Home

Skyldsatt

Å skyldsette - verbbøying på bokmål DinOrdbo

Matrikkelgård er en geografisk enhet som i matrikkelen har felles gårdsnummer.En matrikkelgård betegner derfor ikke en spesiell type gårdsbruk, men er å betrakte som en teknisk betegnelse. Vanligvis består en matrikkelgård av flere bruk med ulike bruksnummer.Det forekommer også at matrikkelgårder er udelte, dvs at matrikkelgårdene bare består av ett bruksnummer, som regel et gårdsbruk Husmann, eller plassmann, i Norge fra rundt 1600 til begynnelsen av 1900-tallet var en person som leide hustomt med eller uten jord til å drive jordbruk. En husmann hadde i regelen selvstendig husstand. Plassen var ikke særskilt matrikulert og utgjorde ingen skyldsatt eiendom, men inngikk som en del av en gård. Det ble skilt mellom husmenn med jord og husmenn uten jord, ettersom det var. Bruket var skyldsatt til 0.89 skyldmark. Kristen Grenlee (f.1947), født 1947, overtok bruket - og bnr 13 og bnr 72 - etter foreldrene i 1974. Jensine Danielsen (59.4) I 1943 hadde Jensine Danielsen (f 3/10 1876) og Hanne Danielsen (f 4/5 1890), hjemmel på bruket. 59:5 Larsens bru

Liste over matrikkelgårder på Lista i Farsund kommune i Agder fylke omfatter gårdsnummer 1-125 og omfatter alle matrikkelgårdene på Lista. Lista var egen kommune fram til kommunesammenslåingen i 1965. Kommunen ble slått sammen med Farsund, Herad og Spind.Navnet ble Farsund kommune skyldsatt skyldseddel. Dine siste søk. skyldsette. Siste søk. skyldsette street vendor gå til overflaten avspasere delighted. Hjelp oss å bli bedre. Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt Bnr. 5, skyldsatt i 1896, med skjøte fra Daniel Johansen til Anton Lauritsen. I 1916 delte han gården i tre bruk: bnr. 5, Sandvik, eier Ole Antonsen, bnr. 9, Sandvikvollen, eier Johan Iversen og bnr. 10, Solheim, eier Martin Martinusen — han var tidligere eier også av bnr. 6, Djupveita, fraskilt bnr. 1 og 2. Del på sosiale medie 2 selvstendig drevet gard; særskilt skyldsatt del av hovedbøle. en storgard med ni bruk en storgard med ni bruk: en storgard med ni bruk en storgard med ni bruk. 3 (større) industribedrift. mølle bruk, sag bruk mølle bruk, sag bruk: mølle bruk, sag bruk mølle bruk, sag bruk

Leilending (senere også kalt bygselmann) var en person som leide skyldsatt jord (eiendom) av en jordeier. En leilending var bonde, men hans status var lavere enn odelsbonden, om gårdene ellers var like. Frem til 1700-tallet var de fleste norske bønder leilendinger Bnr. 6 ble skyldsatt 12/10 1868 og lagt under Søndre Meren bnr. 1. På Bakkegården ble hovedbølet skyldsatt som bnr. 5 i 1883, mens skogen beholdt bnr. 1. Fra bruk II av Vestre Meren ble det i 1769 skilt ut en part på 2 1 / 2 lp., nemlig Lersenga med 1 / 8 av hjemskogen og 1 / 4 av Avdalskogen. Bruket. Bnr. 5 som ble skyldsatt i 1884, skjøtet Ole Kristiansen til Kristian Kristiansen i 1897. Under denne gård festet Marius Andreassen Båtvik et jordstykke, kalt Sørbekken, i 1913. Som tidligere fortalt var det et hopehav mellom Avløsen og Bekken, og ved skyldsetning i 1854 ble Bekken et selvstendig bruk med gnr. 5, bnr

