Home

Vurderingskriterier samfunnsfag muntlig eksamen

Samfunnsfag: kjenneteikn på måloppnåin

Det er utviklet kjennetegn på måloppnåelse i noen fag. Kjennetegnene under gjelder læreplaner for kunnskapsløftet 2006. Se også kjennetegn på måloppnåelse for nye læreplaner (Kunnskapsløftet 2020) Eksamen i samfunnsfag: eksempler på oppgaver » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; Hjelp oss å rapportere regelbrudd. Logg inn for å følge dette . Følgere 2. Eksamen i samfunnsfag: eksempler på oppgaver. Av Idachristin7, November 29, 2015 i Anonymforum - Skravle. Anbefalte innlegg. Idachristin7 80 innlegg Idachristin7 Under finner du eksempler på ulike typer eksamensoppgaver til muntlig eksamen i samfunnsfag. 1.Emne: Norsk politikk. Individuell eksamen - 48 timers forberedelsestid. Alle hjelpemidler er tillatt. Du kan bli bedt om å oppgi kildene du har brukt. Instruks til eksaminanden: Under eksaminasjonen skal du holde et foredrag der du svarer på oppgaven Var oppe til privatist eksamen i samfunnsfag i går. Oppgaven jeg fikk var 2-delt. Første oppgaven fikk jeg når jeg kom inn på forberedelse rommet der jeg fikk 30 minutter på å forberede meg. (For min del så fikk jeg krig og konflikt + FN's rolle i verden) Andre oppgaven fikk jeg når jeg kom inn til eksamen

VURDERINGSKRITERIER FOR MUNTLIG EKSAMEN I NORSK, HISTORIE, SAMFUNNSFAG, RELIGION, SAMFUNNSFAGLIGE PROGRAMFAG Ferdighet Karakteren 5 og 6 Høg måloppnåelse Karakteren 3 og 4 Middels måloppnåelse Karakteren 2 (og 1) Lav måloppnåelse tolke eller analysere Kandidaten analyserer sjølstendig og kritisk et bredt utvalg momente Du vil bli vurdert i forhold vedlagte vurderingskriterier for muntlig eksamen i samfunnsfag. VURDERINGSKRITERIER TIL MUNTLIG EKSAMEN : Karakterene 5 og 6: Karakterene 3 og 4: Karakteren 2: Faglig oversikt og bruk av fagterminologi: Eleven: - Viser solide fagkunnskape Muntlig og muntlig-praktisk eksamen 1.1 Formål Dette dokumentet skal bidra til å sikre at muntlig og muntlig-praktisk eksamen gjennomføres i tråd med forskrifter og at eksaminander sikres størst mulig likebehandling ved sluttvurderingen. 1.2 Virkeområde Dette dokumentet gjelder for muntlig og muntlig-praktisk eksamen for elever o

Dette innlegget omhandler hvordan min gruppe med elever har forberedt seg til muntlig eksamen i samfunnsfag på 10.trinn. Med dagens eksamensordning får elevene opplyst fag 48 timer før eksaminasjon, og trekker oppgave til presentasjon/samtale 24 timer før Vurderingskriterier og vurderingsskjema for muntlig framføring Læreplanen legger stor vekt på muntlige aktiviteter, en systematisk oppøving av muntlige ferdigheter og på vurdering. Eleven skal kunne vurdere sin egen og andres framføring Dette innlegget omhandler hvordan min gruppe med elever har forberedt seg til muntlig eksamen i samfunnsfag på 10.trinn. Med dagens eksamensordning får elevene opplyst fag 48 timer før eksaminasjon, og trekker oppgave til presentasjon/samtale 24 timer før. Etter at elevene får opplyst fag, brukes den første forberedelsesdagen sammen med faglærer VURDERINGSKRITERIER FOR NORSK MUNTLIG MÅLOPPNÅELSE KJENNETEGN Høy 6 Viser stor interesse for faget. 5 Stor grad av muntlig aktivitet i timene. Eleven mestrer diskusjonsteknikk svært godt; uttrykker egne meninger godt og kan lytte til andres meninger og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Vurderingskriterier 1. oktober 2016 | Print ut. Vurderingskriterier for skriving for mellom- og ungdomstrinnene. Skrivesenteret har utviklet vurderingskriterier for skriving for mellom- og ungdomstrinnene. Disse kalles «mestringsnivåbeskrivelser», eller «MNB-16» Vurderingskriterier samfunnsfag. 08.09.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vurderingskriterier Samfunnsfag.pdf: Kontaktinformasjon Ølen. Vurderingskriterier Skrivesentere . Til høyre finner du et forslag til gjennomføring av muntlig eksamen i historie. Du finner også forslag til vurderingskriterier. Send oss gjerne kommentarer og Svar på alle mål i samfunnsfagets læreplan vg1 Samfunnsfag. Oppgaven inneholder svar på alle mål i læreplanen i samfunnsfag der noe er i litt stikkordsform. Denne ble brukt som grunnlag for muntlig eksamen og gav karakteren 6 for meg ;) * Individ og samfunn ( Det finnes karakterstøttende prøver i fagene naturfag og samfunnsfag. Kjennetegn på måloppnåelse - vurderingskriterier. Muntlig eksamen - med like vilkår for alle? Artikkel ungdomstrinn 8-10 vg1 Om. Til høyre finner du et forslag til gjennomføring av muntlig eksamen i historie. Du finner også forslag til vurderingskriterier. Send oss gjerne kommentarer og forslag til forbedringer. Vedlegg. Muntlig eksamen i historie vår 2015 A 410 KB Last ned; Forslag til vurderingskriterier

