN 9788281960558 , 2012 . Ingen annonser Kjøp Selg. Den eksterne revisor. ISBN 9788205476264 , 2015 , Bror Petter Gulden . Fra 199,-Kjøp Selg. PR og strategisk. Bevilgningsreglementet har flere bestemmelser som gir Kongen fullmakt til å fastsette unntak fra de hovedprinsipper som reglementet ellers er basert på. Reviderte vilkår for bruk av unntaksbestemmelsene ble gitt ved kgl.res. av 2. desember 2005 og redegjort for i rundskriv R-110/2005 av 5. desember 2005 Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2020 kan fravike Bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Den globale miljøfasiliteten bevilgningsreglementet § 10, annet ledd. Helsedirektoratet kan gi myndighet til en annen virksomhet for å føre denne kontrollen. Tilskuddsm ottakere skal legge frem opplysninger ved forespørsel og bidra på andre måter til å muliggjøre og lette kontrollarbeidet

Stortingets bevilgningsreglement - Jusleksikon

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2018 kan fravike Bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Den globale miljøfasiliteten Med egenfinansiering mener vi det du kan klare å finansiere på kort og mellomlang sikt innenfor egne rammer

Skoleeiere kan søke om midler til utstyr for programmering til bruk i klasserommet. Rammen er inntil 15 millioner kroner årlig over fem år. Søknadsfristen for 2020 var 15. mai og midlene er nå tildelt for denne runden bevilgningsreglementet § 13 Departementene skal bekrefte egne regnskapstall jf. bestemmelsene punkt 3.5 . Felles system for statsregnskapet Rapport til kapitalregnskapet Lokale regnskaps- systemer Sentralt budsjettsystem Mottaks system Konto- spesifikasjon Overordnet departement Manuel

bevilgningsreglementet; barnevernskonvensjonen; Men når forleddet er et egennavn, skal forbokstaven være stor: Bernkonvensjonen; Svalbardtraktaten; Merk også at Grunnloven skrives med stor forbokstav. Tittel; Alle lover har en lang, offisiell tittel Statsinstitusjoner Skattedirektoratet har i brev av 24. februar 1995 til Riksrevisjonen samtykket i at statsinstitusjoner som iht. bevilgningsreglementet fører regnskap etter kontantprinsippet, gis dispensasjon til å benytte betalingstidspunktet ved fordeling av omsetning og avgift på terminene

I tilskuddsbrevet skal det henvises til bevilgningsreglementet § 10 annet ledd, og orienteres om hvorvidt organisasjonen er utvalgt til særskilt kontroll etter § 37, m) henvisning til den gjeldende forskriften, herunder bestemmelsene om reaksjonsformer dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med forskriften Bevilgningsreglementet av 19.11.1959 § 17). 6 ANDRE OPPLYSNINGER Eventuelt for mye utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. Misbruk av tiltaksmidler kan medføre straffeansvar etter § 270 eller § 271 A i straffeloven, eventuelt andre regler Bevilgningsreglementet. Bevilgningsreglementet inneholder Stortingets bestemmelser om. Statsbudsjett. Statsregnskapet. Viktige prinsipper er nedfelt i bevilgningsreglementet. Ettårsprinsippet. Staten vedtar budsjett for ett år av gangen. Budsjettet er en ramme for hva en kan bruke i budsjettåre

Lokale nyheter, sport, kultur, næringsliv, hilsener, dødsannonser og mye me Krav, vilkår og informasjon til tiltaksarrangør - Arbeidstrening 1 FORMÅL Arbeidstrening skal prøve ut tiltaksdeltakerens muligheter på arbeidsmarkedet, gi relevan

Statsbudsjettet er det budsjettet som omhandler den norske statens utgiftsrammer og anslåtte inntekter i et kalenderår. Det gir Regjeringen og etatene i staten fullmakt til å bruke penger, og fastsetter retningslinjene for pengebruken. Det fastsetter også satsene for innkreving av skatter og avgifter og anslår hvor store inntekter dette totalt sett vil gi (skatte- og avgiftsprovenyet) Stormløpet mot arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman (h) for hans tolkning av representasjons- og bevilgningsreglementet endte med en knapp merknad fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité

Statens bevilgningsreglement - Wikipedi

Bevilgningsreglementet; Veileder i statlig budsjettarbeid; Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet; Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen; Utfyllende retningslinjer for budsjettdisponeringsmyndighet ved UiB ; 4.1.2 Anskaffelser; 4.1.3 Regnskap; 4.1.4 Lønn; 4.1.5 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet; 4.2 Drifts. Bevilgningsreglementet og Reglement for statlig økonomistyring. Statlig regnskapsorganisering, konsernkontoordningen. Undervisnings- og læringsformer Forelesninger, oppgaver og gruppearbeid Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen Fremmøteplikt (80%) I tildellingsbrevet er det beskrevet overordnede mål, styringsparametre, tildelte beløp og krav til rapportering samt hvilken myndighet SDIR har fått delegert i henhold til bevilgningsreglementet. Nærings- og fiskeridepartementet. Tildelingsbrev 2020; Tildelingsbrev 2019; Tildelingsbrev 2018 - vedlegg tildelingsbrev 2018; Tildelingsbrev 201

Bevilgningsreglementet § 3. Likestillings- og diskrimineringsnemnda gis fullmakt til å forvalte denne bestemmelsen i tråd med dagens regler. - Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret Med hjemmel i kongelig resolusjon av 2. desember 2005 gis departementene fullmak Eksamen Kurset avsluttes med en tre (3) timers individuell skriftlig eksamen Eksamenskode(r) REV 36021 Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset REV 3602 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor, 5 studiepoeng sentrale budsjettbestemmelser, herunder statsbudsjettet, bevilgningsreglementet og fullmakter. sentrale regnskapsbestemmelsene, herunder statsregnskapet, periodisert regnskap og økonomiregelverket. statlige regnskapsprinsipper, herunder kontantprinsippet og periodiseringsprinsippet i statlig regnska • Bevilgningsreglementet og Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høyskoler • Retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet Jf. også egen stillingsbeskrivelse. 4.1 Organisering og styring Styret delegerer til høgskoledirektør

Aasen Sparebank - i gode og andre dager by WOW Medialab ASStatsbudsjettet - regjeringen

Bevilgningsreglementet i PDF - Stortinge

Bevilgningsreglementet § 11 og R-110 pkt. 2.4. Omdisponere fra driftsbevilgninger til investeringsbevilgninger, jf. Bevilgningsreglementet § 11 og R-110 pkt. 2.5. C. Administrative fullmakter Departementet delegerer videre til virksomheten fullmakt til å opprette elle Bevilgningsreglementet §3. Forbrukertilsynet gis fullmakt til å forvalte denne bestemmelsen i tråd med dagens regler. - Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret på følgende betingelser, jf. R-110 pkt. 2.3: 1. Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde den ordinære drifte bevilgningsreglementet § 11. Departementet har myndighet til å samtykke i overskridelse av tildelt driftsbevilgning med maksimum 5 prosent til lønnsomme investeringer, mot tilsvarende innsparing i de tre påfølgende budsjetterminer. Eventuelle saker av denne typen må sendes departementet for avgjørelse

bevilgning - Store norske leksiko

Bevilgningsreglementet § 3 og R-110 pkt. 2.2. Barneombudet gis fullmakt til å forvalte denne bestemmelsen i tråd med dagens regler. - Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret på følgende betingelser, jf. Bevilgningsreglementet § 6 og R-110 pkt. 2.3 bevilgningsreglementet. 3Jf. kgl. res. av 22. november 1985 om fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet. § 10. 4Endret ved kgl. res. av 2. april 1993 Salg skal som regel foretas etter offentlig kunngjøring, eller ved frivillig auksjon, jf. lov om frivillige auksjoner av 14. august 1918 nr. 3 Kjenner til de sentrale budsjettbestemmelser, herunder statsbudsjettet, bevilgningsreglementet og fullmaktene; Kjenner til de sentrale regnskapsbestemmelsene, herunder statsregnskapet, periodisert regnskap og økonomiregelverke Vis Nina Kristine Østlunds profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Nina Kristine har 5 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Nina Kristines forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd. Dersom senteret eller noen på dets vegne gir ufullstendige eller ikke korrekte opplysninger i forbindelse med søknad om tilskudd, og dette medfører at tilskudd utbetales uberettiget eller med for stort beløp, kan tilskuddet helt eller delvis kreves tilbakebetalt