matrikkelskyld - Store norske leksiko

 1. Festebrev (bygselbrev, grunnsedler) er leiekontrakter for fast eiendom - gjerne hustomter - som ikke er skyldsatt med eget bruksnummer. Slike dokumenter inneholder ofte grensebeskrivelser. Husmannskontrakter og avtaler. Andre kontrakter og avtaler kan også være tinglyst, f.eks. husmannskontrakter og avtaler om føderåd eller kår
 2. Skyldsatt Fra bnr. NAVN Bnr. SkyldsattFra bnr. Nybakken 520 1956 1 Heggtun 576 1960 227. Friharbo 521 1956 1 Veggrunn 577 1960 440. Skogly 522 1956 1 Veggrunn 578 1960 460. Bjørnstad 523 1956 13 Veggrunn 579 1960 447. Furulund II 524 1956 409 Borgheim 580 1960 1. Ekbo 525 1957 1 Lærerbolig I 581 1960 507
 3. S rbr tan ble skyldsatt til 3 / 32 lp. Resten av bruk II fikk bnr. 3. S ndre Skustad (gnr. 181) ble i 1699 delt i to like store bruk, bruk I og bruk II. Fra bruk I ble en hamnhage p 7 skil., senere bnr. 3, skilet ut 20/8 1859. Resten ble.
 4. I Våler bygdebok side 484, 1981-utgaven, er det nevnt to tinglysinger for Daler under Sjurderud. 13.7.1714 fikk en familie tinglyst rett til å slå seg ned på plassen Daler. 9.8.1728 ble plassen skyldsatt. Jeg kan ikke finne disse to tinglysningene. Overskriften på tinglysinger er faktisk leselig.

Skyldsatt Fra bnr. NAVN Bnr. Skyldsatt Fra bnr. Vartun 303 1936 1 Strandstua 360 1942 248. Berget 304 1936 1 Knausen 361 1943 1. Granville 305 1936 1 Jansbo 362 1943 1. Hjemsli II 306 1936 1 Berntsmo 363 1943 1. Hjemsli III 307 1936 1 Firkanten 364 1943 1. Varre 308 1936 1 Gullvangen 365 1943 1 Jakop Olsen var 50 år gammel og bruker på garden. Øygarden var skyldsatt til 1 hud - det vil si verdien av en hud. (En hud = 12 kalveskinn). Folket på garden var dyktige handverkere, og flere av dem har satt spor etter seg i husene. Kristen Rasmussen Øygard (1701-1782) var særlig kjent som en dyktig smed Lysholmsminde utskilte parsellen Smedstue, av skyld 4 skilling. Den ble tilskjøtet kjøpmann Olaus Lysholm for 180 Spd. Lysholmsmindes fabrikk ble samme år utskilt og særskilt skyldsatt. (Jenssen, Harald, 1933). 1871 Enkefruen solgte gården til konsul Anton Jenssen (f.01.01.1818-10.10.1895), som her bygget landstedet Fagerheim for etterslekten Tilhørte en gang Ulefoss Jernverk. Gården ble solgt i 1676 til Halvor Borse. Husmannsplasser: Lillefjære, Gran, Brekka (flere), Bakkane (flere) og Varpet (2) Skyldsatt i 1723: 6 huder. Gammel bebyggelse: Våningshuset er meget gammelt, kanskje helt fra 1600 -tallet. Kulturminner: To brygger I 1779 blei eiendommen beskrevet og skyldsatt. Den gikk da fra Kvænangselva til Aboelva og helt til vannskillet. Den 26. juni 1837 blei eiendommen tinglest på «tingstædet» Skjervøy der det blei bekreftet «at samme Skjel og Merker skal være til Regel, saavel for os som vore Efterkommere paa bemeldte Jordparter» Rettighetene blei i samme dokument bekreftet av daværende godseiere madam.

Ordbok: skyldsatt - Engelsk, spansk, norsk, svens

 1. Den ble skyldsatt i 1904. I forbindelse med skyldsettinga ble det foretatt grenseoppgang, men ingen nøyaktig oppmåling. Brukerne fikk med litt skog til husbruk, og selgers representant anslo i sin rapport til Landbruksdepartementet at eiendommen til sammen ble på cirka 60 hektar
 2. Nordmennene skaffer flere og flere lån og små kreditter, smslån og boliglån, hvilken resulterer i en rekordøkning av ærend hos Kronofogden for hvert år. Hva menes med Skyldsanering En person som blir så dypt skyldsatt at hun ikke kan betale skyldene sine kan helt eller delvis slippe betale gjennom skyldsanering. Hvis hun menes kunne sanere [
 3. Allerede da plassen ble skyldsatt i 1820, ble området delt i to, en vestre part, nedre Boltås, og en østre part, Øvre Boltås. Skyldsetnings­ kommisjonen uttalte at plassene da var ryddet for mange år siden. Jordveien var god til høyavling, men egnet seg ikke til kornavl
 4. Først i 1888 blev Marienlyst særskilt skyldsatt og fullstendig utskilt fra Stavne. Samme år blev av Marienlyst fraskilt en parsell, som fikk navnet Stavnemoen. Fra 1889 var kjøpmann Fritz Martin Bachke eier av Marienlyst med Sommerlyst
 5. Gnr. 122/1, fiskerett, ble skyldsatt 20.7, tgl. 8.9. 1908 til matr.s forøkelse(fin.dep.s brev 20.7.1908) Emneknagger Tinglysing Panteregister Eiendom Statlige arkiver Dommere og skriver