Vurderingskriterier muntlige presentasjone

 1. På onsdag hadde vi nettverksmøte i samfunnsfag på Rosenvilde VGS, det vil si at lærerne fra naboskolene som underviser i de ulike samfunnsfagene var på besøk på skolen. I faggrupper diskuterte vi så formen på muntlig eksamen, i et forsøk på å samkjøre planene for hvordan denne skal gjennomføres
 2. Når det gjelder omfang, er religion og etikk kanskje det enkleste faget å komme opp i til muntlig eksamen. Samtidig er det mange som er usikre på hva som skal til for å få et godt resultat. Vi skal her gi noen tips til hvordan du skal få mest mulig ut av muntlig eksamen. Dag 1: Generell forberedels
 3. FORSLAG TIL KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE (VURDERINGSKRITERIER) FOR BIOLOGI, FYSIKK, GEOFAG, KJEMI OG NATURFAG Høy måloppnåelse (karakter 5 og 6) Middels måloppnåelse (karakter 3 og 4) Lav måloppnåelse (karakter 2) TEORI, MODELLER OG BEGREPER Viser solide fagkunnskaper med ubetydelige feil eller mangler. Kan i stor grad oppfatte og bruk
 4. Læreboka i Samfunnsfag Fokus danner grunnlaget for årsplanen i faget. Læreverket bygger på læreplanmålene i faget. Læreboka er delt opp i 4 deler. Samfunnsfag er et 3- timers muntlig fag. Elevene kan bli trekt opp i muntlig eksamen våren 2016
 5. Om muntlig eksamen Muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen. Det betyr at organisering, trekking av fag og elever, sensorskolering, hjelpemidler og eksamensoppgaver er et lokalt ansvar. I grunnskolen har kommunen ansvaret. Før eksamen 48 timer før eksamen skal eleven få vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i
 6. Hei. Dette er en samletråd for alle som kom opp i samfunnsfag under muntlig eksamen 2013 for 10. trinn. Her kan vi hjelpe hverandre og komme med tips. Oppdaterer denne tråden senere. - Hvilken oppgave fikk du, og hvordan forbereder du deg? Temaet jeg fikk var Jernteppet forsvinner, og jeg holder.
 7. muntlig eksamen med karakterskala bestått/ikke bestått: doktorgradsnivå Kriteriene for muntlig eksamen med karakterskala bestått/ikke bestått er frittstående og ikke knyttet opp mot beskrivelsene for muntlig eksamen med karakterskala A-F Når de samme kriteriene skal gjelde på flere nivåer og flere fag, kan formuleringene fort virke runde og lite forpliktende

Vurderingskriterier i KRLE - beskrivelser av kvaliteten på kompetanse i fag. Kjennetegnene tar utgangspunkt i kompetansemålene slik de er beskrevet i læreplanene. Kjennetegnene er utformet på tvers av hovedområdene i fagene for å uttrykke kompetanse i faget som helhet Vurderingskriterier for muntlig fremføringer. Muntlige fremføringer. VURDERINGSKRITERIER FOR FASTSETTING AV KARAKTER VED MUNTLIGE PRESENTASJONER (Skjemaet er i utgangspunktet utarbeidet av