Stortingets forretningsorden, bevilgningsreglementet, regjeringsinstruksen og de menneskerettskonvensjoner Norge har tiltrådt, er tatt inn. Boka er en håndbok for den som skal orientere seg i vårt statsstyre og et hjelpemiddel for juridiske studenter Studentene skal kjenne til og forstå offentlige styringssystemer og offentlig budsjettarbeid, slik at de skal kunne sette opp regnskap og budsjetter i offentlig sektor, og foreta enkle analyser bevilgningsreglementet. Dette gjelder å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret. 5. RAPPORTERING Etatene rapporterer resultater og årsregnskap i foreløpig og endelig årsrapport, som viser status per 31. august og 31.desember 2020. Rapportene skal foreligge minst to uker før etatsstyringsmøtene Her fremgår det også at Miljødirektoratet med hjemmel i bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av om tilskuddet er benyttet i samsvar med forutsetningene. Miljødirektoratet kan helt eller delvis kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at forutsetningene for tilskuddet bortfaller bl.a. Bevilgningsreglementet, veilederen i statlig budsjettarbeid, Reglement for økonomistyring i staten med tilhørende bestemmelser og Virksomhets- og økonomiinstruks for Statens lånekasse for utdanning, fastsatt 10.10.2017. Disponeringen av budsjettet skal samsvare med Stortingets vedtak og departementets tildeling. 2 Mål og krav for 201

Lover og regelverk for tilskudd - DF

 1. g out, worth enjoying while it lasts I would say
 2. forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet og lov om Riksrevisjonen § 12. De tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med forutsetningene. Med hilsen Anne Karine Nymoen (e.f.) avdelingsdirektør Frode Hauge seniorrådgive
 3. Bevilgningsreglementet § 5.3 og R-110 pkt. 2.5. - Overskridelse mot innsparing i løpet av de tre følgende budsjettår, jf. Bevilgningsregle-mentet§ ll og R-110 pkt. 2.6. - Overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, jf. Bevilgningsregle- mentet § 11 og R-1.
 4. Grunnloven, bevilgningsreglementet, Stortingets forretningsorden og andre lover og instrukser som er viktige for Stortingets virksomhet. Godkjent: 2014-05-1
 5. Kystverket har adgang til å evaluere prosjektet og iverksette kontroll med at tilskuddet benyttes etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10. Riksrevisjonen har til enhver tid adgang til å iverksette kontroll med at midlene brukes etter forutsetningene, jf. lov av 7.mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen § 12. 14. Sanksjone
 6. 2 1. Innledning Fra 1. januar 2020 overtar Kunnskapsdepartementet styringen av Statped. Kunnskapsdepartementet viser til Innst. 12 S (2019-2020) og Prop. 1 S (2019-2020) fo

1 Bevilgningsreglementet, vedtatt av Stortinget 26. mai 2005 . Landbruksdirektoratet Side: 3 av 3 er nærmere beskrevet i kap. 6 i veileder fra Finansdepartementet Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten. Landbruksdirektoratet har bestemt at stimuleringstilskuddet skal fordeles på følgend Under henvisning til bevilgningsreglementet § 10 gjør vi oppmerksom på at Rogaland fylkeskommune har adgang til å føre kontroll med at tilskuddsmidlene brukes etter forutsetningene. Riksrevisjonen har samme kontrolladgang hjemlet i lov om riksrevisjonen av 7. mai 2004 § 12. Klageadgan § 10, 2.1edd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd eller bidrag av statsmidler til offentlige eller private virksomheter benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2.1edd. Telefon: 74168000 Org.nr.: 974 772 108. repetisjonsspørsmål bal1400 hva er et budsjett? og et regnskap? budsjett: er en oppstilling av hva en virksomhet, organisasjon, offentlig myndighet eller e

Songdalen kommune og ordfører Johnny Greibesland (Sp) er kritisk til Utlendingsdirektoratets system og rutiner når det gjelder etablering og avvikling av asylmottak i kommunene