Hattfjelldal er idag to gårder i Hattfjelldal sogn som også har gitt sitt navn til stedet Hattfjelldal.. Hattfjelldal ble skyldsatt i 1721. Gården var den første som ble tatt opp i Hattfjelldalen sogn, da svogrene Anders Larsen (f. 1658) og Mogens Jonsen tok rydning der ca. 1680 siden. Nå skyldsatt og selvstendig gård, 39.1. Kipnes på kart. 53.4 Turbekkmoen Stampen På kartet, 5 km SØ for Sørfjordens bunn i Haugsdalen, 280 moh, alm seter, i bruk, skyldsatt under navn av Haugsdalsåsen 52.5. 54.1 Søraune Aunsetra På kartet, 5 km for Sørfjordens bunn, 150 moh, alm seter, nedlagt rundt 1900, også kalt Nersetra Gården ble skyldsatt i 1726 og hadde da to kyr, fire småfe, men ingen hest. Gården ble fraflytta i 1919, men ble slått fram til 1947 av folk fra Eiterådalen. I tillegg til Fjellgården var det to andre gårder i Skjørlægda: selve Skjørlægdgården og Tverrelvmoen (Skjørlægdsetra) i tillegg til husmannsplassen ved Litlvatnet, der Vefsn JFF nå har hytte 1 hud = 12 skinnDersom en gård var skyldsatt til 1 hud, skulle en eventuell leilending betale eieren 1 hud i landskyld (leie) hvert år.De fleste skyldsettingene skrev seg opprinnelig fra en overenskomst mellom eier og leilending i senmiddelalderen (det var et kraftig landskyldfall etter det store folketapet etter Svartedauden og påfølgende pester/epidemier)

10-torpsrunden går som navnet sier innom 10 torp, og i tillegg forbi restene etter to sætrer. Noen av torpene er i dag borte, men restene finnes i marka. Andre er bebodd eller benyttes som feriesteder. Utgangspunkt for runden er Bjørsjøtorpet øst for Namnå. Anbefalt vandingsretning er fra Bjørsjøto Edvard tok over Sandstadvollen etter faren. I 1899 fikk han skjøte på plassjorda fra Andreas Fredriksen Oppistua Sandstad som ble skyldsatt samme år. Med på handelen fulgte også hjortejakt. Edvard var en aktiv mann. Han dyrket et stykke my på omlag 4 mål samt et areal vest for stua på ca 5 mål

- 4, skyldsatt 1873, solgt 1876 til tømmermann Zakarias Pedersen for 100 spd. Han solgte i 1882 til skipsfører Hans Hansen for kr. 2100. - 5, skyldsatt 1873, solgt 1879 til styrmann Lars Tandstad Sørensen for kr. 60. Han solgte igjen s. å Denne gården ble skyldsatt 03.07.1846. Den første kjente oppsitter her var Lars Hansen født ca. 1802. Han var av gammel norsk slekt i Ofoten. Han omkom på sjøen sammen med Lille-Jocum, en gutt fra nabogården Bruksås. Etter Lars død ble gården liggende øde inntil Ole Halvorsen fra Sokndal i Trøndelag kjøpte gården av staten Fra og med tellingen i 1907 er tellingsenheten - et bruk - det som ble brukt under ett som en driftsenhet, uansett om jorda er eid eller leid og om bruket er særskilt skyldsatt eller ikke. Som grunnlag for størrelsesgruppering av bruksenhetene ble først brukt matrikkelskylden. Dette kunne da bare gjelde bruk som var særskilt skyldsatt