Roligheden skole : Vurderingskriterier

6: Eleven har en høy måloppnåelse på alle punkter under eller en særlig høy måloppnåelse på ett eller flere av dem.. 5: Språk: . Eleven viser et høyt språknivå, og har variert og til dels avansert ordforråd. Korrekt uttale, god intonasjon. Ingen eller få grammatiske feil. Riktig ordvalg. God flyt og ledig språk tilpasset situasjonen Øvingsoppgaver til muntlig eksamen fra Maximum Oppgavebok 10, kap. 6 + flere oppgaver i den digitale Forslag til vurderingskriterier: - Boenheten er hensiktsmessig presentert med opplysninger om yrke Tolv elever i klassen har spansk som fremmedspråk, og seks elever har syklet til skolen Merk at dersom du tar engelsk som privatist, må du ta både skriftlig og muntlig eksamen Vurderingskriterier og kompetansemål for engelsk Vg1 Delt av: cecilie isaksen eftedal 4 og 5 - 6. De grunnleggende ferdighetene for det enkelte målområde; språklæring, muntlig kommunikasjon, skriftlig kommunikasjon og kultur, samfunn og litteratur, er også delt inn i de samme karakternivåene. File Download vurderingskriterier_og. Det er mange som er usikre på hvilke spørsmål de kan få til en muntlig eksamen. Som regel er det faglæreren din som stiller spørsmålene, og i tillegg er det en lærer fra en annen skole som både stiller spørsmål og vurderer svarene dine Muntlig presentasjon, vurderingskriterier Author: ogran Last modified by: ogran Created Date: 5/14/2009 12:21:00 PM Company: Bærum kommune Other titles: Muntlig presentasjon, vurderingskriterier.

Eksempel på eksamensoppgaver Signatu

VURDERINGSKRITERIER MUNTLIG EKSAMEN I NORSK, HISTORIE, SAMFUNNSFAG, RELIGION, SAMFUNNSFAGLIGE PROGRAMFAG Ferdighet Karakteren 5 og 6 Karakteren 3 og 4 Karakteren 2 tolke eller analyser kandidaten analyserer sjølstendig og kritisk et bredt utvalg momenter med solid faglig forankring og logisk struktur kandidaten analysere Vurderingsskjema for muntlig framføring. Skjemaet kan brukes av lærer og elever i fellesskap. Elever føler seg ofte usikre når de skal opptre foran de andre i klassen/gruppen. Spesielle vurderingskriterier for opplesing av skjønnlitteratur: 9. Fikk eleven fram de vesentlige sidene ved teksten Kjennetegn på måloppnåelse ved muntlig eksamen i samfunnsfagene Gjelder for HIS1002/HIS1003 Historie, SAF1001 Samfunnsfag, REL1001 Religion og etikk og alle samfunnsfaglige programfag (SAM*) Det er kandidatens individuelle kompetanse i forhold til de aktuelle kompetansemålene i læreplanen som skal vurderes Hey og hopp! Dette er en post for oss som kom opp i Muntlig Naturfag på 10 trinn. Endrer posten etter hvert som tips,triks og nyttige lenker blir postet. Vi alle heldige som har kommet opp i Naturfag Muntlig eksamen! Har selv kommet opp, og valgte å slenge inn en tråd for tiendeklassinger i samme.. Vurderingskriterier til muntlig eksamen i samfunnsfagene Det er kandidatens individuelle kompetanse i forhold til de aktuelle kompetansemålene i læreplanen som skal vurderes. Den muntlige besvarelsen vurderes i sin helhet. Kandidaten viser/har: Karakteren 6 • Svært god bredde og dybde i fagkunnskap innen aktuelle kompetansemå

PPT - Muntlig eksamen samfunnsfag 2007 – oppgavetyper

Vennesla ungdomsskole : Vurderingskriterier i fag

3. Muntlig eksamen for elever Gjennomføring av lokalt gitt muntlig eksamen er nærmere beskrevet i Rundskriv Udir-2-2014 med presiseringer av 22.01.2018. Eksamen er todelt og består av: • Forberedelsesdel: 24 timer før eksamen • Eksamensdel: inntil 30 minutter 3.1 Offentliggjøring av trekk til eksamen VURDERINGSKRITERIER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK ENG1102 og ENG1103 i HEDMERK FYLKESKOMMUNE Ferdighet Karakter 2 (og 1) Lav måloppnåelse Karakter 3 og 4 Middels måloppnåelse Karakter 5 og 6 Høy måloppnåelse Muntlig Kandiaten gir en enkel kommunikasjon.