©Forsvaretsstabsskole(FSTS),Forsvaretshøgskole(FHS),2010Oslo Tittel: HåndbokistabstjenesteforForsvaret Lay-out,illustrasjonerogomslag: PerArnePedersen. Bevilgningsreglementet gjelder for statsbudsjettet, trygdebudsjettet, statsregnskapet og trygderegnskapet. Budsjettet skal omfatte samtlige statsutgifter og statsinntekter i budsjetterminen. Statsregnskapet og trygderegnskapet skal omfatte et bevilgningsregnskap og et kapitalregnskap 3 Bevilgningsreglementet vedtatt av Stortingen 26.5.2005, § 3. investeringen. Punkt 7 i SRS 7 fastsetter at inntekter til investering skal resultatføres med motsatt sammenstilling. Sammenstil-ling er som kjent fra regnskapsloven § 4-1 nr. 3, kostnader skal føres i samme periode som tilhørende inntekter. Motsatt vil inn

Økonomiregelverket for staten - Wikipedi

 1. kontrolltiltak som kan bli iverksatt, med henvisning til bevilgningsreglementet § 10 annet ledd mulige reaksjonsformer dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetningene for tilskuddet bestemmelser om klageadgang frister for igangsetting og sluttføring av tiltak 8.1 Generelle betingelser for tilsagne
 2. Bevilgningsreglementet § 3. Forbrukertilsynet gis fullmakt til å forvalte denne bestemmelsen i tråd med dagens regler. - Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret - Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret på følgende betingelser, jf. R-110 pkt. 2.3
 3. Vedlegg 1 Hovedprinsippene i bevilgningsreglementet og økonomiregelverket Vedlegg 2 Hva gjør andre sammenlignbare virksomheter? Vedlegg 3 Fra ettårige til flerårige budsjetter - Erfaringer fra andre land Vedlegg 4 Regjeringens forslag til tiltak for bedre styring av statlige investeringer Litteratu
 4. Bevilgningsreglementet har bestemmelser om unntak fra de hovedprinsipper som reglementet ellers er basert på. Vilkår for bruk av unntaksbestemmelsene er redegjort for i Finansdepartementets (FIN) rundskriv R-110, sist oppdatert 13.01.2017. Det vises også ti
 5. Utdanningsdirektoratet forbeholder seg retten til å iverksette kontroll med at midlene er nyttet etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet for staten § 10. Hvis midlene ikke er benyttet etter forutsetningene, kan Utdanningsdirektoratet kreve hele eller deler av tildelingen tilbakebetalt
 6. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd. Sametinget kan be om ytterlige opplysninger som søker er pliktet til å gi. Dette gjelder opplysninger som skal brukes i statistikk og annen rapportering. 1.5.4 Tilbakebetaling og annullering av tilskud
 7. Bevilgningsreglementet. Innstilling fra Budsjett- og regnskapsutvalget 1949 om endring i bevilgningsreglementet. — Beregning av kapitalen i statens bedrifter. Utvalget nedsatt ved kongelig resolusjon av 4. mars 1949. (Formann: Stortingspresident Johan Wiik.) (Trykt i St. prp. nr. 69 for 1950, side 3—12.) Endring i bevilgningsreglementet

Logg inn for å benytte eStudie

 1. Bevilgningsreglementet2, veilederen Statlig budsjettarbeid3, Reglement for . 3. Tildelingsbrev fra Utdanningsdirektoratet til Statped 2017 , og . Tildelingsbrev fra Utdanningsdirektoratet til Statped 2017 . Tildelingsbrev fra Utdanningsdirektoratet til Statped 2017
 2. Bevilgningsreglementet § 6. Begrunnelse for vedtak Riksantikvaren har mottatt søknader på til sammen kroner 161 452 175 for 2020. Å rets budsjett for post 72 er p å kroner 58 045 000. Dette dekker omlag 36% av den samlede søknadssumm en. For nærmere informasjon om årets tilskuddsfordeling, se vedlegge
 3. Landbruksdirektoratet Side: 2 av 5 Fordeling av stimuleringstilskudd for 2019 Landbruks-og matdepartementet har fordelt stimuleringstilskudd til fylkene slik
 4. i henhold til bevilgningsreglementet. IMDi skal planlegge ressursene slik at oppdrag fra KD i løpet av året kan gjennomføres. Øvrig samhandling KD - IMDi KD og IMDi skal sammen etablere systemer og rutiner som understøtter god samhandling. Disse rutinene må lederforankres i begge organisasjonene og skal gjøres kjent nedover i.
 5. st 10 år. Med hilsen Anne erit Pettersen e.f Avde mgsdirektør Kari Kveset