Presis beskrivelse og innmåling har ikke vært hovedregelen når eiendommer er skyldsatt og delt i Norge. Dette har særlig gjort seg gjeldende i fjellet, hvor lange avstander og ulendt terreng har gjort oppmerking og innmåling vanskelig og lite regningssvarende HØYONN, UKJENT STED 1910-25: I Sørkedalen måtte alle være med på slåtten og skuronna på ­godseierens gårder. På midten av 1800-tallet er det 65.000 husmenn i Norge Matrikkelen var en fortegnelse over alle grunneiendommer i Norge og viste blant annet hvor mye hver enkelt eiendom var skyldsatt for, forteller Søbye.? På den tjente J. M. gode penger. Den samme gjorde han på salmeboka. Den hadde han monopol på å trykke i første del av forrige århundre. Markedet var enormt stort. Konkurs på Snorr

SKULDSATT - Translation in English - bab

Ordbok: være skyldsatt - Engelsk, spansk, norsk, svens

Plassen ble skyldsatt omtrent da han ble født i 1849, av hans far Elling. Hans døde i 1932 og var far til Kari som var den siste som flyttet fra Aasdalen i 1956. Foto er hentet fra Bygdebok for Tydal bd. 3, s. 289. Hans Ellingsen Aasdal (tatt ca 1930) bodde på Karirommet omtrent hele livet Da Jøvik for første gang ble skyldsatt i 1713, samme året som Endre Isachsen døde, er det mulig at Endre bodde på Jøvik når han tjente som dreng på Bakkeby. Bakkeby lå nær Jøvik på østsiden av Ullsfjorden, begge på sydsiden av fjordarmen østerut mot Lyngseidet Skyldsatt og utskilt fra Meen(28) først i 1910. Adresse 2020: Grønnerødv. 178, 3719 Skien. Meenslia har som husmannsplass vært bebodd siden 1680-tallet. Så det ble opprinnelig satt opp bygninger her på den tiden. Det nye våningshuset her ble bygd ca. 1840-50 og låven rundt århundreskiftet ca. 1899-1900 Det bruket som Kirsten Jacobsdatter forpaktet, ble ikke skyldsatt før i 1896. Ved en skylddelingsforretning som ble avholdt dette året, ble bruksnummer 37 skilt ut og solgt til Kirsten Jacobsdatter. Det fraskilte bruket fikk en skyld på 45 øre. Kirsten Jacobsdatter solgte senere bruket til Anton Person

1773 - Lars fikk skyldsatt Øya, gardsnr. 144, bruksnr. 1. Besetningen bestod av 1 hest, 5 kuer, 2-3 ungdyr og ca. 30 sauer og geiter. Husene bestod av stue med kove, låve, stall med golv, fehus, hus for småkrøtter, badstue, stabbur, dessuten kvernhus med kvern. Alle hus var i god stand. Skyldsettingen ble satt til 2 skinn På 1600- og 1700-tallet viste begravelsene hvor folk var på rangstigen. Lik av første klasse var folk med rikdom og anseelse, mens fattiglik var de som verken fikk lov eller hadde råd til en kostbar begravelse. I 1629 brøt det ut pest i store deler av Norge. Bergen hadde mellom 12 000 og 15 00 Noen husmannsplasser er ikke nevnt, p.g.a. at de ikke var skyldsatt ennå. Landskylda i Holla, på denne tiden, ble som regel regnet i Tønner korn, og settinger (12 settinger = 1 Tønne). Betegnelsen huder er også nevnt her. 1 hud (1 garvet oksehud) = 12 kalveskind Hagen (da kalt Myren - Myhra), ble skyldsatt som gnr 60 bnr 2 den 12. sept., tinglyst 5. oktober 1853. Skyldsatt til 1 ort 12 skilling. Senere revidert til 1 mark 66 øre. G.br., selveier Hans Sørensen Hagen herfra f. 19/5-1817 d. 23/3-1874. g1g 23/4-1852 m