Kjennetegn på måloppnåelse (Kunnskapsløftet 2006

Omtrent 20 prosent av elevene i Vg1 trekkes ut til muntlig eksamen generelt. Trekningen vil bli bekjentgjort 48 timer før selve eksamenen. Det vanlige er at grupper på fem til sju elever trekkes ut til eksamen i et fag, og gjerne ikke flere enn 6 ved muntlig-praktisk eksamen Få hjelp til muntlig eksamen i norsk. Her får du overblikk, styr på eksamensforberedelsen og tips til å klare deg igjennom norsk muntlig eksamen Vg3. Denne veiledningen til eksamen i norsk muntlig er ( Mester-Matte skrev:For dere som skal kanskje opp til muntlig eksamen eller prøveeksamen i matte til sommeren, disse to PP'ene har jeg laget da jeg kom opp på matte både i muntlig prøveeksamen og eksamen.Hvis dere vil, så kan dere laste ned filene og kanskje få noen inspirasjoner. Og gode tips til dere: - Ikke lag ting vanskeligere enn det du kan forstår selv, for sensoren kan lett.

Oneida community par plate

Eksamen i samfunnsfag: eksempler på oppgaver - Anonymforum

Samfunnsfag (muntlig eksamen) Temaet i oppgaven er undertrykkelse av mennesker på bakgrunn av hudfarge, religion og kultur i Polen og Tyskland, Sør-Afrika og Australia. Skrevet i et muntlig språk pga. muntlig eksamen. Karakter: 6 (10. klasse) Sjanger Temaoppgav Skal du ha muntlig eksamen?. Sliter du med eksamensnerver, eller er du kanskje litt sent ute med forberedelsene til eksamen og trenger et kræsjkurs?Hvordan bør dere planlegge en gruppeeksamen?. Her får du mange verdifulle tips som kan hjelpe deg til å oppnå bedre resultater

Lærarrom - Eksamen

 1. Muntlig eksamen biologi | Formering Beskrivelse av oppgaver Fortell om oppbyggingen og formeringen til bakterier og virus prokaryote organismer oppsto først på jorda, og de formerte seg sannsynligvis bar
 2. Eksamen består av en praktisk del og en muntlig del med utgangspunkt i oppgaven fra forberedelsesdelen. Den praktiske delen av eksamen kan delvis bli gjennomført i gruppe. Sensorene skal gi deg muligheten til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig ut i fra eksamensformen
 3. utter for hver elev fordelt slik
 4. Lokalgitt muntlig eksamen. Trekningen vil bli bekjentgjort 48 timer før selve eksamenen. Etter trekningen har du som eksamenskandidat to lesedager (48 timer) til å forberede deg før selve eksamenen.. Første dag: Trekkfaget offentliggjøres og elevene bruker første dag som lesedag. Andre dag: Obligatorisk forberedelse med tema, problemstilling/er eller case som blir gjort kjent for elevene.
 5. utter, fordelt jevnt mellom de tre områdene makroskopisk anatomi,.

VURDERINGSKRITERIER MUNTLIG EKSAMEN I FREMMEDSPRÅK Ferdighet Karakteren 5 og 6 Karakteren 3 og 4 Karakteren 2 muntlig kommunikasjon kandidaten viser meget god forståelse av hovedinnholdet i en eventuell lytteprøve* kandidaten viser tilfredsstillend Vurderingsveiledning (generelle vurderingskriterier) for muntlig eksamen. Vurderingskriterier Lav kompetanse Karakter 2 Middels kompetanse Karakter 3-4 Høy kompetanse Karakter 5-6 Perspektiv, kompleksitet, originalitet, kreativitet Tar stilling til problemstillinger på en enkel måte Tar stilling til problemstillinger på e Gjennomføring av muntlig eksamen. Informasjon om muntlig eksamen publiseres på semestersiden i midten av mai med nøyaktig dato og klokkeslett for din muntlig eksamen. Eksamen vil forgå på følgende måte: Oppmøte senest 15 minutter før angitt tidspunkt. Du må ta med en utskrift av oppgaven din til muntlig Gjennomføring av muntlig og muntlig-praktisk eksamen. Vurderingsveiledninger for muntlig eksamen. Sensur - vurderingsveiledning i sluttvurdering. Engelsk. Fremmedspråk. Fysikk. Kjemi . Matematikk. Naturfag. Norsk Vg3. Norsk yrkesfag. Samfunnsfag. Vurderingsveiledning for sentraltgitte eksamene Vurderingskriterier kan være ganske generelle og de kan være veldig spesielle. Noen fag har konkrete og klare kompetansemål, som også sier mye om hva og hvordan noe skal vurderes. Andre fag - og særlig de jeg kan noe om - har vide kompetansemål som både må brytes ned til konkrete læringsmål og som krever vurderingskriterier tilpassa hvert enkelt prosjekt og undervisningsopplegg