bevilgningsreglementet og Reglement for økonomistyring i staten. De ansatte er statstjenestemenn. 6 Regelverk Forskrift 19. november 1996 nr. 1066 om oppgaveplikt ved brØnnboring og grunnvannsundersøkelser. 7 Leder av virksomheten Virksomheten ledes av en administrerende direktør i 6 års åremål med mulighet til en gangs forlengelse På grunnlag av forslag i Gul bok for 1995 sluttet Stortinget seg til en endring av bevilgningsreglementet slik at stikkordet «kan overføres» i visse tilfeller også kan knyttes til andre poster enn bygg- og anleggs- og materiellbevilgninger når dette anses påkrevd for å oppnå best mulig resultat av vedkommende bevilgning 3. Inger Hamre og Fredrik Sejersted (red.): «EU- og EØS-relevante tekster». 4. Utskrift fra www.lovdata.no av gjeldende versjoner av: Grunnloven, Stortingets forretningsorden og Bevilgningsreglementet. 5. Alminnelig rettskrivningsordbok på bokmål eller nynorsk. 6. Alminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til norsk eller engelsk

Gjennom bevilgningsreglementet delegeres kredittfullmakt til adm. banksjef og ass. banksjef innenfor visse rammer. Adm. banksjef har videre delegert bevilgningsfullmakter. Kompetente medarbeidere som har analytiske evner og god innsikt i risikoelementer knyttet ti Merinntektsfullmakter med hjemmel i bevilgningsreglementet § 11 fjerde ledd og kongelig resolusjon av 2. desember 2005. Det fremgår blant annet at driftsutgiftene kan overskrides med inntil to prosent av bevilgningen mot tilsvarende merinntekter, og at merinntekten skal være et resultat av økt aktivitet Bevilgningsreglementet § 4 annet ledd. Unntaket er bekreftet for 2012 ved at det er gitt nettobevilgning under utgiftspost 50 i budsjett for 2012, jf. Budsjett-innst. 12 S (2011-2012) og Prop. I S (2011-2012). Stortingsvedtaket innebærer at institusjonen kan disponere eksterne inntekter fullt ut til sitt formål, i tillegg til bevilgning på.

 • Vossen wheels configurator.
 • Ellipse kalkulator.
 • Reisebüro an der eselsmühle.
 • Engelsrud 25.
 • Maskinklipp menn.
 • Müsli uni hd.
 • Mycostatin mikstur reseptfri.
 • Utopisk samfunn.
 • Bokhandel stockholm.
 • Bokpresentasjon powerpoint.
 • Icom österreich.
 • Casu marzu ost.
 • Sugar baby.
 • Kopi av skifteattest.
 • Fly til kapp verde.
 • Geilo vestlia skisenter åpningstider.
 • Damien hirst butterfly.
 • Aco intimkrem.
 • Agility utstyr hund.
 • Zelda rom.
 • Norwegian man flu.
 • Erste hilfe stationen grundschule.
 • El produkter.
 • Storuman forever enkät.
 • Bakgården 2016 program.
 • Breuninger sale taschen.
 • Potatoes ireland history.
 • Barbossa death.
 • Single cottbus chat.
 • Kann eine zahnfleischentzündung starke schmerzen verursachen.
 • Allergi hvit fisk.
 • Flytte med barn i skolealder.
 • Studere i los angeles blogg.
 • Cutters norge.
 • Rolex datejust black dial.
 • Möbliertes zimmer köln.
 • Skinnegang kryssord.
 • A bronx tale full movie.
 • Gedicht neues leben.
 • Shellac oslo billig.
 • Zara trondheim torg.