Grenser og rettigheter - Arkivverke

Flisberget - Wikipedi

 1. Notater : I 1839 har Anders Hanssen solgt det halve av gården til sin bror Mikkel Hanssen for 195 spd. Gården ble da delt og skyldsatt i 1846
 2. KALKBERGET, ikke skyldsatt plass 1913. 1) Ivar Andersen (1881‑15.1.1961), sønn av bruker nr. 6, fikk forpaktnings­kontrakt for 10 år med årlig avgift kr. 3, + kr. 2 til brukeren av hovedbruket, tl. 15.3.1913
 3. Fra 1833 var plassen skyldsatt og bruktes fremdeles av Jon Pedersen til 1840. Derefter kom Nils Jonsen fra 1841. Paa Ytre Middagsbugt (Potrasbugt) bodde fra før 1787 og til 1832 Peder Pedersen. Bruket var skyldsatt for 6 merker. Fra 1833 deltes det i 2 like deler, hvorav Peder Pedersen (rimeligvis søn av den første bruker) besatt sin halvdel.
 4. Enkelte husmannsplasser er ikke nevnt, p.g.a. at de ikke var skyldsatt ennå. Landskylda i Holla, på denne tiden, ble som regel regnet i Tønner korn, og settinger (12 settinger = 1 Tønne). Betegnelsen huder er også nevnt her. 1 hud (1 garvet oksehud) = 12 kalveskind
 5. Ble den siste finnerydningsplassen i Tysfjord skyldsatt og ført inn i matrikkelen, og finneodelen er ute av historien. Etter finneodelens tid ble det å være «sjø finn» ikke noe poeng idet det ikke gav økonomiske fordeler. Peter J.S. Østbye var den første sogneprest i Tysfjord 1867-1874

Matrikkelgård - Wikipedi

Landkommisjonen av 1661 1) opplyser at Birchesuold med winderligende Thraaeholt samt oppryddete plasser og strandhus, tilsammen skyldsatt for 12 huder, tilforn hadde fulgt velbårne Peder Harboe som adelig frigård og gods Selsbakk nedre, gnr 101/1, var en gård som lå på Selsbakk.. Ifølge O. Rygh er det vanskelig å gi noen tilfredsstillende forklaring på gårdens navn. Skrivemåten; Selsback 1559, Selsbacke 1590, Selsbach 1624 og videre fremover til 1723

I manntallet i 1666 er garden skyldsatt med 2 huder og 3 skinn. De før 4 hester og 28 storfe og det ble sådd 6 1/2 tønne korn. Det er nå to oppsittere, Nils Olsson, 63 år, og Jakop Jakopson, 33 år. Jakop Jakopson er sønn av Jakop Fredrikson Bræe og kona Marit Syversdotter.Han hadde sønnen Ola, født 1666, og kom siden til Stanviken I 1666 var verdien 16 lass høy som gav 1 ort 8 sk i skatt, og eiendommen var skyldsatt til 6 ml. Eiendommen vart delt opp i fem eiendommer: 250/2 Harangslettet,250/5 Meenget nordre, 250/6 Meenget nordre, 250/8 Skotliheia, og 250/9 Melåsslettet nordre. Til historisk oversik De røde trekantene angir altså husmannsplassene, og i så måte mener karttegneren at Lilleng fortsatt var husmannsplass i 1804. Olav Spydevold skriver i bygdeboka som kom i 1956 at gården startet som en husmannsplass, men at den allerede fra 1769 omtales som et særskilt skyldsatt bruk under Småberg Ek var da skyldsatt med 74 øre. Plassen har vært i familiens eie siden 1910 da bestefar til nåværende eier kjøpte gården. Lars Reidar og Lajla overtok gården i 1994 som tredje generasjon. Gården ligger på raet i Østfold så her består jorden av sandjord

Garden var ryddet i allmenningen før 1730, skyldsatt 1758 med landskyld 9 mark fisk og matr.nr. 241. 1756 Fra martikkeltaksten: Jordsmonnet rødt og sandaktig og svært steinet, innimellom ganske magert, derfor både dårlig åkerland og eng. I tørre år vil garden gi lite av seg, men i våte år bli noenlunde fruktbar 1776 ble Grundvoldfiord skyldsatt for 2 pund og 12 mark. Det er all grunn til tro at det tidligere var en finnerydning der, men det vet vi ikke med hundre prosents sikkerhet. Men i 1776 hadde plassen blitt såpass opparbeidet at myndighetene anså den som et skatteobjekt. I september 1779 får Nils Aanetsen bygselsbrev på plasse