Privatist- Samfunnsfag eksamen! - Skole og leksehjelp

 1. Å vere privatist i eit fag vil seie at du på eiga hand set deg inn i fagstoffet og går opp til eksamen for å dokumentere kompetansen din. Fylkeskommunen arrangerer privatisteksamenar i dei fleste fag frå vidaregåande både frå studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram to gonger i året. Fristen for å melde seg til eksamen er 1. februar om våren og 15. september om hausten
 2. Jeg har da muntlig eksamen i morgen, og fikk da temaet Velferdsstaten. Har dere noen gode tips om hvordan jeg kan få til en bra presentasjon, Samfunnsfag - Muntlig eksamen. 09. juni 2016 av dennis - Nivå: Ungdomsskole Hei! Jeg har da muntlig eksamen i morgen, og fikk da temaet.
 3. Muntlig Eksamen for 10.trinn i samfunnsfag om emne Europa erobrer verden. Fikk karakteren Seks på denne
 4. Lokalt gitt eksamen = muntlig eksamen; norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, RLE eller fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag. FORBEREDELSE TIL MUNTLIG EKSAMEN. Oppgaven skal inneholde vurderingskriterier. Kriteriene må være tydelige og relatert til det som blir prøvd ved eksamen

Samfunnsfag og historie - Gjennomføring av muntlig/muntlig

Jeg kom opp i muntlig eksamen i samfunnsfag idag. 2 Videregående nivå, yrkesfaglig. Tema var Syria konflikten. Oppfølgings spørsmål angående kjønnsroller og likestilling. Eksamen skulle foregå i en halv time. Veldig kort tid i forhold til emne. Jeg syntes at jeg kunne mye, og vet mye.Særlig i det.. Du må ha bestått en prøve i norsk muntlig på minst nivå A2, for eksempel: Norskprøven fra Kompetanse Norge (med resultatet A2, B1 eller B2) Norskprøve 2 eller Norskprøve 3 (prøvene ble erstattet med Norskprøven i 2014 og gjennomføres ikke lenger) Bergenstesten; Trinn 3-eksamen; Prøve i tegnspråklig kommunikasjon med resultatet A2. Kurs: Muntlig eksamen Som avslutning på to års historieundervisning på videregående, kan det hende du blir trukket ut til muntlig eksamen. Selv om mange har erfart at de behersker muntlige framstillinger vel så godt som skriftlige arbeider, vil nok tanken på muntlig eksamen uroe mange elever

Muntlig eksamen - Vurderingspraksi

Muntlig eksamen. Publisert: 8.3.2017 Endret: 14.4.2020. Årets eksamen er dessverre avlyst på grunn av korona. For mer informasjon om avlyst eksamen, følg denne linken. Ved spørsmål omkring dette, vennligst ta kontakt med ansvarlig for 10. trinn, Trine Gustafson trine.gustafson@ude.oslo.kommune.no. Nytt fra. Studiespesialisering Vg1 Realfag, Språk, samfunnsfag og økonomi Studieforberedende Vg2 Idrett, Musikk, dans og drama, Formgiving, Kunst, design og arkitektur og Medier og design Yrkesfag Vg2 Alle yrkesfaglige utdanningsprogram Privatistordning: Privatistene må opp til muntlig eksamen