Godset som skal byttes er hovedbølet Eigeland, hvis jordsmonn skylder 2 1/2 hud, unntatt det tilhørende laksefisket som er særskilt skyldsatt til 1 hud 6 engelsk. Videre er det halvparten i Tjaum, unntatt den fjerdeparten som er i Tord Skog(en)s arvingers eie, samt 2 huder i Sjæveslands fiskeri, 2 huder eller halvparten av Skofteland og halvparten av ødegården Grundeland som ikke er. I 1847 ble de to Grangardene delt og skyldsatt og nøye beskrevet i enkelte teiger og rettigheter. Det er grunn til å tru at begge Gran-gardene hadde sine egne seteranlegg på sammen vollen oppe på Øverdalssetra. Enok Pedersen Tangen (1880 - 1961) kjøpte Granhaugen i 1909 av Oline og Hågen Granhaugen I 1802 ble Lille Døvik (Gnr. 1 Bnr. 2) skyldsatt og fikk en skyld på 2 skinn. Jacob Hansens 2. kone Inger Halvorsdatter døde på Lille Døvik i 1805. Han var gift tre gangen og døde på Lille Døvik i 1830. Jacob Hansen kom fra Rørarød og familien nevnes der. Se Rørarø

Bækeng, gnr 58, bnr 20 skyldsatt fra Mobæk i 1911 og solgt vedskjøte av 22/3-1911 til Berhard Persen Tangnes.Bækeng, gnr 58, bnr 20 skyldsatt fra Mobæk i 1911 og solgt vedskjøte av 22/3-1911 til Berhard Persen Tangnes. Kilde: Trysilboka, B.2, s.450 Bækeng B.2, s 439 Deset Tilbake til hovedside Sjøstad Gunn [Kvinne] f. ABT NOV 196 den skyldsatt og registrert i sorenskriverens pantebok, som var datidens grunnbok. Når direktøren finner å hevde at en lov- eller en resolusjonstekst, tross fagfelle-vurdering i et høyt rangerte rettsvitenskapelig tidsskrift er feiltolket, vil jeg be han forklare styret hvordan han mener ordlyden i den 245 år gamle jorddelings med bnr. 647 så snart de er særskilt oppmålt og skyldsatt. 2. Festetiden er 50 år regnet fra 22. desember 1956. Ved utløpet av festetiden har grunneieren valget mellom å forlenge det primære festeforhold for nye 50 år eller la festeren innløse tomten til full verdi på innløsningstiden. Dette val Verdalsraset 19. mai 1893 Verdalen i 1890-åra 6.000 innbyggere, derav 600 på Verdalsøra. Verdal kommune, 1.500 km2, beholdt sine grenser fra Verdølafylket i oldtiden. Landbruk med meierier på Verdalsøra, Stiklestad og Vuku. Skogbruk med dampsagbruk på Ørmelen. Handel og håndverk på Øra. Fiske og jektfart, elva seilbar til brua, der det var fler Lisbet Knutsdtr. Singstad f. 1770 ST, Agdenes, Lensvik, Singstad d. 23 Mai 1805 Til sjøs: Hemneslek

husmann - Store norske leksiko

Bruk nr. Navn - Skyldsatt år - Solgt fra nr. Eier pr. jan. 2000: 1: Innistua, Nedre Kirkeby: Den norske stat: 2: Petterstua, Skogly - 1846 - Innistua nr. Hustomta ble skyldsatt som Kvilheim, b.nr. 29. Ved høyre bildekant ser vi noe av bebyggelsen på b.nr. 9. Kommunehuset. VIK: Helt i bakgrunnen til venstre på bildet skimtes et gårdsbruk. Det kan være Hommelaunet, gnr.70, bnr. 9 som var eid av Lars Aaberg før tyskerne overtok det i 1943 i forbindelse med flyplassutbyggingen lige var imidlertid ikke disse rettighetene her, hvis de da ikke var særskilt skyldsatt, slik det var mulig å gjøre etter skylddelingsloven14 § 6: Ogsaa tilstrækkelig betegnede bruksrettigheter (servitutter) og herligheter av den slags, som efter loven av 17. august 1818 § 28 er indbefattet under matrikuleringen Husmann, eller plassmann, i Norge fra rundt 1600 til begynnelsen av 1900-tallet en person som leier hustomt med eller uten jord til å drive jordbruk. En husmann hadde i regelen selvstendig husstand. Plassen var ikke særskilt matrikulert og utgjorde ingen skyldsatt eiendom, men inngikk som en del av en gård En muslim tror bare på Gud/Allah, som han stoler på. Han kan ta imot hjelp andre byr ham, i vennskap eller som del av en avtale. Men han føler seg ikke forpliktet eller skyldsatt. Og han setter ikke andre i skyld. Ihdina s-sirata l-mustaqim. Før oss på den rette vei! Sirata l-ladhina anamta alayhim. Veien til dem du velsigner

Vessøya (Fjære gnr

Selsjord var fra gammelt av krongods, og i «Aggershuus Jordbog» fra 1607 er garden omtalt som «Sillidzsgiord Kronnegodtzs», og skyldsatt til 2 huder. Skatten er «1 ort forinng, 2 schinnd Wiisöer, 2 alb. ledinng» Sommeren 1775 hadde øyensynlig rydningsmennene sittet sine friår, slik at sorenskriver og lagrettsmenn kunne legge plassene for landskyld, og nå ble plassene Sandnes, Kjerresnes og Hollendernes skyldsatt Markegården ble skyldsatt 19. juli 1855 og fikk sine grenser avstukket. Det bodde da 3 familier her inne som til sammen fødde 3 hester, 13 kyr, 7 ungfe og ca. 70 småfe, og skylda ble satt til 1 ort 8 sk., senere revidert til 21 sk. (0,76 skyldmark). Det offisielle samlingsnavnet på plassene ble fra nå av Nipen, etter fjellet ovenfor

Liste over matrikkelgårder på Lista - Wikipedi

Finneflaksetra var fra 1600- tallet en skyldsatt plass. Da fogd Jacob Luth bygslet den bort til Simen Jacobsen Finne i 1665, var skylda 1 lispund. Denne ble seinere overtatt av de gårdene som hadde seterrett her - Frøyhov og Nordre Gjesval - med 1 ⁄2 lispund på hver Sivil tilhørighet Fra 1.1.1968: Ålesund kommune Matrikkel Ryddet 1742 som umatrikulert plass under Ratvika, skyldsatt 1818 som bruk, utskilt 1890 som egen går I 1727 ble plassen Borgen skyldsatt. Eieren, Ole Andersen Balke, protesterte og saken gikk til Overhofretten, som avsa dom i 1729 på Akershus slott. Skyldsettingen ble kjent ugyldig, idet retten fant at Borgen lå under Balke, og det var ikke bevist at plassen var ryddet i kongens allmenning Setra til garden Nymoen har bare igjen sjølve seterstua. Fjøset er borte. Setertrøa ble i sin tid fradelt fra Søre Lien. Det skjedde på h østfaredagen i 1872 da ei ei lita løkke og den omliggende skogteigen ble fraskilt Søre Lien og skyldsatt som eiendommen Nymoen. Dessuten ble deler av de fire markeslåttene i Hessene - Hessemarka rundt Øverdalssetra - merket av med grensestener. Selve gården var i gammel tid skyldsatt til en og en halv våg, og tilhørte Hassels prebendegods. På 1600­tallet ble den forlenet til forskjellige danske herrer og til slutt solgt. Gjennom mange hender kom den senere i fogden Herman Randulfs eie, og ved auksjonen etter ham til Dishington-slekten

skyldsette på engelsk Bokmål-engelsk oversettelse

Sandvik (Gårdsinformasjon) - Historier

Den Tornerosesøvn Malmøya stort sett hittil hadde ligget i ble nå for alvor brutt. Fra 1872 til 1902 ble det skyldsatt 44 eiendommer på Malmøya I tillegg fantes et antall bruk som ikke var skyldsatt. Folketallet var da anslagvis omkring 400 mennesker (det nøyaktige antallet er ikke kjent). Fram mot midten av 1800-tallet steg folketallet i Hemsedal jevnt. I 1845 var det 1 775 personer i bygda, men i de neste 75 årene sank folketallet igjen, trolig som følge av utvandring til Nord. Lnr. 15g ble skyldsatt med 14 skilling. Den 12. oktober 1865 fikk Kristoffer Kristoffersen skjøte på eiendommen for 120 spesidaler. Ved folketellinga 1865 var Kristoffer, Karen og sønnen Bernt innerster i Årlottdalen. Kristoffer var fisker. I 1867 var bruket på 4 mål dyrkajord og 7 mål england Gården Tangsrød i Sem blev omlag 1750 utskilt fra gården Bergan i Borre, og var en del av plassen Tangsrød, hvorav en del nu hører til Sem og en annen større del hører til Borre. Plassen Tangsrød i Sem tilhørte greven og blev først skyldsatt i det 19. århundre. Før den tid var Tangsrød medregnet i Jarlsberg hovedgårds skyld skyldsatt til 3 lispund mjøl krongods i futematriklene fra 1647 av står det som «øde- gaard» (dvs, som fjerdedels skattegard) med skyld 3% lispund, og 1651 ff. er skylda 4 lispund,»Når skylda ikke blei satt høgere på den store garden, kan det komme av at størsteparten av åkrene var gjengrodd med skog, Garde