Befolkningsutvikling Folketallet har vært laft pga sykdommer og mangel på mat, men etterhvert lærte mennesker seg å høste større matmengder og har fått bedre medisinske kunnskaper, defor har folketallet steget og i vår tid har det økt sterkt. Kostholdet og helsestellet ble bedr Enten det er første gang du skal vise hva du kan muntlig foran en sensor, eller om du har gjort det flere ganger så er muntlig eksamen en nervepirrende affære. For at stress og nerver ikke skal ødelegge dine muligheter til å prestere ditt beste, skal du få 5 tips til muntlig eksamen av meg IT1 har en praktisk-muntlig eksamen der du typisk utvikler et produkt over 48 timer, for at du så kommer på skolen og forsvarer dette. Eleven kan prøves i hele læreplanen for faget for best mulig å vise helhetlig kompetanse. Elever skal ha to dagers forberedelse. Første dag: Trekkfaget offentliggjøres og elevene bruker første dag som. Jeg har nettopp gjennomført muntlig eksamen med tiendeklassingene mine. Dette var en utrolig flott opplevelse der oppgavene jeg brukte fungerte veldig fint, og det ble en erfaring preget av stor grad av mestring for både meg og elevene. Vi lagde oppgaver sammen på trinn, der en av mine kollegaer tok med noen oppgaver hun hadd

Muntlig eksamen i Matematikk 12.06.2013. fredrikwn » 12/06-2013 07:47 . 10 B våren 2013 Forberedelsestid inntil 48 timer Tema : Skoletur Tips til emner du KAN bruke: - Volum - Areal - Målestokk - Vei/Fart/Tid - Funskjoner - Sannsynlighet - Pytagoras Vurderingskriterier: Se vedlegg Tid: 15 min. presentasjon 10 min. samtale Mitt spørsmål. Informasjon om eksamen 2019 - 10.trinn Posted on 06/03/2019 06/03/2019 Author Høyland Ungdomsskole Alle elever kommer opp i et skriftlig fag (norsk, matematikk eller engelsk) og et muntlig fag (norsk, matematikk, engelsk, fremmedspråk, naturfag, krle eller samfunnsfag)

Vurderingskriterier og vurderingsskjema for muntlig framførin

 1. Muntlig eksamen. Eksamensresultat . Gjennomføring av muntlig/muntlig-praktisk eksamen. Engelsk og fremmedspråk for alle trinn. Samfunnsfag og historie. Samfunnsgeografi. Geografi. Norsk. Naturfag. Fysikk 1. Fysikk 2. Kjemi 1. Kjemi 2. VURDERINGSKRITERIER TIL MUNTLIG EKSAMEN : Karakterene 5 og 6: Karakterene 3 og 4: Karakteren 2
 2. istrative konsekvenser for antall kandidater i hvert parti, antall sensorer og total tidsbruk
 3. Notater til muntlig eksamen i Samfunnsfag. Notater til eksamen i Samfunnsfag i 10. klasse. Sjanger Annet Språkform Bokmål Lastet opp 01.05.2002 Tema. Historie; Andre land og samfunn; Historiedelen: Den Kalde Krigen 1945-1989: - Startet i 1917. Kommunistene til makten i Sovjet.
 4. ator fra før, mens sensor ofte er helt ukjent. I klippene er det vist to situasjoner som kan åpne for en diskusjon om hvordan man kan opptre under muntlig eksamen
 5. Muntli eksamen samfunnsfag, Rød Tråd (HJELP) NYTT TEMA. mufc_2012 Innlegg: 2774. Er det er foredrag du skal holde, eller er det muntlig eksamen de skal spørre deg ut omkring disse temaene ? Mulig det ikke kom fram at jeg skulle holde en presentasjon, sannsynligvis powerpoint
 6. Muntlig eksamen avholdes ikke på lik måte i alle fylker, så sjekk alltid de lokale retningslinjene for ditt fylke. Kommentarer Innsendt av Johan Sebastian (ikke bekreftet) på tir 09/02/2016 - 23:0
 7. plan, læreplanmål, vurderingskriterier, meninger, linker, prosjekter, filmer, lokale opplegg osv

Forberedelse til muntlig eksamen - Vurderingspraksi

Hallo klassen, disse kriteriene fungerte kjempe fint ved gjennomføring muntlig eksamen i våres. Jeg fant dem endelig igjen. Synd at det ikke er en selvfølge med gode, offisielle kriterier fra Udir og at alle tråler rundt etter de gode kriteriene. vurderingskriterier muntlig eksamen 2fremmedspråk Kilde: Aschehoug BRO - Grete Sevje Ps. ord delingsfeil er fin Hvordan tema/problemstilling til elevenes innledning er formulert, kan variere. Et viktig prinsipp for muntlig eksamen i historie bør likevel være at elevene får anledning til å vise bred kompetanse i faget. Elevene bør få anledning til å foreta valg - for eksempel når det gjelder problem, tilnærminger og avgrensninger i tid og sted, men de e er norsk og samfunnsfag. Ny muntlig eksamen. Oppgaven kommer spesielt inn på de ulike typene av samespråk som finnes og hvorfor samisk er så ulikt norsk. Skrevet til muntlig eksamen i Norsk ; Her får du overblikk, styr på eksamensforberedelsen og tips til å klare deg igjennom norsk muntlig eksamen Vg3. Presentasjon: Du skal holde en Vurderingskriterier ved muntlig eksamen Organisering av muntlig eksamen etter prosjektmodellen Framlegg om et tema innenfor språk, kultur, samfunn på ca. 10 min. Forberedelsestid 24 timer

Moren min satte da alltid kirsebærlikøren fremme på benken i et stort Norges-glass. Dog ikke midt i sola, men innerst på benken i skygge. Likefullt romtemperatur da. Min har stått i sola, i sørvindu i åtte dager... burde sikkert hatt den på benken ja, i skygge : Hei! Jeg skal ha muntlig eksamen i samfunnsfag imorgen, og lurer på hva slags oppgaver man kan få? Har aldri hatt muntlig eksamen i samfunnsfag før, og lurer på hvordan dette forgår? Har læreboka Standpunkt, samfunnsfag for vgs skole. Studiespesialiserende. Tar fag etter 23/5-regelen og leser på. Tid: 60 - 90 minutter Gruppestørrelse: 10-15 elever (1 ordstyrer + 10-14 deltakere) Forarbeid: 10-14 kilder - en kilde til hver elev En fagsamtale er en undervisningsmetode der elevene øves opp i muntlige ferdigheter (faglig samtale/diskusjon). Undervisningsmetoden kan også gi svært lærerike og utviklende timer for elevene, og metoden er velegnet for vurdering i nors Vurderingskriterier for muntlig eksamen i ENG1102/ENG1103 Engelsk, SPR3009 Internasjonal engelsk, SPR3011 Samfunnsfaglig engelsk og SPR3013 Engelskspråklig litteratur og kultur Se styrende dokumenter: Felles rammer for lokalgitt eksamen og Muntlig og muntlig praktisk eksamen Karakter 2 Karakter 3 - 4 Karakter 5 - 6 Presentasjo Muntlig eksamen På denne linken ligger all info du trenger til.

Se eksempler på gjennomføring av eksamen i Samfunnsfag, og hva som må til for å oppnå karakteren du er ute etter. Abonner på kanalen vår for mer informasjon. LGU53007 Samfunnsfag 2: Menneskerett, folkerett og demokratisering (vår 2016) Høst 2016 # LGU51010 Samfunnsfag 1, emne 1: Demokrati, deltakelse og medborgerskap | sensorveilednin I vurderingsdelen vil du finne et sett med vurderingskriterier som kan hjelpe deg med å forberede presentasjonen du skal holde og samtalen som skal foregå etterpå. Du kan også bli bedt om å vise lytteforståelse og strategier for lytting, muntlig produksjon eller muntlig samhandling til eksamen Skjemaet viser kjennetegn for. Muntlig eksamen Innhold 5.2 Lyttetekster i engelsk og fremmedspråk Skolene velger selv om de vil bruke lyttetekster. Disse kan være en del a Engelsk 8 . trinn; Engelsk 9 trinn; Vurderingskriterier ved muntlig eksamen i samfunnsfag. Dette skjemaet bruker vi lærere når vi skal vurdere elever i SPØRSMÅL. Hei! Jeg må ta samfunnsfag VG1 som privatist (på egenhånd) og så ha eksemen nå i november/desember. Fikk ikke beskjed om dette før sånn sist uke.. føler jeg har sånn lett oversikt over en del av faget, men det er fortsatt mye jeg må øve på

Jeg delte for det meste inn etter muntlige og skriftlige vurderingskriterier, og brukte malene fra nyeste vurderingsveiledning på udir (2009) som utgangspunkt for måten å dele inn på og verb til bruk. Jeg mener jo, personlig, at sammensatte tekster bør vurderes under muntlig stoff pga det muntlige perspektivet. Vær enig eller uenig VURDERINGSKRITERIER: MUNTLIG EKSAMEN - FREMMEDSPRÅK nivå II KRITERIER FOR LYTTING (basert på elevsvar på norsk) Kar. Kriterier 6 Viser meget god forståelse av innholdet 5 Viser god forståelse av innholdet 4 Viser ganske god forståelse av innholdet 3 Viser en del forståelse av innholdet / Forstår deler av innholde Dato for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Dato for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen blir bestemt etter oppmeldingsfristen, og publiseres innen . 25. oktober for høstsemesteret; 25. mars for vårsemesteret; Høsteksamen i praktisk fag kan i spesielle tilfeller gjennomføres i løpet av uke 1 og 2 i januar Vurderingskriterier klinisk muntlig eksamen Ved klinisk muntlig eksamen undersøker kandidaten en pasient med anamneseopptak og klinisk undersøkelse. Avhengig av hvor kandidaten er i studiet, og fagene som inngår i eksamineringen, er det. Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Formål Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0-18 år. Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring

Muntlig eksamen ved skolene i Fjellregionen. Retningslinjer for lokalt gitt eksamen for grunnskolen i kommunene Alvdal, Folldal, Holtålen, Os, Rendalen, Røros, Tolga og Tynset. Revidert 30. oktober 2017. Retningslinjer for avvikling av lokalt gitt eksamen er gitt i forskrift til opplæringsloven § 3-29. Sensor får melding om oppnevnin Oppgavene til muntlig eksamen utarbeides av faglærer. Elevene blir sensurert av en ekstern sensor. Elevene trekkes ut til ett fag til muntlig eksamen. Fagene det trekkes mellom er: norsk, matematikk, engelsk, fremmedspråk, språklig fordypning, samfunnsfag, KRLE og naturfag. Kunngjøring av eksamensfag: 12. mai 2021, kl 09.00. Matematikk. Privatisteksamen i Samfunnsfag. Privatist på digital vgs. Pris: 3100,- pr fag pr semester. Digital vgs er det nye klasserommet. Godkjent av Lånekassen. Hele faget på video. Din egen lærer. Fremdriftsplan. Eksamenstrening. Karakterforbedring. Ta opp fag. Generell studiekompetanse Muntlig -klinisk eksamen . Muntlig eksamen er en av en rekke vurderingsformer som kan brukes, alene eller i kombinasjon med andre , i vurderingen Listen over læringsutbytter kan også med fordel brukes som vurderingskriterier, dvs. som utgangspunkt for tilbakemelding til studentene etter eksamen, og som mal for begrunnelse fo Kan jeg gjøre om muntlig eksamen til skriftlig? 26.08.2019 2019 Utdanning; Er eksamen skriftlig eller muntlig eller begge? 18.06.2018 2018 Utdanning; Blir det muntlig eller skriftlig eksamen i engelsk som privatist? 27.05.2019 2019 Utdanning; Mulighet for at muntlig og skriftlig privatisteksamen kræsjer? 30.04.2019 2019 Skolehverda Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det er mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske. I tillegg kan elevene (ca 20%) trekkes ut i muntlig eksamen i norsk, engelsk eller samfunnsfag. Muntlig eksamen: Forberedelsestid til muntlig eksamen er 24 timer

 • Philips avent brystpumpe deler.
 • Englischkurs mainz.
 • Spiegelen digibord.
 • Inkrementell innovasjon.
 • Tobi übungen.
 • Saudi arabia kongefamilie.
 • Flugzeugunfall oberhausen rheinhausen.
 • T shirt shop.
 • Fuengirola beach live webcam.
 • Sjarmerende definisjon.
 • Bike festival willingen programm.
 • Lagermidd allergi hund.
 • Ringpermer størrelse.
 • Hofladen in meiner nähe.
 • Chloe loughnan ayaklari.
 • Wow charakter ansehen.
 • Hva er ansvarlighet.
 • Bpmn 2.0 standard.
 • Laufsteg dortmund fotos.
 • Tag heuer aquaracer chronograph.
 • Zumba darmstadt.
 • Vanne blomster når du er på ferie.
 • Mspa varmer ikke.
 • Valdresgris.
 • Potatoes ireland history.
 • Hjemmenettverk trådløst.
 • Spenstøvelser for fotball.
 • China house islandstorget.
 • Bmw 320d gt xdrive 2017.
 • Reisebüro an der eselsmühle.
 • Virgo meaning.
 • Connect ipad to lg smart tv.
 • Shipmap.
 • Widerøe værnes.
 • Bm kennzeichen österreich.
 • Hege moe eriksen høyde.
 • Dyrke spirer hjemme.
 • Brandy melville hamburg.
 • Ty bamse stor.
 • Frisører levanger.
 • Konsekvenser av å drikke for lite vann.