Matrikkelgården Austrått

Bokmålsordboka Nynorskordbok

Matrikkelgården Bakken i ØrlandSidselrudbraaten (søndre) under Sidselrud

Manchester City har skyldsatt seg med et milliardbeløp - Liverpool i hundremillionersklassen. Begge klubbene har brukt store beløp på spilleroverganger, men de økonomiske problemene i Liverpool, skyldes også det lånet som eierne — Tom Hicks og George Gillett - tok opp for å kjøpe klubben, og som de har hatt vanskeligheter med å betale etter finanskrisen Kjølen er ikke vist på kartet fra 1806, så den var husmansplass bare noen få år før den ble kjøpt og skyldsatt i 1847. Første eier var Karelius Andersen. Enka etter Karelius, Marte Olsdatter, solgte eiendommen i 1875 til sin brorsønn Gunerius Olsen. Han solgte den tre år senere, i 1878, til skomaker Otto Ottersen fra Hakestuhaugen Holdseteren ble utskilt i 1910 da Erik Persen Rømoen fikk skyldsatt særskilt sin halvpart av Nordomsetra. Bilde (Trykk på bildet for å se større versjon) Reg. Olav Røne I 1549 var gården skyldsatt med to øre til kronen og to øre til erkebispesetet. Mot slutten av mellomalderen var gården klostergods, i 1661 var hele Agle skyldsatt med fem øre til 'Bache Closter'. Dette tilsvarer ett spann og to øre, noe som ikke var så langt unna gjennomsnittet. Gårdsnavnet staves Agleidh, senere Agleid Ek var da skyldsatt med 74 øre. Plassen har vært i familiens eie siden 1910 da bestefar til nåværende eier kjøpte gården hvor han og hans frue fødte opp 12 barn. Lars Reidar og Lajla overtok gården i 1994 som tredje generasjon. Gården ligger på Raet i Østfold så her består jorden av sandjord Denne jorda ble skyldsatt 24-11-1863. Denne jorda var på sørsia av vegen ved Hagebakken, det var og ei tomt på 8 Kv. Ruder hvorpå det sto en Laadebygning paa Borstuen er oppført. Under utskiftinga av innmark tgl. 12-12-1891 ble denne parsellen byttet mot 2 myrer liggende rett over vegen for Nærli

 • Tilbud toalettpapir.
 • Gave barnehagebursdag.
 • Obos cup østfold.
 • Strilen facebook.
 • Finner ikke usb minnepenn.
 • Et lawrence.
 • Det røde gardin fluen.
 • Winnie the pooh and the honey tree.
 • Privatetterforsker kristiansand.
 • Babyturnen bad oeynhausen.
 • Vm skøyter 1999.
 • Hva har du i kjøleskapet app.
 • Barbati bogati care cauta amante.
 • Velge kjøkken.
 • Skolestart 2017 larvik.
 • Opptak archery.
 • Forever 21 oslo.
 • Tanzschule tübingen.
 • Elvis imitator frankfurt.
 • Tine toastjern.
 • 4 cm åpning ingen rier.
 • Frankfurt flyplass butikker.
 • Rick parfitt wiki.
 • Cruise på nilen egypt.
 • Radiosender hamburg rock.
 • Case händler in der nähe.
 • Frostkake.
 • Privatetterforsker kristiansand.
 • Palma döner bruchsal.
 • Radiosender hamburg rock.
 • Digital bilbane.
 • Fantofthallen åpningstider påske.
 • Hur många grisar slaktas per dag.
 • Milbemax wie oft.
 • Namnens ursprung och betydelse.
 • Chrome translate pages.
 • Viftereim pris biltema.
 • Kondensert melk fudge.
 • Triathlon våtdrakt selges.
 • Laktosefri is.
 • Fritzbox 7590 anschlüsse.